Het nieuwe vennootschapsrecht

Wat zijn de opportuniteiten, de bedreigingen en welke invloed heeft dit op uw database?

16 verschillende juridische vormen zijn gereduceerd tot 4 basisvormen.

Geef toe, we zagen de bomen niet meer door het bos.
Deze hervorming was nodig, zeker als we willen meedraaiden in hedendaags Europa.

Maar deze hervorming heeft ook gevolgen voor de huidige en toekomstige ondernemingen.

Daarom dat wij hieronder graag even oplijsten wat de meest ingrijpende veranderingen zijn, wat de risico’s en opportuniteiten kunnen zijn en hoe dit uw huidige klanten- of ander bestand zal beïnvloeden.

Chapter 1

“Simplicity is, as simple as you make it” - Anthony Liccione

Klopt, met deze vereenvoudiging wil de Belgische overheid het ondernemingsklimaat bevorderen en België aantrekkelijker maken als vestigingsplaats.

Het 'oude' klimaat met de verschillende vormen, beperkingen, drempels en de nodige complexiteit had als gevolg dat buitenlandse ondernemingen zelfs afhaakten.

Sind 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in voege getreden, waarbij er nog maar 4 vennootschapsvormen zijn.

De bestaande ondernemingen krijgen tot 1 januari 2024 om volledig in overeenstemming te zijn met de nieuwe regels, wat ook inhoudt dat hun statuten volledig dienen aangepast te zijn.

Een (kort) overzicht van de 4 vennootschapsvormen:

Chapter 1

1. De Maatschap

De Maatschap is de vennootschapsvorm waarbij er minium 2 personen nodig zijn om deze op te richten.

Dit is de eenvoudigste oprichtingsvorm, maar is des te risicovoller vanwege de persoonlijke en onberperkte aansprakelijkheid.
M.a.w bij een eventuele faling kan het privévermogen van de personen in kwestie aangesproken worden.  

Chapter 1

2. De CV of de Coöparatieve Vennootschap

Onder deze vorm heeft u minimum 3 oprichters nodig, aangezien de focus van deze vorm voornamelijk ligt op de coöparativiteit of de samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders.

Met de winsten van de vennootschap wil men eerder de doelen van de vennootschap nastreven i.p.v. de voorkeur geven aan het bedrijfsrendement.

Chapter 1

3. De NV of Naamloze Vennootschap

Deze vennootschapsvorm is de ideale vorm voor de grotere (en beursgenoteerde) bedrijven.

Als u een dergelijke vennootschap wenst op te richten, dient er een minimum startkapitaal aanwezig te zijn van 61.500€.

Een ander groot verschil is het feit dat u een dergelijke vennootschap alleen kan oprichten.

Chapter 1

4. De meest besproken BV of Besloten Vennootschap

Het is de ideale vorm voor de kleinere en middelgrote ondernemer en aangezien ondernemend België praktisch gedragen wordt door kmo’s, zal deze vorm de meest voorkomende zijn in België.

Dit type vennootschap garandeert de beperkte aansprakelijkheid of m.a.w. wanneer de oprichter(s) in moeilijkheiden komen, door bijvoorbeeld een nakend faillissement, zullen de schuldeisers het privébezit of –vermogen niet kunnen aanspreken *.

Bij de oprichting van de BV is het wettelijk startkapitaal van 18.550€ (zoals bij de vroegere BVBA) niet meer nodig. Dit is de grootste opportuniteit, aangezien de ondernemer een grotere flexibiliteit krijgt om zijn onderneming op de rails te krijgen.

* Wel dient men bij de oprichting een uitgebreid businessplan en een bewijs van ‘toereikend aanvangsvermogen’ aan te leveren. Hou er dus rekening mee dat u als oprichter twee jaar lang aansprakelijk blijft voor deze vereiste.

U zal dus d.m.v. uw financieel plan een schatting moeten opmaken van uw inkomsten en uitgaven tijdens de eerste 2 levensjaren van de onderneming. Ook dient men aan te tonen hoe men de schulden tijdens deze jaren zal dekken. Het is op deze basis dat een startkapitaal kan ingeschat of berekend worden.

De analytische lezer zal merken dat deze vennootschapsvorm niet zonder risico is.
De kans is veel groter dat er moeilijkheden ontstaan bij het zoeken naar voldoende bankfinanciering of bij de juiste inschatting van het kapitaal, die instaat voor het (start)vermogen.

Dit is namelijk de belangrijkste oorzaak van een faillissement: de onderkapitalisering van de onderneming.

Bovendien zou het eigen vermogen bij een kapitaal van 0 EUR en de overgedragen verliezen wel eens onmiddellijk en drastisch negatief kunnen worden, met alle gevolgen vandien. 

Bent u een starter of heeft u reeds een BVBA?

Bent u op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan goed na over de BV. Heeft u reeds een BVBA en u zit met verschillende vragen over de BV? Win bijvoorbeeld informatie in bij uw boekhouder of uw sociaal secretariaat.

Chapter 1

Het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt

Het vorige wetboek maakte een onderscheid tussen de handelsvennootschappen die een commercieel doel hebben, zoals een bouwbedrijf en de burgerlijke vennootschappen die geen commercieel doel hebben, zoals een gemeenschappelijke praktijk van artsen.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen beschouwt alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen als “ondernemingen”.

Wat met deze verenigingen en vrije beroepen?

Het recent gewijzigde faillissementsrecht heeft ervoor gezorgd dat de vrije beroepen, vzw’s en andere verenigingen nu ook failliet kunnen gaan.

Zij mogen ook vanaf heden winst maken, maar mogen dit niet uitkeren aan de oprichters en de leden ervan. Vennootschappen mogen dat uiteraard wel.

Chapter 1

Even samenvatten

Zoals hierboven omschreven, komt bij deze vereenvoudiging toch nog heel wat kijken. Enerzijds is het eenvoudiger en flexibeler om een vennootschap op te richten (denk maar aan de BV), anderzijds mogen we de risico’s niet uit het oog verliezen.

Doet u zaken met BV’s, hou er dan rekening mee dat zij zelf een startkapitaal kunnen bepalen, aangezien er geen drempel meer aanwezig is. Als het financieel plan van uw klant totaal verkeerd is ingeschat, mag u zeker zijn dat de betalingen niet zullen volgen.

Het gevolg? We noemen dit het ook wel eens het sneeuwbaleffect van de wanbetaler: als uw klanten in de problemen komen, kan u in de problemen komen bij uw leveranciers enzovoort.

Doet u zaken met vrije beroepen, vzw’s en andere vereningen onthoud dan goed dat zij ook het faillissement kunnen aanvragen. M.a.w. het risico is dus zeker even groot zoals een commerciële organisatie.

Raadpleeg een leverancier van handelsinformatie, zoals Creditsafe, om de kredietwaardigheid en solvabiliteit van uw zakenrelaties in het oog te houden. Onze kredietwaardigheidsscore voorspelt 81% van de faillissementen in België 12 maanden voordat het bedrijf insolvent wordt.

Chapter 1

Uw database is goud waard

In 8 op de 10 (klanten)bestanden staan foutieve, dubbele en verouderde gegevens. Dit kan, op jaarbasis, tot 40% vertraging leiden in bedrijfsprocessen. 

Nu dat de nieuwe regelgeving van kracht is, mag u zeker zijn dat de juridische vormen niet automatisch aangepast worden.

Tenzij u geen gebruik maakt van periodieke opgeschoonde datalijsten of data integratie in uw software, dient u gegevens aan te passen in CRM-, ERP- of boekhoudsysteem.

Als u dit manueel dient te doen, is dit onbegonnen werk, met een reële kans op menselijke fouten. Het zou bijvoorbeeld zonde zijn, mocht u factureren op foutieve of verouderde gegevens.

Ook hier kan Creditsafe u ondersteunen, aangezien wij de juiste bedrijfsdata live en automatisch kunnen integreren in uw software, zodat uw gegevens steeds correct blijven. Anderzijds kunnen we uw aangeleverde bedrijfslijsten opschonen en terug aanleveren.

Ons advies? 

Automatiseer uw workflows, bedrijfsprocessen en –beslissingen.

Indien gewenst, kunnen we vrijblijvend even samenzitten om alles te bespreken. Wij kunnen u adviseren in hoe u handelsinformatie kan gebruiken, hoe u uw risico’s kunt inschatten en hoe u geautomtiseerd te werk kan gaan met live data.