Rating som hjälper er att bedöma risker

Ta mer effektiva och enkla kreditbeslut

Creditsafe lanserar ny riskmodell för aktiebolag

Rating som hjälper er att bedöma risker

Välgrundade beslut bygger på kvalitativ data. Som världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation förlitar sig våra kunder på att vi kontinuerligt granskar och förbättrar våra metoder för att prognostisera risk. Under 2019 har Creditsafe därför valt att lansera nya scoremodeller för aktiebolag.

Vilka fördelar har de nya scorekorten?

Varje företag får en individuell riskprognos

Bättre separation emellan bra och dåliga företag

Riskbedömning med högsta möjliga precision

Få bättre förståelse med ratingkommentarer

Fler företag får rating

Godkänna fler kunder till en lägre risk än tidigare

Vad förutspår ratingen för aktiebolag?

Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömning göras med högsta möjliga precision och prognostisera sannolikheten för insolvens inom 12 månader.

new business classifications

Creditsafe utgår från följande kriterier för att definiera ett aktiebolag som insolvent:

» Konkurs

» Konkursansökan

» Tvingad likvidation

» Företagsrekonstruktion

» Utmätningsförsök

 

Hur kan jag få en ökad inblick över hur ett företagets risknivå har kalkylerats?

För att bättre förstå hur ett företags rating beräknas har vi adderat kommentarer. Kommentarerna belyser den viktigaste bakomliggande informationen till det enskilda företags ratingberäkning samt ger en inblick i hur företagets risknivå har kalkylerats. Varje företag får fem kommentarer som samtliga har en färgindikator beroende på om det är positivt, neutralt eller negativt.

Vi visar både kommentarer som är signifikativa för risken och av Creditsafe utvalda kommentarer så som exempelvis ”Företaget har vakans i styrelsen”.

 

Några utvalda kommentarer som visas för aktiebolag:

Företaget har hög kassakvot

Företagets styrelse har kopplingar till insolventa företag

Företaget har nyligen fått en betalningsanmärkning avseende allmänna mål

new business classifications

Vilka parametrar påverkar ratingen?

Creditsafes scoremodeller segmenterar företagen utefter omsättning. De olika modellerna utgår från flera olika parametrar där bedömningen baseras på vilka faktorer som visat sig vara de största riskindikatorerna i respektive segment.

 

Nedan finner du exempel på parametrar som påverkar ratingen  

Förändringar i form av namn, adress och bransch

Revisorskommentarer

Företrädare

Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

Bokslutsuppgifter

Ålder på företaget

Vill du veta mer om vår nya riskmodell?

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig

Kontakta oss

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact

Frågor & svar

Kommer Creditsafs scorekort att uppdateras i varje land?

Nej, vi kommer inte att uppdatera samtliga länders scorekort.

Vi lanserar nya scorkort och modeller för ett par utvalda länder under den närmaste perioden.

Lanseringsplanen ser du nedan:

Holland: Oktober 2018

Tyskland: September 2019

Sverige: November 2019

England: December 2019

Belgien: 2020

Frankrike: 2020

Vad behöver vi göra som har integrerade system och API: er?

Du kommer inte att behöva göra några ändringar i dina förfrågningar eller de svar du får i din integration mot Creditsafe's API: er. All struktur kommer att förbli densamma även efter att scoremodellerna har implementerats.

Om du har några frågor, kontakta [email protected]

Varför saknar ett företag rating?

Våra scoremodeller kompletteras av ett antal policyregler som inte genererar en rating. Dessa regler gäller exempelvis när ett företag upphör eller utsätts för hög eller svårbedömd risk eller när vi inte kan bedöma företaget med våra generiska modeller. Om företaget saknar en rating ges alltid en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.

Exempel på parametrar som genererar icke-rating:

» Konkurs/Konkursansökan

» Rekonstruktion

» Utmätning

» Bokslut saknas

» Ej aktivt företag

» Saknas för denna typ av företag (exempelvis ideella föreningar och bankaktiebolag)

» Ingen riskbedömning för detta företag (exempelvis motstridiga uppgifter i upplysningen)

Vad händer om jag har kvar avslagsgräns 40?

Väljer du som kund att fortsatt ha din avslagsgräns vid 40 kommer du att godkänna fler kunder men ändå ta en lägre risk än tidigare, ca 2,92 % risk mot tidigare 5,31 %.

Varför ändrar Creditsafe sina scorekort?

Det är helt normalt att företag inom kreditbranchen uppdaterar och ändrar sina scoremodeller då och då. När ny data och information blir tillgänglig måste vi se möjligheten att utnyttja dessa data och förbättra våra scoremodeller ytterligare.

Vi vill också ligga i framkant när det gäller marknadstrender och se till att våra prediktiva scoremodeller återspeglar den aktuella utvecklingen. Med ständiga förändringar i det ekonomiska, sociala och politiska klimatet kommer några av våra parametrar som förutsäger risk idag att förändras de kommande åren.

Min rating har förändrats. Varför?

Samtliga aktiebolag kommer att räknas om i den nya scoremodellen, en del företag får samma ratingsiffra som tidigare men eftersom skalan justerats behöver inte det betyda att riskprognosen är densamma. De flesta företag får dock en ny rating. En stor fördel i den nya modellen är att vi har kunnat fördela riskprognoserna bättre, det innebär att fler företag som hade väldigt hög ratingpoäng förut, nu sprids ut och får lägre poäng (men samma risk i många fall) och många av de som hade för låg ratingpoäng, nu hamnar högre upp på skalan

Här kan du se hur riskerna justerats:

Rating

Tidigare risk

Nuvarande risk

80

0,81 %

0,2526 %

60

1,66 %

0,8658 %

40

5,31 %

2,9231 %

15

17,47 %

12,3937 %

 

 

Vad är en limit?

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning och viktar in ratingen.

80-100 – limiten är max 6 % av omsättningen. 

60-79 – limiten är max 5 % av omsättningen 

40-59 – limiten är max 4 % av omsättningen.

15-39 -  limiten är max 0,4 % av omsättningen.

 

Vilken limit erhålls?

» Max limit för aktiebolag: 500 000 KSEK

» Nystartade företag med en score över 40: 25 KSEK

» Företag utan egen omsättning ges ingen limit

» För samtliga företag med score under 15 ges ingen limit

 

Jag har en kund som gått från 90 till 25 (ej kreditvärdig) . Vad beror det på?

Den huvudsakliga orsaken är troligen att företaget ingick i modellen för ”stora företag” i våra gamla Scoremodeller. Eftersom omvärlden har förändrats drastiskt under de senaste 10-15 åren med både globaliserad handel och en allt snabbare takt av digitalisering, så har stabiliteten bland det vi tidigare betecknade som stora företag förändrats.

De stora företagen var tidigare verksamma lokalt eller regionalt. Det tog tid innan förändringarna påverkade deras verksamheter, medan de idag möter global konkurrens direkt och därmed har riskerna förändrats betydligt. Detta gäller framförallt om företagen inte har resurser för att ställa om sin verksamhet och möta konkurrensen.

Om ratingen går från 90 till 25, så innebär det att riskprognosen förändrats från 0,5% till 7%, det är en stor ökning. 7% risk för insolvens innebär också att det är 93% chans att företaget INTE blir insolvent. 

Detaljerad information om scorekort

Ladda ner din guide som PDF genom att klicka på ikonerna nedan.

I samband med övriga länders lansering av nya scorekort så kommer du kunna ladda ner de enskilda dokumenten här genom att klicka på PDF-ikonen som innehåller landsflaggan.

Germany

September 2019

Sweden

November 2019

UK

December 2019

France

france

2020

Belgium

belgium

2020

+ More

more

2020-2021