Compliance - UBO check - Behoed uw onderneming tegen fraude
Compliance: UBO, PEP's & sancties

Compliance: bescherm uw onderneming tegen invloeden van fraude en financiering van terrorisme!

Wie is de UBO? Is uw zakenrelatie een politiek prominent persoon (PEP)? Komt uw klant voor op een sanctielijst? Onderzoek het met een compliance check!

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Bescherm uw onderneming en zijn reputatie tegen invloeden van fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme

Ga na wie de ultieme eigenaar (UBO) is van de organisatie. Controleer of uw zakenrelatie een politiek prominent persoon is (PEP) & ga na of uw relaties voorkomen op een sanctielijst

Dichterbij dan u denkt...

PEP's, UBO's en Sancties

Ernstige gevolgen

Fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is zeer actueel.

De dag van vandaag is het uitermate belangrijk om na te gaan met wie u zaken doet. Als u met frauduleuze personen en bedrijven zaken doet, schaadt dit de eigen onderneming en vooral het imago van de eigen onderneming. 

Een compliance onderzoek is een belangrijk onderdeel van uw risk management. Deze controle laat toe dat u conform bent met de wetgeving van de antiwitwaswet van 18 september 2017 en dat u de nodige stappen hebt ondernomen om het risico in te schatten om uw onderneming te beschermen.

Zeer Actueel

Zakenrelatie onderzoeken?

Start uw gratis check

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Screen uw klanten op PEP's, UBO's en sancties

Profiteer van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u, met uw onderneming, kan voldoen aan de “wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, die de wet van 11 januari 1993 vervangt.

De Creditsafe Compliance Search kan u helpen bij het identificeren van de ultieme eigenaar van de gehele organisatie of UBO (Ultimate Beneficial Owner), personen die politiek beïnvloed kunnen zijn (Politically Exposed Persons of PEP's) en kan u nagaan of uw zakenrelaties voorkomen op een sanctielijst, waardoor u een weloverwogen en veilige beslissing kan nemen. 

Uitgebreide identiteitschecks

Zakenrelatie onderzoeken?

Start uw gratis check

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Niet weten met wie men in zee gaat, kan ernstige gevolgen hebben voor de eigen onderneming.

Het schaadt namelijk de financiële gezondheid, het imago van het bedrijf en kan leiden tot verlies van klanten en een niet-betaling van geleverde goederen en diensten.

U kan iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal, waardoor u beschikt over alle voorkennis die noodzakelijk is om zeker te zijn dat uw organisatie compliant is. 

Wees behoedzaam

Zakenrelatie onderzoeken?

Start uw gratis check

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Dichterbij dan u denkt...
PEP's, UBO's en Sancties
Ernstige gevolgen

Krijg een duidelijk inzicht om uw risico's goed te kunnen inschatten

UBO

Wie de ultieme eigenaar is van een bedrijf of organisatie

PEP

Ga na of deze persoon een politiek prominent persoon is

Sanctielijsten

Controleer indien de persoon of de organisatie geseind staan

Ontdek waarom compliance een belangrijk onderdeel is van uw risk management

Download onze gratis white paper betreft compliance, PEP, sanctielijsten, etc. Of laat uw gegevens even achter opdat wij u contacteren met bijkomend advies

De compliance tool van Creditsafe

Om u te ondersteunen in uw risk management proces

UBO & PEP

Huidige sancties en sancties in het verleden

Financiële regelgeving

Rechtshandhaving

Geschorste beleidsvoerders

Handelsregisters

Frauduleuze faillissementen & insolventies

Individuen met een strafblad

Ongunstige en negatieve mediaresultaten

De Creditsafe database is opgebouwd uit meer dan 14.000 datagevens en combineert deze met uitstekende partnerdata en landsbronnen, om u een compleet beeld te kunnen geven over de situatie. Op deze manier kan u heel eenvoudig de link leggen tussen eigenaar (UBO), organisatie en de achtergrond.

Daarom is compliance een vitaal onderdeel van uw risk management om uw onderneming en zijn imago te beschermen. Een Creditsafe compliance check ondersteunt u om conform te zijn met de wetgeving van de antiwitwaswet van 18 september 2017. Tevens laat onze tool toe dat u de nodige bewijzen hebt voor een eventuele audit, want u heeft de nodige stappen ondernomen om het risico te kunnen bepalen.

Compliance check naar fraude
Start uw gratis compliance-check

Deze dienst is enkel beschikbaar voor bedrijven.

Veel gestelde vragen

Wat is een politiek prominent persoon of PEP (Politically Exposed Person)?

Dit zijn mensen die een hoog (politiek) statuut vertegenwoordigen.
Zij vormen namelijk een hoger risico voor de mogelijke betrokkenheid bij omkoping en corruptie.

Indien u zaken zou doen met een dergelijk persoon, zou u een compliance-controle moeten uitvoeren als onderdeel van het "due diligence proces" (= gepast zorgvuldigheidsproces).

Zo zorgt u ervoor dat u wettelijk ingedekt bent tegen eventuele geschillen achteraf. 

Wie moet compliant zijn?

In eerste instantie alle bedrijven, ondernemers en personen die dagelijks (grote) sommen geld verwerken (= kern van hun activiteiten).
We denken hierbij aan ondernemingen, ondernemers en personen actief in consumentenkredieten, uitgevers van kredietkaarten, ondernemingen, ondernemers en personen met een specialisatie in de financieringshuur of leasing; casino’s en andere gokorganisaties.

Vervolgens ook de financiële instellingen zoals banken en verzekeraars die onder toezicht staan van de Nationale Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Ten slotte ook bij bepaalde niet-financiële beroepen die onder controle staan van het FOD Economie, waaronder de bewakingsondernemingen, landmeters, vastgoedmakelaars, diamanthandelaars en alle beroepen die actief betrokken zijn bij vastgoedtransacties, beheer van gelden en rekeningen, de oprichting van vennootschappen, trustfunds en andere soortgelijke juridische constructies, dienen gecontroleerd te worden door de respectievelijke tuchtorganen (notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, revisoren, accountants etc.).

Uitgaande van dit principe en verschillende actuele thema’s gelooft Creditsafe dat iedereen een "compliance-check" zou moeten uitvoeren.

Creditsafe raadt een compliance-check door en voor elke ondernemer en onderneming aan, om te achterhalen of de organisatie geen schade kan lijden door zaken te doen met personen of ondernemingen die bepaalde dubieuze handelingen uitvoeren waarvan het daglicht niet gezien mag worden.

Ben ik verplicht een compliance-check uit te voeren?

Eigenlijk wel. In onze branche merken we dat vele bedrijven er zich niet van bewust zijn dat zij mogelijk zaken doen met ondernemers, prominente politieke figuren of bedrijven waar bepaalde sancties aan zijn opgelegd wegens hun betrokkenheid met witwassen en/of financiering van terrorisme.

Als we de maatschappij van vandaag onder de loep nemen, kunnen we alleen maar bevestigen dat witwassen en financiering van terrorisme zeer actueel is en dat ze enkel maar het topje van de ijsberg vormen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vertegenwoordigen de witgewassen bedragen en de sommen voor de financiering van terrorisme tussen de 400 en 1.000en miljarden euro. M.a.w is dat tussen de 2.5% en de 5% van het wereldwijde BBP.

We stellen vast dat vele sectoren verdachte transacties niet melden en dat de overheid en de bevoegde instanties te weinig doen om de bedrijven hierop te wijzen.

Creditsafe geeft bedrijven de mogelijkheid een "compliance-check" of "compliance-controle" uit te voeren, om zo conform te zijn met de regelgeving.

Wat is een UBO (Ultimate Beneficial Owner)?

Instellingen/organisaties/ondernemingen die vallen onder de wet van 18 september 2017 zijn verplicht om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde (=UBO) van hun zakenrelaties te achterhalen.
Deze instellingen zijn verplicht om een "compliance-check" uit te voeren. De uiteindelijke begunstigde is de persoon die een belang binnen de organisatie kan uitoefenen:

• De persoon heeft een minimum van 25% in het kapitaal en/of het vermogen binnen de instelling (rechtspersoon)

• of de persoon kan minstens 25% van het stemrecht binnen een algemene vergadering uitoefenen

Hoe doe ik een compliance-check?

Het doel van een compliance-check is voorkomen dat personen, ondernemers en ondernemingen met "kwade" bedoelingen, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zich kunnen verstoppen achter een onderneming, een organisatie of een andere juridische vorm of entiteit.

Daarnaast heeft een bedrijf, met de uitvoering van een compliance-check, ook de nodige stappen ondernomen om een controle uit te voeren naar zakenrelaties, om zo in orde te zijn bij eventuele geschillen achteraf.

Wat moet u doen bij vermoedens van witwaspraktijken en financiering van terrorisme?

“Bij eventuele vermoedens dient men dit te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) zonder de betrokken cliënten of derden (met uizondering van de betrokken overheden) ervan op de hoogte te brengen dat informatie werd medegedeeld aan de CFI, of dat een gerechtelijk onderzoek aan de gang is of geopend zou kunnen worden.” (art. 20, 23, 29 en 30 van de wet van 11 januari 1993)