Transparantiemededeling inzake bedrijfsinformatie

Creditsafe Nederland B.V.

Transparantiemededeling inzake bedrijfsinformatie.

Transparancy notice inzake bedrijfsinformatie

Dit document beschrijft hoe Creditsafe Nederland B.V., persoonsgegevens die wij ontvangen over uw bedrijf binnen haar producten en diensten verwerkt en deelt.

Het is belangrijk te weten welke persoonsgegevens wij bewaren en hoe wij ze gebruiken, want de wet op de gegevensbescherming (AVG) bepaalt hoe deze gegevens mogen worden gebruikt en welke rechten u hebt.

Dit document beantwoordt de volgende vragen:

1.     Wie is Creditsafe?

2.     Hoe kan ik contact opnemen met Creditsafe?

3.     Waar komen de gegevens van Creditsafe vandaan?

4.     Welke gegevens verwerkt Creditsafe en voor welke doeleinden?

5.     Wat is de rechtsgrondslag voor Creditsafe om de bedrijfsinformatiegegevens te verwerken?

6.     Met wie deelt Creditsafe gegevens?

7.     Waar zijn de bedrijfsinformatiegegevens opgeslagen?

8.     Hoe lang bewaart Creditsafe bedrijfsinformatiegegevens?

9.     Worden de gegevens doorgegeven aan een ontvanger buiten het VK, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte?

10.  Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

11.  Worden uw gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

12.  Waar kunt u een klacht indienen?

13.  Bent u verplicht om gegevens met Creditsafe te delen of bij te werken? 

14.  Worden uw gegevens gebruikt voor profilering of scoring?


Wie is Creditsafe?

Creditsafe heeft de grootste eigen beheerde database in de sector, die nauwkeurige en betrouwbare bedrijfsgegevens verstrekt aan meer dan 500.000 klanten over de hele wereld. Onze wereldwijde database bevat inzichten van meer dan 365 miljoen bedrijven, bedrijfsleiders en aandeelhouders wereldwijd.

Wij verzamelen gegevens van onze lokale, betrouwbare partners en combineren die met ons scoringsalgoritme, wat resulteert in kwaliteitsvollle data die onze diensten met betrekking tot bedrijfsoplossingen voedt. 

Creditsafe is de oprichter en beheerder van een wereldwijd netwerk van toonaangevende commerciële kredietinformatiebureaus. Wij voorzien data in meer dan 70 landen en werken met partners die in elk land erkende marktleiders zijn voor online bedrijfsinformatierapporten. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale aanbieders zorgen wij ervoor dat niche kennis in onze gegevens wordt opgenomen en regelmatig wordt bijgewerkt.

Hoe kan ik contact opnemen met Creditsafe? 

Creditsafe Nederland B.V. kan worden gecontacteerd op:

Jan Pietersz. Coenstraat 10
2595 WP - Den Haag
Nederland

E-mail: [email protected] 
Website: https://www.creditsafe.com/nl/nl.html
Tel: +31(0)70-38 44 600

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

Caspian Point One,
Pierhead Street,
Cardiff,
CF10 4DQ

E-mail: [email protected]
Tel: +44 (0) 2920 886 500

overeenkomstig met artikel 27 van de AVG hebben wij een EU-vertegenwoordiger aangesteld. De contactgegevens zijn als volgt:

Creditsafe Ireland Limited
Block B Joyce’s Court,
Talbot Street,
DUBLIN 1
E-Mail:  [email protected]
Website: https://www.creditsafe.com/ie/en.html
Telefoon: 01 898 3200


Waar komen de gegevens van Creditsafe vandaan?

De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen zoals handelsregisters (bijvoorbeeld de KVK), openbare (insolventie, curatele en bewind, en andere) registers en (gerechtelijke) uitspraken zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl, officiële bekendmakingen en publicaties in de Staatscourant, websites zoals Overheid.nl alsmede van contractuele zakenpartners van Creditsafe.  Informatie over betalingsgedrag en speciale betalingsovereenkomsten worden verstrekt door zakenpartners van Creditsafe. Creditsafe gebruikt dezelfde ruwe gegevens om al haar bedrijfsinformatieproducten te voeden.

Persoonsgegevens worden door ons ook verwerkt wanneer wij informatie ontvangen van contractuele zakenpartners die zich kunnen beroepen op toestemming om gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken bij de bron. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Vanwege uw ingetrokken toestemming mogen wij uw gegevens echter niet langer meer verwerken.

Bovendien kan verifieerbare informatie die u als betrokkene besluit te verstrekken, worden gebruikt om de kredietinformatie van uw organisatie bij te werken.

Op verzoek van een klant kunnen wij bij bij Focum gegevens kopen over de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Wij gebruiken of bewaren deze gegevens niet voor andere doeleinden. 


Welke gegevens verwerkt Creditsafe en voor welke doeleinden?

Bedrijfsinformatie

Creditsafe verwerkt bedrijfsgerelateerde informatie over de financiële status en kredietwaardigheid van bedrijven en andere organisaties, zodat bedrijven hun financiële risico's kunnen beheren. Creditsafe gebruikt haar eigen scoringsystemen om belangrijke statistische maatstaven te analyseren om de financiële stabiliteit van een bedrijf te bepalen. Creditsafe biedt een kredietrapport dat informatie bevat over de groepsstructuur van een bedrijf, jaarrekeningen, handelslocaties,.... Deze informatie kan worden gecontroleerd en bijgewerkt wanneer er wijzigingen zijn aangebracht.

Het doel van een kredietwaardigheidscheck is niet alleen om economische/financiële verliezen als bedrijf te voorkomen, maar ook om kredietnemers te beschermen tegen een te hoge schuldenlast.

Consumentencheck

De consumentenkredietrapporten van Creditsafe worden geleverd door een vertrouwde, toonaangevende partner in Nederland.

3D Ledger

3D Ledger is een innovatieve en interactieve tool waarmee klanten hun debiteuren en betalingen kunnen analyseren. Door hun debiteurenbestand te combineren met de informatie van Creditsafe over onder andere het betaalgedrag, kredietscores, kredietlimieten en verschillende risicoprofielen, krijgen zij een totaal beeld van het betalingsrisico dat zij lopen.

Compliance checks

Creditsafe voert controles uit op bedrijven en particulieren om de volgende redenen van naleving:

·        Fraudepreventie

·        Antiwitwasmaatregelen

·        PEP's en sanctiecontroles,

·        Identiteits- en KYC-controles en

·        Opsporing van vermiste personen

·        Compliance waarschuwingen

Deze producten nemen de naam van het bedrijf, de namen, het land van verblijf en de geboortedatum van de huidige bedrijfsleiders van het bedrijf en eventuele uiteindelijke begunstigden en screenen hen aan de hand van verschillende antiwitwasbronnen, zoals wereldwijde sanctieregelingen, nationale wetshandhavingsinstanties, lijsten van politiek prominente personen en AML-relevante negatieve media.

Het product geeft enkel mogelijke overeenkomsten weer. Het is aan de klant om verder onderzoek te doen om de overeenkomst te bevestigen of te verwerpen.

Exceptions

Exceptions zijn de interpretatie en kennisgeving aan klanten van bepaalde bijzonderheden mbt een bedrijf, dat kan wijzen op een activiteit, of gebeurtenis, die nader onderzoek vereist. Voorbeelden zouden kunnen zijn: 

·       Bedrijf verandert 3 keer van adres in 6 maanden

·       Verandering van management kort na registratie

·       Hervatting van de activiteit na faillissement

·       Het bedrijf is verplicht een jaarrekening neer te leggen, maar doet dat niet

Gegevens in de wereldwijde databases van Creditsafe worden geanalyseerd aan de hand van een reeks gedefinieerde globale en lokale regels om anomalieën te signaleren die nader onderzoek rechtvaardigen. De aangemaakte waarschuwingen worden aan de klant doorgegeven via de Connect API, of via aanpasbare meldingen per e-mail. Het is dan aan de klanten van Creditsafe om te besluiten tot nader onderzoek en eventueel verdere acties te ondernemen. 

Data matching en verrijking

Creditsafe ontvangt bedrijfsinformatiegegevens uit een aantal bronnen, zoals hierboven aangegeven, en gebruikt vervolgens haar eigen algoritmen en technologieën om deze gegevens te vergelijken, te matchen en toe te voegen, waardoor een completer beeld ontstaat van elke organisatie of bedrijfsleider en aandeelhouder. Gewoonlijk zijn de verstrekte gegevens beperkt tot de naam van de bedrijfsleider(s), de geboortedatum van de bedrijfsleider (maand en jaar), het bedrijfsadres, het website-adres en de bedrijfstelefoonnummers, alsmede elementaire financiële informatie over het bedrijf, waaronder een kredietscore.

Prospectlijsten

Creditsafe gebruikt de gegevens van bedrijfsinformatie uit een aantal bronnen, zoals hierboven aangegeven, en sorteert deze gegevens vervolgens om haar klanten een lijst van bedrijven te bieden die aan hun eigen criteria voldoen. De verstrekte gegevens zijn doorgaans beperkt tot de bedrijfsnaam, bedrijfsadres, website-adressen, bedrijfstelefoonnummers, naam van de bedrijfsleider(s), geboortedatum van de bedrijfsleider (maand en jaar), alsmede financiële basisinformatie over de bedrijven, bijv. omzet, en een kredietwaardigheidsscore.

News

Creditsafe biedt haar klanten de mogelijkheid om te zoeken naar krantenartikelen en andere mediabronnen die verwijzen naar de bedrijven of directors waarmee ze willen handelen. Gegevens worden ingevoerd door de klant en Creditsafe gebruikt een krachtige zoekmachine om relevante artikelen te vinden.

Wij verwerken de volgende categorieën bedrijfsinformatiegegevens:

·        Gegevens over individuen (in functie van een bedrijf), bijvoorbeeld naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, vorige adressen, bedrijfsadressen, e-mailadressen en telefoonnummers van het bedrijf

·        Due Diligence informatie, bijvoorbeeld informatie om aan te geven of er een mogelijk verband is met een strafbaar feit, en politiek prominente persoon (Politically Exposed Person, PEP), vermelding op een sanctielijst of een negatief mediaverhaal in verband met een naam die hetzelfde is als, of sterk lijkt op, de naam van een bedrijfsleider

·        Informatie over schulden: betalingsgedrag van de onderneming

·        Kredietwaardigheid en financiële informatie

Speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG (bijv. etnische afkomst, gezondheidsgegevens of gegevens over politieke of religieuze opvattingen) worden niet verwerkt en komen evenmin in aanmerking bij de berekening van kredietscores.


Wat is de rechtsgrondslag voor Creditsafe om de bedrijfsinformatiegegevens te verwerken?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang, Art. 6 (1) (f) AVG. Als specialist in bedrijfsinformatie vervult Creditsafe een belangrijke rol in het economisch verkeer, door bedrijfsinformatie te verstrekken helpt Creditsafe haar klanten om bepaalde economische risico's in te schatten, nieuwe zakelijke kansen te creëren en te voldoen aan wet-en regelgeving. Het doel van Creditsafe is dan ook om organisaties te helpen bij het nemen van zakelijke beslissingen op basis van nauwkeurige, betrouwbare en volledige bedrijfsinformatie. Zo draagt Creditsafe bij aan de zekerheid en betrouwbaarheid van het economisch verkeer en de ontwikkeling van een gezonde economie. Het doel van deze verwerking is om bedrijven in staat te stellen hun financiële risico's te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zaken doen, te voldoen aan verplichtingen m.b.t. wet-en regelgeving en een beter inzicht te krijgen in organisaties, industrieën en markten. Wij verlenen ook licenties of verkopen professionele zakelijke contactgegevens aan erkende resellers of organisaties voor marketing- en data management.

Informatie wordt alleen verstrekt indien de betrokken contractant een gerechtvaardigd belang heeft bij het verkrijgen van de informatie (bijvoorbeeld in het kader van een beoogde zakelijke transactie die de verlening van krediet inhoudt waarbij een risico op wanbetaling bestaat) en mits er geen sprake is van een prevalerend belang van de betrokkene. Dit wordt bevestigd in de Algemene Voorwaarden van Creditsafe die elke klant moet ondertekenen.


Met wie deelt Creditsafe gegevens?

De ontvangers van de bedrijfsinformatiegegevens zijn klanten van Creditsafe, die de kredietwaardigheid van hun potentiële klanten moeten beoordelen voordat zij een zakelijke relatie met deze aangaan. Wij delen ook bedrijfsinformatiegegevens met andere externe partners, waaronder andere bedrijfsinformatiekantoren.

Wij geven bedrijfsinformatiegegevens door aan derden die de gegevens namens ons verwerken als partner, dit telkens onder een contract dat rekening houdt met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij geven contactgegevens (postadressen en telefoonnummers) door aan partners voor marketingdoeleinden, zolang u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Ten slotte worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan leden van de Creditsafe-groep.


Waar zijn de bedrijfsinformatiegegevens opgeslagen?

De bedrijfsinformatiegegevens worden opgeslagen op servers in het VK en de EU. 


Hoe lang bewaart Creditsafe bedrijfsinformatiegegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.  Wij kunnen gegevens in gearchiveerde vorm bewaren voor onderzoek en ontwikkeling, analyse, of voor controledoeleinden, en in voorkomend geval voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn omvatten de wettelijke voorziene aansprakelijkheidstermijn, overeengekomen contractuele bepalingen, wettelijke termijnen en sector standaarden (vb VVZBI).    


Worden de gegevens doorgegeven aan een ontvanger buiten het VK, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte?

Wanneer persoonsgegevens worden verstrekt aan klanten, partners of de Creditsafe groep buiten het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER), d.w.z. aan zogenaamde derde landen, gebeurt dit met inachtneming van de vereisten van de AVG aan ontvangers in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming (Art. 45 AVG), of aan ontvangers met wie EU-standaardcontractbepalingen (standard contractual clauses) of de ICO’s data transfer agreement addendum zijn ondertekend (Art. 46(2)(c) AVG) én zodra de Data Transfer Impact Assessments zijn afgerond (DTIA’s).    


Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Overeenkomstig Art. 15 AVG hebt u het recht om informatie te krijgen over alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Indien u verouderde of onjuiste informatie over uzelf ontdekt, hebt u het recht overeenkomstig Art. 16 AVG te allen tijde door ons te laten bijwerken en corrigeren. Zijn uw gegevens echter afkomstig uit een openbaar register, dan wordt u geadviseerd de gegevens bij de bron te laten corrigeren. Dit komt omdat de databases van Creditsafe automatisch worden bijgewerkt en daarom worden alle wijzigingen die Creditsafe aanbrengt overschreven door de informatie uit het register.

Voorts hebt u overeenkomstig Art. 17 AVG, ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits wij geen prevalerend (gerechtvaardigd) belang hebben om de gegevens verder te verwerken.

Onder de voorwaarden van Art. 18 AVG, hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Overeenkomstig met Art. 21 (1) AVG hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Bovendien is krachtens Art. 21 (2) AVG, kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor marketing- of reclamedoeleinden.

U kan alle verzoeken betreffende de rechten van betrokkenen aan het contactadres bovenaan deze pagina sturen.


Worden uw gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming? 

In principe nemen wij geen geautomatiseerde besluiten in de zin van art. 22 AVG over het al dan niet sluiten van een financiële/juridische transactie of de voorwaarden daarvan (zoals aangeboden betalingswijzen, betalingsvoorwaarden of rente), maar ondersteunen wij onze klanten alleen met informatie om te helpen bij de desbetreffende besluitvorming. De risicobeoordeling en de beoordeling van de kredietwaardigheid van een persoon of bedrijf voor een bepaalde transactie wordt uitsluitend uitgevoerd door de klanten van Creditsafe. 


Waar kunt u een klacht indienen?

U kan een klacht indienen via de contactgegevens vermeld bovenaan deze pagina.

Daarnaast hebt u het recht om contact op te nemen met de Nederlandse toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap  


Bent u verplicht gegevens te delen of bij te werken?

U hoeft geen gegevens te verstrekken als wij daarom vragen. Als u echter geen informatie verstrekt, wordt uw informatie niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de scores.    


Worden uw gegevens gebruikt voor profilering en/of scoring?

De door ons verstrekte informatie omvat vaak zogenaamde kredietwaardigheidsbeoordelingen (scores), waarbij informatie en beoordelingen uit het verleden worden gebruikt om een prognose van de solvabiliteit en de kans op wanbetaling te genereren. De scores zijn gebaseerd op de informatie die wij over de desbetreffende onderneming hebben.

De volgende categorieën gegevens kunnen voor de score worden gebruikt:

·        gegevens over de grootte van de organisatie

·        bedrijfstype

·        leeftijd van een bedrijf

·        aantal medewerkers

·        betalingsgedrag

·        boekhoudkundige informatie, bijv. balans, rentabiliteitsoverzichten, schulden

·        bedrijfslinken

·        adresgerelateerde gegevens, adresgegevens (vb adresomgeving)

·        informatie verzameld bij contractuele partners van Creditsafe   

 

Deze Transparancy Notice werd laatst bijgewerkt in maart 2023.

Ontdek Creditsafe

Creditsafe wordt gebruikt door bedrijven van elke omvang om de omzet te verhogen en de blootstelling aan kredietrisico's te verminderen.