Fastighetsdata
Creditsafe Logotype

Förklaringar till fastighetsdata

Creditsafe har daglig uppdatering av fastighetsdata från Lantmäteriets fastighetsregister samt inhämtar taxeringsuppgifter från Skatteverket (1 gång/år), vilket är maximal uppdateringsfrekvens för fastighetstaxeringsuppgifter.

1. Fastighetsbeteckning
Fastighetens officiella beteckning enligt Fastighetsregistret. Fastighetsbeteckning består normalt av: registerområde, trakt, block och enhet. Registerområde är alltid en kommun. Varje kommun är i sin tur indelad i trakter (by, stadsdel eller kvarter). En trakt delas sedan in i block och block indelas i enheter. Exempel på en fastighetsbeteckning: Övered Ekeby 1:4.

2. Ägande
Anger typ av ägande; lagfart eller tomträtt. Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet utan att äga den.

3.Förvärv
Förvärv är en anskaffning med övertagande av äganderätt, exempelvis köp, arv eller gåva. För vissa typer av förvärv, redovisas dessutom köpeskillingen.

4.Antal fastigheter
Det totala antalet fastigheter som en privatperson eller företag äger alternativt är delägare i.

5.Fastighetstyp
Alla fastighetstyper redovisas tillsammans med fastighetskod samt uppgifter om hel eller del av fastighet. En lista på samtliga fastighetstyper som Creditsafe visar finns på sista sidan.

6.Antal registrerade ägare
Anger antalet registrerade ägare.

7.Ägd del (%)
Personens/företagets ägda andel av byggnaden i procent.

8.Geografiska placering
Anger kommun och län

9.Totalt taceringsvärde
Sammanlagt taxerat värde enligt senaste fastighetstaxering.

9.Taxerat värde mark
Det taxerade värdet för marken enligt senaste fastighetstaxering.

9.Taxerat värde byggnad
Det taxerade värdet för byggnaden enligt senaste fastighetstaxering.

10.Samtaxering
Om flera fastigheter av samma typ har samma ägare, kan de taxeras som en taxeringsenhet.

11.Taxeringsår
Anger det taxeringsår då taxeringsenheten senast taxerades.

12.ID-beteckning
Taxeringsenhets identitetsbeteckning (från Skatteverket).

13.Taxeringsenhet
Med taxeringsenhet avses den egendom som taxeras för sig av skattemyndigheten.

14.Värderingsenhet
Med värderingsenhet avses den egendom i en taxeringsenhet som ska värderas för sig, exempelvis ett småhus.

15.Värdeår
Värdeår är vanligen nybyggnadsåret, dvs det år byggnaden färdigställdes. Det fastställs av Skatteverket vid fastighetstaxeringen. Värdeår syftar till att ge uttryck för byggnadens sannolika återstående livslängd. I de fall en byggnad har byggts om eller byggts till - så att dess återstående livslängd ökar - ändras värdeåret av skatteverket. Observera dock att det då inte automatiskt sätts till ombyggnadsåret utan är en jämkning mellan byggnadsåret och ombyggnads-/tillbyggnadsåret.

16.Värdeyta
Värdeytan är den sammanlagda värdegrundande ytan i en fastighet vid fastighetstaxeringen. För ett småhus är värdeytan byggnadens boarea, med ett tillägg på 20% av biarea (högst 20 kvm) som kan nås inifrån. Arean mäts enligt mätregler i svensk standard. Area är alltså ett enligt standarden uppmätt värde och alltså inte samma sak som fysisk yta.

17. Fastighetsinteckningar
Under fastighetsöversikt finns information om totalt antal inteckningar på samtliga fastigheter, totalt belopp på dessa inteckningar samt antal inkomna ansökningar de senaste 12 månaderna.