Creditsafe Logotype

Rating & limit

Ta mer effektiva och enkla kreditbeslut

Välgrundade beslut bygger på kvalitativ data. Som världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation förlitar sig våra kunder på att vi kontinuerligt granskar och förbättrar våra metoder för att prognostisera risk. Under 2019 har Creditsafe därför valt att lansera nya scoremodeller för aktiebolag.

 

Minskade risker för onödiga kreditförluster

Marknaden förändras och så även vårt sätt att klassificera risk. Olika typer av företag skiljer sig åt mer idag än för tio år sedan, både vad gäller tillgänglig information och risk för insolvens. Därför finns också ett behov av att kontinuerligt omvärdera sättet vi förutspår risk.

 

Rating som hjälper er att bedöma risker 

Creditsafes rating är ett prediktivt analysverktyg för att hjälpa dig bedöma ett företags risk. Våra scoremodeller är statistiskt säkerställda och använder ett sofistikerat system för att bedöma risknivån. Modellerna är objektiva och bygger på en sammanställning av affärsinformation som inhämtas från svenska myndigheter och bearbetas av vårt analysteam. Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömningen göras med högsta möjliga precision.

Våra modeller är generiska och utvecklade för att passa alla typer av aktiebolag. Motsatsen till detta är kundspecifika modeller. 

 

Vad förutspår ratingen för aktiebolag?

Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens inom 12 månader. Creditsafe utgår från följande kriterier för att definiera ett aktiebolag som insolvent:

» Konkurs

» Konkursansökan

» Tvingad likvidation

» Företagsrekonstruktion

» Utmätningsförsök

 

Hög score – låg risk

Creditsafes scoremodeller för aktiebolag har en bedömningsskala på 1-100, uppdelat i fem riskintervall, där varje ökad score (poäng) innebär en minskad risk. Modellens höga prediktiva förmåga gör att företag med låg risk för insolvens kategoriseras till hög rating och i sin tur att företag med hög risk får en lägre rating.

Varje företag tilldelas en rating och en individuell riskprognos, det vill säga att varje poäng i ratingskalan motsvaras av ett riskintervall. 

Väljer du som kund att fortsatt ha din avslagsgräns vid 40 kommer du att godkänna fler kunder men ändå ta en lägre risk än tidigare, ca 2,92 % risk mot tidigare 5,31 %.

 

Riskintervaller

 

Få bättre förståelse med kommentarer till ratingen

För att förbättra förståelsen för hur ett företags rating beräknas har vi adderat kommentarer till ratingen. Kommentarerna belyser de viktigaste områdena för nuvarande rating och ger en inblick i hur företagets risknivå har kalkylerats. Varje företag kommer att adderas fem kommentarer som samtliga har en färgindikator beroende på om det är positivt, neutralt eller negativt.

Vi visar både kommentarer som är signifikativa för risken och av Creditsafe utvalda kommentarer så som exempelvis ”Företaget har vakans i styrelsen”

Några utvalda kommentarer som visas för aktiebolag:

 

Ratingkommentarer

 

Exempel på parametrar som påverkar ratingen


Våra scoremodeller kompletteras av ett antal policyregler som inte genererar en rating. Dessa regler gäller exempelvis när ett företag upphör eller utsätts för hög eller svårbedömd risk eller när vi inte kan bedöma företaget med våra generiska modeller. Om företaget saknar en rating ges alltid en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.

För stora företag är bokslutsinformation generellt viktigare medan för mindre företag har anmärkningar och styrelseinformation en relativt större betydelse vid bedömningen.

 

Nystartade företag (utan bokslut):

» Negativ information: Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

» Företrädares nuvarande och tidigare engagemang

» Förändringar i form av namn, adress och bransch

 

Mikro/Små/Medium företag:

» Ålder

» Negativ information: Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

» Bokslutsuppgifter

» Företrädares nuvarande och tidigare engagemang

» Revisor

» Förändringar i form av namn, adress och bransch

 

Stora företag

» Negativ information: Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

» Bokslutsuppgifter

» Företrädares nuvarande och tidigare engagemang

» Revisorskommentarer

» Förändringar i form av namn, adress och bransch

 

Företag utan egen omsättning

Exempel på företag; Holding bolag och moderbolag utan intäkter från egen verksamhet.

» Negativ information: Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

» Bokslutsuppgifter

» Företrädares nuvarande och tidigare engagemang

» Förändringar i form av namn, adress och bransch

 

Varför saknar ett företag en rating?

Våra scoremodeller kompletteras av ett antal policyregler som inte genererar en rating. Dessa regler gäller exempelvis när ett företag upphör eller utsätts för hög eller svårbedömd risk eller när vi inte kan bedöma företaget med våra generiska modeller. Om företaget saknar en rating ges alltid en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.


Exempel på parametrar som inte genererar en rating:

» Konkurs/Konkursansökan

» Rekonstruktion

» Utmätning

» Bokslut saknas

» Ej aktivt företag

» Saknas för denna typ av företag (exempelvis Ideella föreningar och bankaktiebolag)

» Ingen riskbedömning för detta företag (exempelvis motstridiga uppgifter i upplysningen)

 

GINI

Gini mäts i värden mellan noll (0) och hundra procent (1), där 1 betyder att scorekorten är 100 % korrekt i att förutsäga resultatet, i detta fall insolvens inom 12 månader. 100 procentig Gini finns endast i teorin men ju närmare 100 % desto bättre. Gini totalt, inkluderat samtliga segment, är 76 % vilket illustreras i grafen nedan. Den branta röda linjen i början av grafen visar hur vi fångar de dåliga företagen på den nedre delen av score skalan. Den gråa jämförelselinjen visar ingen separation mellan de bra respektive de dåliga företagen vid varje nivå. Gini för de gamla scoremodellerna var 63 %.

 

GINI

Ratingmodeller för övriga bolagsformer

Eftersom juridiska personer skiljer sig gällande informationsutlämnande, ansvarsförhållanden och storlek har Creditsafe flera modeller för beräkning av rating. Vi använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Detta innefattar även modeller för handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor.

Enskild firma

Ratingen på enskilda firmor påverkas bland annat av inkomst, f-skatteregistrering och negativ information så som utslag på enskilda mål, allmänna mål samt ansökan om betalningsföreläggande.

Handelsbolag (HB) och Kommanditbolag (KB)

Ratingen för HB/KB bedöms både utifrån bolagens ekonomiska situation samt den ekonomiska styrkan hos delägarna med betalningsansvar. I den samlade bedömningen analyseras även betalningshistorik på delägare och bolag.

Observera att ratingskalan för Enskilda firmor, Handelsbolag och Kommanditbolag är 0-100

 

Limit 

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning beroende på ratingintervall.

 

» 80-100 – limiten är max 6 % av omsättningen.

» 60-79 – limiten är max 5 % av omsättningen.

» 40-59 – limiten är max 4 % av omsättningen.

» 15-39  - limiten är max 0,4 % av omsättningen.

 

Vilken limit erhålls?

»  Max limit för aktiebolag: 500 000 KSEK

»  Nystartade företag med en score över 40: 25 KSEK

»  Företag utan egen omsättning ges ingen limit

»  För samtliga företag med score under 15 ges ingen limit