Aftalevilkår

Aftalevilkår

om køb af forretningsoplysninger fra Creditsafe

Gyldig fra 01/04/2021

Aftale og anvendelsesområde

1.1. Denne Aftale ("Aftale") gælder for køb af forretningsoplysninger mellem Creditsafe Denmark ApS ("Creditsafe") og Kunden. Tjenesterne, der er omfattet af Aftalen ("Tjenester"), beskrives i Creditsafes ordrebekræftelse ("Ordrebekræftelse"). Aftalen gælder også for yderligere tjenester, medmindre andet er angivet.

1.2. Ved at bruge Creditsafes tjenester bekræfter Kunden, at Aftalen er gældende, også selvom Kunden ikke har underskrevet Aftalen. Aftalen har præcedens over og erstatter alle mundtlige eller skriftlige tilsagn. Hvis der opstår afvigende vilkår enten mundtligt eller i ethvert andet dokument, har Aftalen forrang over disse, med undtagelse af afvigelser, der er udtrykkeligt godkendt af Creditsafe i ordrebekræftelsen.

1.3. Kunden anerkender, at dele af Tjenesterne eller en Tjeneste som helhed, kan leveres af tredjeparter og er underlagt yderligere vilkår (“Yderligere Vilkår”). Hvor det er relevant, leverer Creditsafe kopier af sådanne Yderligere Vilkår til Kunden, og Kunden accepterer at indgå og overholde de Yderligere Vilkår.

2. Tjenester

2.1. Aftalen berettiger Kunden til at bruge Tjenesterne (i) i overensstemmelse med denne Aftale, (ii) under forudsætning af, at Kunden bruger Tjenesterne i overensstemmelse med alle gældende love og (iii) udelukkende til Kundens interne brug. Retten til brug af informationer fra Creditsafe kan ikke overdrages. Kunden må ikke sælge, overføre, lease, distribuere, kommercielt udnytte eller på anden måde gøre informationerne, der er opnået via Tjenesterne, tilgængelige for eller bruge dem til fordel for en tredjepart. Kunden har heller ikke tilladelse til at inkludere informationer fra Creditsafe i noget produkt eller tjeneste, som Kunden leverer til sine kunder. Hvis Kunden har brug for at overføre oplysninger til en tredjepart, skal Kunden kontakte Creditsafe på forhånd for at indhente skriftligt samtykke. Creditsafe forbeholder sig retten til at nægte at give et sådant samtykke eller medtage yderligere vilkår med et sådant samtykke.

2.2. Kunden forpligter sig til ikke at forsøge at skaffe uautoriseret adgang til Tjenesterne. For at beskytte de data, der er inkluderet i Creditsafes informationer, forpligter Kunden sig til ikke at kopiere, ændre eller bruge digitale certifikater, webcertifikater eller andre sikkerhedselementer leveret af Creditsafe på uautoriseret vis.

2.3. Creditsafe forbedrer løbende Tjenesterne og forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i den/de tjeneste/tjenester, som Creditsafe leverer til Kunden i løbet af Aftaleperioden.

2.4. Ved brug af Creditsafes integrerede produkter, forpligter Kunden sig til at overholde Creditsafes udviklingsmanual og program for synkroniserede opkald, dvs. ikke at gøre det muligt at sende opkald, uden at der er modtaget svar på det forrige opkald.

3. Kreditrapportoplysninger (dette afsnit gælder kun, hvis der er købt kreditrapporter)

3.1. En kreditrapport henviser til oplysninger, udtalelser eller rådgivning, der leveres med henblik på vurdering af en tredjeparts kreditværdighed eller anden økonomisk troværdighed. Kreditrapporter af den type, som Kunden får adgang til i henhold til Aftalen, forelægges af Creditsafe i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende databeskyttelse og kreditrapportering. Kunden må kun bruge en modtaget kreditrapport til kreditoplysningsformål.

3.2. Kunden anerkender og accepterer, at information, der giver oplysninger om virksomheder uden for Danmark, leveres på basis af tilgængelighed og muligvis ikke altid er tilgængelig, samt at landene, hvor oplysninger er tilgængelige, kan variere i løbet af Aftalens løbetid.

4. Svenske og norske kreditrapportoplysninger (dette afsnit gælder kun, hvis der er købt svenske og/eller norske rapporter)

4.1. De svenske kreditrapporter af den type, som Kunden får adgang til i henhold til Aftalen, forelægges af Creditsafe i overensstemmelse med den svenske lov om kreditoplysninger (1973:1173), ("KuL") og de norske rapporter i

overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordninger vedrørende kreditoplysningsoperationer og databeskyttelse. Nærmere forskrifter angående anvendelse af forordningerne meddeles af den respektive tilsynsmyndighed for kreditoplysningsoperationer. Kunden må kun bruge en modtaget kreditrapport til kreditoplysningsformål.

4.2. Svenske kreditrapporter

4.2.1. En forbrugerrapport er en særlig type kreditrapport, der er omfattet af særlige beskyttelsesregler. En forbrugerrapport er en kreditrapport om en enkeltperson, forudsat at den pågældende person hverken er erhvervsdrivende eller har så megen indflydelse i en bestemt virksomhed, at oplysninger om den pågældende persons egne forhold er nødvendige for at tydeliggøre virksomhedens økonomiske situation. En kreditrapport, der ikke er en forbrugerrapport, kaldes en virksomhedsrapport.

4.2.2. En forbrugerrapport må kun indhentes, hvis Kunden har indgået eller er i færd med at indgå en kreditaftale med en privatperson, eller Kunden af lignende årsager har brug for kreditrapporten. Kunden er ansvarlig for at vurdere, om kreditrapporten er bestilt vedrørende en virksomhed, en erhvervsdrivende eller en person, der er tilknyttet en virksomhed. Hvis Kunden ikke er sikker, skal personen, der forhøres om, altid betragtes som privatperson.

4.2.3. Når der er tale om en kreditrapport vedrørende en fysisk person, en enkeltmandsvirksomhed, et selskab eller et interessentskab, er Creditsafe i henhold til KuL forpligtet til samtidig at sende personen, der er omfattet af rapporten, en skriftlig meddelelse om de oplysninger, udtalelser og råd, der er indeholdt i kreditrapporten om den pågældende person, og ligeledes om hvem, der har anmodet om oplysningerne. Kunden skal godtgøre Creditsafe for omkostningerne i forbindelse med fremsendelse af sådanne oplysninger.

4.3. Norske kreditrapporter

4.3.1. Der kan kun indhentes en kreditrapport, hvis Kunden har et legitimt behov for rapporten. Dette er normalt tilfældet, når Kunden tilbyder en kreditaftale. Kunden er ansvarlig for interne retningslinjer for brug af Tjenesten og for at sikre, at krav til legitimt behov overholdes.

4.3.2. I tilfælde af en kreditrapport om en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, der ikke er opført i virksomhedsregistret, sendes der samtidig en skriftlig meddelelse ("gjenpartsbrev") med oplysningerne i kreditrapporten om den pågældende person/virksomheden, ligeledes om hvem, der har anmodet om rapporten. Kunden skal godtgøre Creditsafe for omkostningerne i forbindelse med fremsendelse af sådanne oplysninger.

5. Andre internationale oplysninger

5.1. Dele af Tjenesterne kan være underlagt tredjepartsbegrænsninger eller andre lignende forpligtelser i henhold til (blandt andet) oplysningernes oprindelsesland og eventuelle gældende love/forskrifter eller aftaler indgået af Creditsafe og dennes tredjepartsleverandør ("Tredjepartsbegrænsninger"), og følgelig vil levering af Tjenesterne og Kundens brug af disse Tjenester til enhver tid være underlagt sådanne tredjepartsbegrænsninger. Hvor det er relevant, skal Creditsafe underrette Kunden om sådanne tredjepartsbegrænsninger, og Kunden accepterer at overholde tredjepartsbegrænsningerne.

6. 3D Ledger (dette afsnit gælder kun, hvis 3D Ledger-tjenesten er købt)

6.1. Hvis Kunden køber og har til hensigt at bruge Creditsafe-tjenesten "3D Ledger", skal Kunden udlevere oplysninger fra sin debitorhovedbog ("Betalingsdata") til Creditsafe. Disse data overføres til Creditsafe ved hjælp af den af Creditsafe anførte metode.

6.2. Kunden giver hermed Creditsafe ikke-eksklusiv, ikke-overførlig og permanent ret til at inkludere betalingsoplysninger leveret af Kunden i de produkter og tjenester, som Creditsafe leverer til sine Kunder.

7. Kontaktperson

7.1. Kunden skal udpege en særlig kontaktperson for at sikre, at love og forordninger overholdes under indsamling af oplysninger fra Creditsafe. Kontaktpersonen skal have det nødvendige kendskab til gældende love og forordninger og skal være ansvarlig for sikring af, at oplysningerne indsamles og forvaltes på lovlig og korrekt vis og i overensstemmelse med god praksis. Kontaktpersonens navn skal meddeles Creditsafe af den af Kunden bemyndigede underskriver på tidspunktet for indgåelse af Aftalen. Hvis kontaktpersonen ændres, skal Creditsafe informeres øjeblikkeligt.

7.2. Hvis kontaktpersonen har grund til at formode, at der er fejl i de indsamlede oplysninger, skal kontaktpersonen underrette Creditsafe herom inden 24 timer.

8. Behandling af personoplysninger

8.1. Når begreber som "personoplysninger", "registeransvarlig", "repræsentant" og "behandling" optræder i Aftalen, har de samme definition som i den gældende databeskyttelseslovgivning. ”Databeskyttelseslovgivning” henviser til Generel forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 og enhver yderligere eller efterfølgende databeskyttelseslovgivning.

8.2. I forbindelse med implementering af Aftalen kan Creditsafe behandle personoplysninger, der tilhører Kunden, herunder navne på brugere af Tjenesterne og kontaktoplysninger. Oplysninger om de gennemførte processer og relevante kontaktoplysninger til fremlæggelse af anmodninger om ændringer, synspunkter eller klager vedrørende behandling af personoplysninger er tilgængelige på Creditsafes hjemmeside.

8.3. Creditsafe er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger ved levering af Tjenesterne. Creditsafes behandling af personoplysninger omfatter modtagelse, indsamling og levering af data og databasestyring relateret til Tjenesterne, og som er nødvendige for at udføre Tjenesterne.

8.4. Efter levering af Tjenesterne fra Creditsafe til Kunden, vil Kunden være dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Kundens ansvar for personoplysninger omfatter Kundens modtagelse af oplysningerne og den behandling, som Kunden udfører inden for rammerne af sine aktiviteter.

8.5. Kundens mulighed for at registrere eller på anden måde behandle personoplysninger er underlagt den gældende lovgivning om databeskyttelse og kreditrapportering. Creditsafe er berettiget til at antage, at enhver overførsel af personoplysninger fra Creditsafe til Kunden, der er foranlediget af Kunden og fra Kunden til Creditsafe, er lovlig og passende i forhold til en sådan lovgivning.

8.6. Enhver anmodning om oplysninger eller indgivelse af klager fra en registreret eller kompetent myndighed i forbindelse med behandlingen under Kundens kontrol og sendt til Creditsafe skal henvises til og håndteres af Kunden, forudsat at dette er tilladt i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning. På den anden side skal enhver anmodning om oplysninger eller indgivelse af klager fra en registreret eller kompetent myndighed i forbindelse med behandlingen under Creditsafes kontrol og sendt til Kunden henvises til og håndteres af Creditsafe, forudsat at dette er tilladt i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

8.7. Hvis Kunden opdager, at personoplysninger i Tjenesterne er forkerte eller vildledende, skal Creditsafe underrettes herom inden 24 timer på den adresse eller e-mail, der er angivet på Creditsafes hjemmeside.

8.8. Kunden er ansvarlig for at sikre, at medarbejdere, der får adgang til personoplysninger via Creditsafe, behandler personoplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.9. For Tjenester, der omfatter Creditsafes modtagelse og behandling af personoplysninger efter instruktion fra Kundens side, og som ikke bruges til implementering af Tjenesterne, skal der, om nødvendigt, indgås en særlig aftale om behandling af personoplysninger på vilkår, som fastsat af Creditsafe.

9. Konto og adgangskode

9.1. Kunden tildeles adgang til Tjenesterne ved hjælp af en adgangskodebeskyttet konto for hver autoriseret bruger. Adgangskoden og andre loginoplysninger skal overholde de standarder og krav, som meddeles af Creditsafe fra tid til anden.

9.2. Kunden er ansvarlig for at sikre, at alle loginoplysninger og adgangskoder ikke deles eller gøres tilgængelige for andre. Loginoplysninger, herunder adgangskoder, må ikke videregives eller gøres tilgængelige for uautoriserede personer. Hvis loginoplysninger nedskrives, skal de opbevares et sikkert sted.

9.3. Creditsafe er berettiget til at antage, at enhver transaktion, der udføres med gyldige loginoplysninger, er udført med autorisation fra Kunden eller dennes brugere, og er berettiget til at opkræve betaling for sådan brug, medmindre og fra det tidspunkt, hvor Kunden informerer Creditsafe om, at loginoplysningerne kan være blevet kompromitteret. I sidstnævnte tilfælde skal Creditsafe deaktivere alle loginoplysninger, der kan være kompromitteret, og tildele nye loginoplysninger.

9.4. Hvis der er personaleændringer hos Kunden, eller Kunden foretager andre ændringer, der påvirker adgangen og autorisationer til kontoen, skal Kunden straks informere Creditsafe.

10. Creditsafes rettigheder

10.1. Tjenesterne og alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, varemærker, patenter eller patenterbare opfindelser, databaserettigheder og alle andre rettigheder, herunder virksomhedshemmeligheder ("Intellektuelle ejendoms-rettigheder"), i eller relateret til Tjenesterne, tilhører Creditsafes eller Creditsafes licensgiver. Denne Aftale indeholder ikke nogen form for overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder.

10.2. I henhold til denne Aftale opnår Kunden udelukkende retten til at bruge Tjenesterne i overensstemmelse med Aftalen. Kunden opnår ingen andre rettigheder til Creditsafes eller Creditsafes licensgivers intellektuelle ejendomsrettigheder.

10.3. Kunden må under ingen omstændigheder, hverken selv eller gennem andre, tilpasse, ændre, modificere, forbedre eller på anden vis gøre indgreb i nogen del af Tjenesterne uden forudgående skriftligt samtykke fra Creditsafe. Kunden må ej heller under nogen omstændigheder træffe nogen form for foranstaltninger for at skade Tjenesterne eller andre Kunders adgang til Tjenesterne, f.eks. ved at forsøge at indføre skadelig kode i Tjenesterne eller ved at fremsætte urimeligt mange anmodninger til Tjenesterne for at gøre dem langsommere eller vanskeligere at få adgang til (kendt som lammelsesangreb eller distribueret lammelsesangreb). Creditsafe har ret til at træffe foranstaltninger til sporing af sine oplysninger for at sikre, at de anvendes som fastlagt i henhold til kontrakten.

10.4. Creditsafe har ret til at overdrage eller pantsætte Creditsafes rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen.

11. Ansvarsbegrænsing

11.1. Det er Creditsafes mål altid at levere information af høj kvalitet. På grund af egenskaben af Tjenesterne og tredjepartsoplysningerne, leveres Tjenesterne uden nogen form for garanti for deres indhold eller kvaliteten af oplysningerne, enten udtrykkelige eller stiltiende. Tjenesterne indeholder materiale, der er indsamlet fra kilder, som Creditsafe har anset for pålidelige på det tidspunkt, materialet blev udarbejdet. Creditsafe kan dog ikke på et givet tidspunkt garantere kildernes pålidelighed eller pålideligheden og fuldstændigheden af kilderne, og det er ikke muligt at udelukke muligheden for fejl eller udeladelser i materialet. Tjenesterne indeholder også modeller og teknikker baseret på statistiske analyser, sandsynlighed og forudsigelig adfærd, der indeholder flere potentielle fejlkilder uden for Creditsafes kontrol.