VILKÅR OG BETINGELSER

1.    AVTALEN

1.1.    Denne avtalen ("Avtalen") gjelder for kjøp av bedriftsinformasjon mellom Creditsafe Norge AS, 914 328 888 ("Creditsafe") og Kunden. De tjenester som omfattes av Avtalen ("Tjenestene") fremgår av Creditsafes ordrebekreftelse ("Ordrebekreftelse"). Avtalen gjelder også for tilleggstjenester om ikke annet er særskilt angitt.

1.2.    Ved å anvende Creditsafes tjenester, bekrefter Kunden å ha lest og godtatt innholdet i Avtalen selv om Kunden ikke har undertegnet Avtalen skriftlig. Avtalen gjelder foran og erstatter eventuelle muntlige eller skriftlige forhandlinger mellom partene. Ved avvikende vilkår skal Avtalen gjelde, med mindre Creditsafe har gitt uttrykkelig godkjennelse på slike avvik i Ordrebekreftelsen.

1.3.   Noen tjenester eller deler av tjenestene kan bli levert av tredje part og derfor være underlagt spesielle vilkår ("Spesielle vilkår"). I så fall skal Creditsafe gi kunden kopi av de Spesielle vilkårene, hvorpå kunden forplikter seg til å godta og overholde de Spesielle vilkårene.
 

2.    TJENSTENE

2.1.    Avtalen gir Kunden rett til å anvende Tjenestene (i) i samsvar med denne Avtalen, (ii) forutsatt at Kunden anvender Tjenestene i henhold til gjeldende rett, og (iii) kun for Kundens interne bruk. Retten til å bruke informasjonen er ikke overførbar. Kunden kan ikke selge, overføre, lease, distribuere, kommersielt utnytte eller på annen måte gjøre informasjon tilgjengelig for, eller til fordel for, en tredjepart. Kunden kan heller ikke inkludere Creditsafes informasjon i produktet eller tjenesten som Kunden selger. Dersom det er behov for at Kunden må formidle informasjon til en tredjepart, skal Kunden på forhånd ta kontakt med Creditsafe og innhente skriftlig samtykke. Creditsafe forbeholder seg retten til ikke å gi slikt samtykke eller å gi samtykke til øvrige vilkår.

2.2.    Kunden forplikter seg til ikke å forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenestene. For å beskytte de data som er inkludert i Creditsafes informasjon, forplikter Kunden seg til ikke å kopiere, forstyrre, eller utføre uautorisert bruk av Creditsafes leverte digitale sertifikater, websertifikater eller annet sikkerhetsutstyr.

2.3.    Creditsafe utvikler stadig Tjenestene og forbeholder seg retten til under den løpende avtaleperiode å foreta mindre endringer av den tjenesten/tjenestene som Creditsafe leverer til Kunden.

2.4.    Ved anvendelse av Creditsafes integrerte produkter, plikter Kunden å overholde Creditsafes utviklingshåndbok og program for synkron anrop, dvs. ikke muliggjør anrop som sendes uten at svar på det forrige anropet er mottatt.

3.    KREDITTOPPLYSNINGSINFORMASJON  

3.1.    Med kredittopplysning menes opplysning, omdømme eller råd som tilbys som veiledning for vurdering av kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet. Kredittopplysninger av typen som Kunden gjennom Avtalen får tilgang til leveres av Creditsafe i henhold til enhver tid gjeldende regulering for kredittoplysningsvirksomhet og personvernregler. Kunden kan kun bruke kredittopplysningene for kredittopplysningsformål.

3.2.    Kredittopplysning kan kun innsamles dersom et såkalt "saklig behov" foreligger. Saklig behov er vanligvis dersom Kunden tilbyr en kredittavtale. Kunden er ansvarlig for utformingen av interne retningslinjer for bruk av utleverte kredittopplysninger samt å sikre at krav til saklig behov etterfølges.

3.3.    Når kredittopplysningene om privatpersoner og enkeltpersonforetak som ikke er registrert i foretaksregistret utleveres skal det samtidig sendes en skriftlig melding, "gjenpartsbrev" med den informasjon som kredittopplysningen inneholder om vedkommende/selskapet og hvem som har bedt om opplysningene. Kunden er ansvarlig for kostnader som oppstår når Creditsafe oppfyller meldeplikten.

3.4.    For    internasjonale    kredittopplysninger (utenlandsopplysninger), kan særskilte regler gjelde. For informasjon om gjeldende vilkår for utlandsopplysninger, henvises Kunden til sin konto på Creditsafes hjemmeside.
 

4.   INTERNASJONAL INFORMASJON

4.1.   Deler av Tjenestene kan være underlagt vilkår fra tredjepart, lover og forskrifter fra opprinnelseslandet eller egne avtaler mellom Creditsafe og Tredjepartsleverandøren ("Tredjeparts vilkår"). Tjenestene leveres i henhold til Tredjeparts vilkår og kundens bruk av tjenesten skal til enhver tid være i henhold til Tredjeparts vilkårene. Hvis tilgjengelig, skal Creditsafe gi Tredjeparts vilkårene til Kunden som derav forplikter seg til å overholde vilkårene.

4.2.   Informasjon om utenlandske foretak leveres i henhold til informasjon tilgjengelig i landene på bestillingstidspunktet. I hvilke land det er tilgengelig informasjon kan variere under avtalens løpetid.
 

5.    3D LEDGER (DENNE DELEN GJELDER KUN VED KJØP AV TJENESTEN 3D LEDGER)

5.1.    Skulle Kunden kjøpe og ha til hensikt å bruke Creditsafes tjeneste "3D Ledger" skal Kunden gi Creditsafe informasjon fra sin kundekonto, såkalt betalingsinformasjon eller Payment data. Slik data skal overføres til Creditsafe på Creditsafes vilkår.

5.2.    Kunden gir herved Creditsafe en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og for all fremtid gjeldende rett til å inkludere betalingsinformasjon levert av Kunden i produktene og tjenestene som Creditsafe gir til sine kunder.
 

6.    KONTAKTPERSON

6.1.    For å sikre at lover og regler blir tatt hensyn til under innsamlingen av Creditsafes informasjon, er det Kundens ansvar å utnevne en bestemt kontaktperson. Denne personen må ha nødvendig kunnskap om gjeldende lover og regler, og sikre at informasjonen samles inn og håndteres på en lovlig og forsvarlig måte og i samsvar med god praksis. Navnet på kontaktperson skal av behørig firmategner meldes til Creditsafe når Avtalen inngås. Ved bytte av kontaktperson skal Creditsafe informeres umiddelbart.

6.2.    Hvis kontaktpersonen har grunn til å mistenke at det eksisterer feil i den innhentede informasjonen, skal han straks varsle Creditsafe.

7.    BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1.    Når begrep som "personopplysning", "behandlingsansvarlig", "databehandler" og "behandling" brukes i Avtalen, har de samme definition som i tilhørende personvernregler. Med "personvernregler" menes EU:s generelle forordning om databeskyttelse samt eventuel supplerende og tilknyttet personvernlovgivning.

7.2.    For å oppfylle forpliktelser i henhold til Avtalen, vil Creditsafe komme til å behandle personopplysninger om Kunden, slik som navn på brukere av Tjenestene samt kontaktopplysninger. Kunden samtykker i at Creditsafe behandler slike personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen som foretas samt kontaktinformasjon vedrørende begjæring om endringer, synspunkter eller klager angående behandling av personopplysninger, finnes tilgjengelig på Creditsafes hjemmeside.

7.3.    Creditsafe er databehandlingsansvarlig for behandling av de personopplysninger som gis til Kunden gjennom Tjenestene. Creditsafes behandling av personopplysninger omfatter innsamling, sammenstilling og utlevering av opplysninger samt databasehåndtering i tilknytning til Tjenestene og som er nødvendig for å utføre Tjenestene.

7.4.    Kunden er databehandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger etter at Creditsafe har levert Tjenestene til Kunden. Kundens databehandlingsansvar omfatter Kundens mottak av personopplysninger og den behandlingen som Kunden påtar seg innen rammen av sin virksomhet.

7.5.    Kundens mulighet til å registrere eller på annen måte behandle personopplysninger følger av den enhver tid gjeldende personvern- og kredittopplysningslovgivning. Creditsafe har rett til å legge til grunn at enhver overføring av personopplysninger fra Creditsafe til Kunden som initieres av Kunden, og fra Kunden til Creditsafe, er i henhold til gjeldende lovgivning.

7.6.    Eventuelle informasjonsbegjæringer eller klager fra registrerte eller kompetent myndighet knyttet til Kundens behandling av personopplysninger som fremsettes til Creditsafe, skal henvises og håndteres av Kunden, så fremt gjeldende personvernlovgivning tillater det. Omvent gjelder at eventuelle informasjonsbegjæringer eller klager fra registrerte eller kompetent myndighet knyttet til Creditsafes behandling av personopplysninger som fremsettes til Kunden, skal henvises og håndteres av Creditsafe så fremt gjeldende personvernlovgivning tillater det.

7.7.    For det tilfellet at Kunden finner at personopplysninger i Tjenestene er feil eller misvisende, skal Creditsafe varsles umiddelbart på den adressen eller e-post som er oppgitt på Creditsafes hjemmeside.

7.8.    Kunden er ansvarlig for at personell som får tilgang til personopplysninger via Creditsafe, behandler informasjonen i henhold til gjeldende lovgivning.

7.9.    For Tjenester som medfører at Creditsafe mottar og behandler personopplysninger på instruksjon fra Kunden som ikke brukes for utførelse av Tjenestene, skal det om nødvendig inngås en egen databehandlingsavtale på Creditsafes vilkår.
 

8.    KONTO OG PASSORD

8.1.    Kunden har tilgang til Tjenestene gjennom én passordbeskyttet konto per bruker. Passord og annen innloggingsinformasjon skal følge de standard og krav som Creditsafe til enhver tid meddeler.

8.2.    Kunden er ansvarlig for at oppbevarte brukernavn og passord ikke spres eller gjøres tilgjengelig for andre. Dersom påloggingsinformasjon skrives ned, skal det oppbevares på et sikkert sted.

8.3.    Creditsafe har rett til å anta at enhver transaksjon som er gjennomført med gyldig pålogging, er utført av Kunden eller deres brukere og har rett til å ta betalt for all slik bruk, med mindre Kunden varsler Creditsafe om at innloggingsinformasjonen kan være kompromittert. I så tilfelle, vil Creditsafe deaktivere all påloggingsinformasjon som kan være kompromittert og tildele ny påloggingsinformasjon.

8.4.    Hvis Kunden utfører endringer i ansatte eller dersom andre endringer forekommer fra Kundens side som påvirker brukerens tilgang og tillatelsene til kontoen, skal Kunden umiddelbart informere Creditsafe.
 

9.    CREDITSAFES RETTIGHETER

9.1.    Tjenestene og alle immaterielle rettigheter, så som opphavsrett, varemerker, patent eller patenterbare oppfinnelser, databaserettigheter og alle andre rettigheter inklusive virksomhetsinformasjon (" Immaterielle Rettigheter"), knyttet til Tjenestene er Creditsafes eller Creditsafes lisensgiveres eiendom. Avtalen innebærer ingen rett til å overføre noen Immaterielle Rettigheter.

9.2.    Kunden har kun rett til å bruke Tjenestene i samsvar med Avtalen. Kunden har ikke noen øvrige rettigheter til Immaterielle Rettigheter som eies av Creditsafe eller tredjeparter.

9.3.    Kunden har ikke fullmakt til å, og kan ikke gi tredjepart tillatelse til å tilpasse, endre, modifisere, utvikle eller på annen måte krenke noen del av Tjenestene uten Creditsafes skriftlige godkjennelse. Kunden kan heller ikke iverksette tiltak for å skade Tjenestene eller andre Kunders tilgang til Tjenestene, for eksempel ved å forsøke å tilføre en skadelig kode til Tjenestene eller ved å utføre unødvendige store forespørsler til Tjenestene for å gjøre dem trege eller vanskelig å få tilgang til (så kalt denial of service-attacker eller distributed denial of service-attacker). Creditsafe skal ha rett til å treffe tiltak for å spore informasjon for å sikre at bruken av informasjonen skjer i henhold til Avtalen.

9.4.    Creditsafe har rett til å overføre Creditsafes rettigheter og plikter etter Avtalen.

10.    BEGRENSNING AV ANSVAR

10.1.    Creditsafes mål er alltid å sørge for god informasjon. På grunn av Tjenestenes art, blir Tjenestene og tredjeparts informasjon gitt uten medfølgende garanti, verken direkte eller indirekte. Tjenestene innholder materiale som er sammenstilt fra kilder som Creditsafe ved tidspunktet for sammenstilningen av materialet ble vurdert som pålitlige. Creditsafe kan ikke garantere påliteligheten av kilder eller data og deres fullstendighet, og det kan ikke utelukkes at det forekommer feil eller mangler ved materialet. Tjenestene omfatter også metoder og teknikker som er basert på statistisk analyse, sannsynlighet og forutsigbar atferd som kan inneholde flere potensielle feilkilder utover Creditsafes kontroll.

10.2.    Creditsafes informasjon som inngår i Tjenestene er ikke ment å utgjøre det eneste grunnlaget for Kundens virksomhetsbeslutninger. Det er Kundens ansvar å foreta en helhetsvurdering på det grunnlag Kunden selv anser tilstrekkelig for sin virksomhet. Creditsafe påtar seg på bakgrunn av dette ikke ansvar av noe slag for de økonomiske resultatene ved bruk av Tjenestene eller for skader forårsaket Kunden grunnet at Kunden legger lit til og/eller bruker Tjenestene.

10.3.    Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for tapt gevinst eller fortjeneste, andre indirekte tap, tap av virksomhet eller goodwill. Ingen av partene har noe ansvar overfor den andre for tap av forventede besparelser, økning av usikret gjeld og unnlatelse av å redusere usikret gjeld. Kunden plikter imidlertid å holde Creditsafe og Creditsafes tilknyttede selskaper skadesløse for ethvert tap, kostnader, skader eller krav fra tredjeparter, pålagt eller lidd av Creditsafes tilknyttede selskaper på grunn av at Kunden har brukt Tjenestene eller behandlet personopplysninger som er innhentet via Tjenestene på en måte som bryter med Avtalen eller gjeldene lovgivning.

10.4.    I tilfelle det er grunnlag for at Creditsafe skal betale erstatning til Kunden, skal Creditsafes ansvar begrenses til tilsvarende verdi av hva Kunden har betalt til Creditsafe for Tjenestene i løpet av de tolv (12) foregående månedene innen kompensasjonsplikten oppstod.

10.5.    Begge parter må ha og fortsatt opprettholde alle nødvendige lisenser, samtykker og tillatelser som kreves for å oppfylle forpliktelsene etter Avtalen, og for å sikre motpartens rettigheter under Avtalen.

10.6.    Parten er frigjort fra straff for unnlatelse av å utføre forpliktelser i henhold til Avtalen, dersom feilen skyldes en hendelse av typen som er oppført nedenfor ("Frigjørende omstendighet") og omstendigheten forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker oppfyllelsen av disse. Frigjørende omstendigheter skal bl.a. anses som myndighetenes handlinger eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikter, blokkasjer, krig eller krigsrisiko, brann, flom, transport-, vare- eller energimangler, eller ulykker av betydelig størrelse, samt mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører som var forårsaket av hendelser utenfor partens kontroll.

11.    KONFIDENSIALITET

11.1.    Parten forplikter seg til ikke å avsløre konfidensiell informasjon om motpartens virksomhet, drift, kunder, klienter eller leverandører, med unntak av det som er tillatt etter punkt 10.2.

11.2.    Parten har lov til å utlevere konfidensielle opplysninger:

11.2.1.    til sine ansatte, representanter og rådgivere som trenger informasjonen for å utføre partens forpliktelser i henhold til Avtalen. Parten skal sikre at mottakere av informasjonen følger forpliktelsene i henhold til dette punkt 10.

11.2.2.    hvis det kreves av loven, en domstol eller annen myndighet.

11.3.    Parten skal kun bruke motpartens konfidensielle informasjon til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

12.    BETALING

12.1.    Det avtalte gebyret skal betales ved inngåelsen av Avtalen mot faktura med betalingsvilkårene tretti (30) dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Samtlige priser oppgis eksklusive merverdiavgift.

12.2.    Ved for forsinket betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrente jf. lov av 17.12.1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. m.v.

12.3.    Ved uteblitt betaling ti (10) dager etter at betalingspåminnelse er sendt, har Creditsafe rett til å sende kravet til inkasso og stenge for tilgang til Tjenestene som omfattes av Avtalen. Ved slik suspensjon av Tjenestene befris ikke Kunden fra sine forpliktelser under Avtalen. Tjenestene reaktiveres når Creditsafe har mottatt full betaling.

12.4.    Volumet angitt i Avtalen angir tilgangen i den angitte perioden. Eventuell gjenværende volum ved periodens slutt er ikke inkludert i neste periode og gir ikke Kunden rett til tilbakebetaling eller annen reduksjon i prisen.
 

13.    ENDRINGER

13.1.    Creditsafe har fra tid til annen rett til å endre Avtalen hvis det er nødvendig på grunn av ny eller endret lovgivning eller på grunn av myndighetenes handlinger eller unnlatelse, ved å gi varsel til Kunden om når slike endring trer i kraft. Varsel må gis senest tretti (30) dager før endringen trer i kraft.
 

14.    AVTALEPERIODE OG OPPSIGELSE

14.1.    Avtalen er gyldig i henhold til start- og sluttdatoen fremsatt i Ordrebekreftelsen. Avtalen utløper uten varsel.

14.2.    Hvis Kunden ikke overholder avtalevilkårene, innstiller sine betalinger, opptar forhandlinger med kreditorer om akkord eller på annen måte kan antas å ha blitt insolvent, opphører å eksistere, eller på noen måte misbruker systemet, har Creditsafe rett til å umiddelbart avslutte Kundens tilgang til Tjenestene og avslutte Avtalen uten forvarsel, uten at Kunden har rett på tilbakebetaling av noen del av avgiftene som betales for den gjenværende kontraktsperioden.
 

15.    LOVVALG OG VERNETING

15.1.    Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med avtalen eller bruken av produktene skal avgjøres ved Creditsafes verneting.

15.2.    Tolkning av Avtalen og avtalevilkårene skal skje i henhold til norsk rett.