Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Creditsafe Belgium N.V. Overeenkomst

1 Overeenkomst

1.1 Dit is een overeenkomst tussen U en Creditsafe Belgium N.V. (hierna te noemen “Creditsafe”) inzake het gebruik van de Service van Creditsafe.

1.2 U en Creditsafe zijn hierna afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”. Verder hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die daaraan hieronder in artikel 2, lid 1 is toegekend, tenzij anders aangegeven.

1.3 De algemene voorwaarden in deze Overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst tussen U en Creditsafe, tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken.

1.4 Door ondertekening van deze Overeenkomst of door raadpleging of gebruik van de Service gaat u akkoord met:

(i) onze algemene voorwaarden die te vinden zijn in deze Overeenkomst en op onze websitewww.creditsafe.be, waarbij de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van u of uw bedrijf uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen;

(ii) alle gegevens op uw orderbevestiging en factuur.

2 Begrippen

2.1 In deze Overeenkomst (waaronder mede begrepen de orderbevestiging) zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders blijkt:

“Overeenkomst”: deze Overeenkomst tussen Creditsafe en U, waaronder mede begrepen de orderbevestiging;

“Partner”: externe leveranciers van Informatie;

“Bedrijfsrapporten”: rapporten over bedrijven en/of bestuurders/zaakvoerders;

“Zoeken naar landen Creditsafe”: de mogelijkheid de eigen gegevens van Creditsafe over belangrijke Europese bedrijven te raadplegen, wat klanten inzage in Bedrijfsrapporten en toegang tot het risicoregister verschaft;

“Vrijheidpakket”: onbeperkte toegang tot Bedrijfsrapporten en het Risicoregister;

“Informatie”: alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die aan U ter beschikking worden gesteld via de Creditsafe-website (www.creditsafe.be) of andere netwerken die op de website zijn aangesloten en alle informatie, materialen, gegevens en/of gegevensbestanden die op andere wijze aan U ter beschikking worden gesteld door Creditsafe en/of Partners;

“Internationale Gateway”: de mogelijkheid rapporten over bedrijven aan te vragen en te verkrijgen in een aantal verschillende landen;

“Persoplossingen”: de mogelijkheid nieuwsberichten over bedrijven en bestuurders/zaakvoerders te zoeken via het internet;

“Open inzage rapporten”: toegang tot een bepaald aantal Bedrijfsrapporten en/of Risicoregister;

“Prospecten”: de mogelijkheid bedrijfsgegevens te exporteren voor gebruik bij telemarketing of direct marketing;

“Risicoregister”: de mogelijkheid veranderingen bij te houden met betrekking tot een bedrijf of bestuurder/zaakvoerder en daarvan op de hoogte te worden gehouden via e-mail of websites;

“Service”: de service die is beschreven op de orderbevestiging en verder alle diensten die door Creditsafe aan U worden verleend op grond van of in verband met deze Overeenkomst. De aan U verleende Service kan bestaan uit een of meer van de volgende punten:

(i) Creditsafe-service (die via het internet informatie verschaft over derden, alsmede een beoordeling van hun kredietwaardigheid) en/of

(ii) persoplossingen (de zoekmachine voor berichtgeving in de pers) en alle materialen en informatie die daardoor worden verschaft;

“Standaardprijs”: de standaardprijs voor de Service zoals vermeld op de Creditsafe-website;

“Privacywet”: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (ook: de wet van 8 december 1992);

“U”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, diens vertegenwoordiger(s), diens bevoegde agent(en) en diens rechtsopvolger(s), die een overeenkomst is aangegaan met Creditsafe.

3 Duur van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst blijft van kracht voor de termijn die op de orderbevestiging is aangegeven of, als op de orderbevestiging geen termijn vermeld is, voor een periode van 12 maanden na de datum van uw orderbevestiging.

3.2 U gaat ermee akkoord dat Creditsafe het recht heeft tijdens deze periode contact met U op te nemen aangaande nieuwe ontwikkelingen en producten.

4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Creditsafe zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren, overeenkomstig normaal handelsgebruik.

4.2 Creditsafe is gerechtigd u een vooruitbetaling te verzoeken en is slechts verplicht de Overeenkomst uit te voeren of te blijven uitvoeren na ontvangst van deze vooruitbetaling van U.

4.3 Van tijd tot tijd kan Creditsafe wijzigingen aanbrengen in de gegevens of de Service die U gebruikt. Creditsafe zal alle redelijke stappen ondernemen om U zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.

5 Offertes, kosten en betaling

5.1 Door Creditsafe verstrekte offertes vervallen na 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn uitsluitend bindend voor Creditsafe, indien u deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk hebt aanvaard.

5.2 In aanmerking nemend dat Creditsafe U de Service, materialen en informatie verschaft, zult u het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag betalen op de daarin aangegeven momenten en data. Tenzij anders aangegeven op de orderbevestiging en/of factuur, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.

5.3 U bent niet gerechtigd betalingen op te schorten of korting, schuldvergelijking of vergoeding te eisen.

5.4 Indien U het op de orderbevestiging en/of factuur vermelde bedrag en/of eventuele andere verschuldigde bedragen op grond van de Overeenkomst niet volledig betaalt op de daarin aangegeven momenten en data, bent u van rechtswege in gebreke gebleven en worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Op dergelijke openstaande bedragen is een rente verschuldigd tegen een jaarlijks tarief van 2% boven de wettelijke rente. De rente zal op dagbasis worden berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum waarop de volledige betaling daadwerkelijk ontvangen is, inclusief de opgebouwde rente, onder voorbehoud van Creditsafe van alle rechten in een lopende rechtszaak of (rechterlijke) uitspraak.

5.5 Indien U in gebreke blijft bij het tijdig nakomen van uw verplichtingen, zullen alle redelijke kosten in verband met een buitengerechtelijke schikking op U worden verhaald. U bent dan in ieder geval 15% incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag met een minimum van € 450.

5.6 De administratie van Creditsafe bepaalt, met uitzondering van overduidelijke fouten, de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die U van tijd tot tijd verschuldigd bent aan Creditsafe.

5.7 Alle in deze Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere vergelijkbare omzetbelastingen. Dergelijke belastingen zijn verschuldigd op hetzelfde moment als de bedragen waarop ze betrekking hebben.

5.8 Bij faillissement of bij een procedure van gerechtelijke reorganisatie, of indien een beschikking wordt aangenomen tot ontbinding en/of vereffening van uw bedrijf, of indien U in gebreke blijft met betrekking tot één van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, dan wordt de hoofdsom van het bedrag dat u aan Creditsafe verschuldigd bent op basis van deze Overeenkomst en eventueel de daarop opgebouwde rente, onmiddellijk opeisbaar zonder enigerlei verzoek, eis, bezwaar of kennisgeving.

6 Eigendomsrechten van Creditsafe

6.1 De toegang tot de Service verschaft U geen intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen kennis in de breedste zin van het woord, auteursrechten, merken, tekening- en modellenrechten, octrooirechten, gegevensbestandrechten en naburige rechten, die naar zowel Belgisch als buitenlands recht, berusten bij Creditsafe of derden.

6.2 Op de aan U ter beschikking gestelde Service berusten auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U zult geen enkel deel van de Service kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Creditsafe. Creditsafe kan maatregelen nemen om zijn Service te kunnen herkennen, waaronder (zonder beperking) versleuteling van gegevens, de toevoeging van spookgegevens of enig andere technische of andere methoden die Creditsafe nodig acht.

6.3 Alle door Creditsafe verstrekte documenten, bijv. rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door U en mogen door U niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Creditsafe.

7 Uw verplichtingen en gedrag

7.1 U zult de Service uitsluitend gebruiken voor uw eigen bedrijfsdoeleinden en u zult alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, naleven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de Privacywet naleven, waaronder mede begrepen het vragen om toestemming alvorens een persoon na te trekken (indien van toepassing).

7.2 De Creditsafe diensten die voor de klant ter beschikking worden gesteld zijn niet transfereerbaar en dienen enkel voor intern gebruik en binnen België

7.3 De Service die aan u ter beschikking wordt gesteld, wordt uitsluitend verleend voor uw eigen gebruik en u zult uw toegang tot of gebruik van de Service (of enig deel of onderdeel daarvan) of een deel van of al uw rechten of verplichtingen volgens deze Overeenkomst niet overdragen, toekennen, verkopen, onderverhuren, op sublicentie verstrekken of op enigerlei andere wijze overdragen of toekennen aan een andere persoon, noch dit trachten te doen, tenzij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Creditsafe is verkregen.

7.4 U zult niet:

(i) de Informatie op frauduleuze wijze gebruiken in verband met of met het oog op criminele activiteiten of andere onwettige doeleinden;

(ii) op enigerlei wijze onbevoegde toegang tot de Informatie trachten te verwerven;

(ii) een deel van de Informatie aanpassen;

(iii) Informatie (waaronder gegevens m.b.t. Prospecten) vermenigvuldigen, op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen aan derden of de Informatie opnemen in een product of dienst die ter beschikking wordt gesteld aan derden.

8 Wachtwoord en beveiliging

8.1 U zult zorg dragen voor geheimhouding van uw wachtwoord en accountgegevens en U draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of op uw account plaatsvinden. U zult Creditsafe onmiddellijk op de hoogte stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account en belooft uw account na afloop van elke sessie af te sluiten.

9 Verplichtingen, garanties en beperking van de aansprakelijkheid

9.1 De aan U verstrekte Informatie is afkomstig uit openbare bronnen, waarop Creditsafe geen invloed heeft. Hoewel Creditsafe ernaar streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare service te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch verschaft op “basis van beschikbaarheid” zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend.

9.2 Creditsafe verstrekt u met name geen garantie of waarborg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel Creditsafe ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan de inhoud ervan onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door U is dan ook op eigen risico.

9.3 Creditsafe wijst elke aansprakelijkheid van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke contractuele aansprakelijkheid (waaronder inbegrepen nalatigheid) of andere aansprakelijkheden, in verband met de Service en/of dienstverlening van Partners. Creditsafe zal nooit instaan voor enigerlei indirecte, incidentele, derden-, bijzondere of gevolgschade, winstderving, inkomsten-, besparingen- of gegevensverlies ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Service.

9.4 De volledige aansprakelijkheid van Creditsafe met betrekking tot alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst of het voorwerp daarvan in elke periode van 12 maanden (met terugwerkende kracht ingaand op de datum waarop de procedure in gang wordt gezet) zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat door U aan Creditsafe verschuldigd is met betrekking tot die periode van 12 maanden.

9.5 Eventuele vorderingen moeten door U worden ingediend binnen een jaar na constatering van de schade; bij overschrijding van deze termijn vervallen uw rechten.

9.6 Onverminderd enigerlei andere bepaling in deze Overeenkomst wordt de aansprakelijkheid van Creditsafe niet beperkt of uitgesloten voor schade ten gevolge van grove fout of kwade opzet van Creditsafe.

10 Vrijwaring

10.1 U zult Creditsafe en haar moeder- en dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen, bestuurders en aangestelden vrijwaren en beschermen tegen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, schade, vorderingen of eisen, waaronder inbegrepen de redelijke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht tegen Creditsafe of haar moeder- en dochtervennootschappen, verbonden ondernemingen, bestuurders of aangestelden in verband met uw gebruik van de Service in strijd met deze Overeenkomst of enigerlei nalatigheid.

10.2 U zult Creditsafe vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Creditsafe moet vergoeden of uitspraken tegen Creditsafe ten gevolge van overtreding van de bepalingen van de Privacywet door U.

10.3 U zult Creditsafe vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Creditsafe moet vergoeden of uitspraken tegen Creditsafe ten gevolge van schending door U van de intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door Creditsafe aan u zijn verstrekt en die tijdens de duur van de overeenkomst worden gebruikt.

11 Overmacht

11.1 Creditsafe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze Overeenkomst, indien deze niet-uitvoering voortvloeit uit een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van Creditsafe, waaronder inbegrepen een uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen, of wijziging van de wetgeving, waaronder inbegrepen de Privacywet en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.

11.2 Creditsafe kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden, die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen nadat Creditsafe haar verplichtingen had moeten zijn nagekomen.

12 Aanvullende voorwaarden met betrekking tot Persoplossingen

12.1 Creditsafe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de informatie die door de bronnen is samengesteld. Indien een dienst of informatie met betrekking tot Persoplossingen geacht wordt in strijd te zijn met een wet of recht van derden, dan heeft Creditsafe het recht het desbetreffende materiaal te verwijderen zonder uw toestemming. Creditsafe is gerechtigd alle maatregelen te nemen die het bedrijf noodzakelijk acht om een eind te maken aan een dergelijke overtreding. Creditsafe is niet aansprakelijk voor uw nalatigheid of misbruik van de Persoplossingen of informatie van derden. Indien voor toegang tot websites betaling vereist is, dan bent u verantwoordelijk voor die betalingen.

13 Beëindiging

13.1 Creditsafe mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of U tijdelijk de toegang tot de Service ontzeggen:

(i) indien u in gebreke blijft bij het nakomen van uw verplichtingen op grond van de de Overeenkomst en de tekortkoming niet herstelt binnen 7 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling van Creditsafe, en/of

(ii) wanneer U betalingsonbekwaamheid of faillissement aanmeldt.

14 Gevolgen van beëindiging

14.1 Ongeacht het feit of uw Overeenkomst komt te vervallen of wordt beëindigd, moet U redelijke maatregelen nemen om alle in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen en alle delen van de website die naar een harde schijf of ander permanent opslagmiddel gekopieerd zijn, te verwijderen en is het U niet meer toegestaan dergelijke in het kader van de Service verstrekte informatie en materialen nog langer te gebruiken.

14.2 Na beëindiging van de Overeenkomst blijven artikel 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 en 17 onverminderd van kracht.

15 Geheimhouding

15.1 De Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van derden hebben verkregen in het kader van de Overeenkomst, niet openbaar maken en geheim houden. Alle informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

15.2 De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met schending van artikel 15, lid 1, indien ze op grond van de wet of door een bevoegde rechtbank verplicht zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken en er geen wettelijke grond is waarop ze dat kunnen weigeren.

16 Ledger 3D

16.1 In het geval dat de onderneming de dienst ontvangt via het interactieve risicobeheerhulpmiddel van Creditsafe, "3D Ledger", zal de onderneming Creditsafe van informatie voorzien met betrekking tot het debiteuren grootboek, de "Betalingsgegevens".

16.2 Het bedrijf verleent Creditsafe hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare eeuwigdurende licentie om de betalingsgegevens op te nemen in producten en diensten die Creditsafe aan haar klanten ter beschikking zal stellen.

17 Overige bepalingen

17.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, dan komt deze bepaling te vervallen, wat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet laat.

17.2 Indien Creditsafe verzuimt een recht op grond van of bepaling uit deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, mag dat niet worden opgevat als afstanddoening van een dergelijk recht. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en Creditsafe met betrekking tot de Service. In het eerste jaar van deze overeenkomst geldt er een limiet voor onze Open inzage rapporten of ons Vrijheidpakket van 49.999 rapporten.

17.3 Er bestaat een Nederlandse, Franstalige en een Engelse versie van deze Overeenkomst. Bij onenigheid of een geschil met betrekking tot de duiding van de Overeenkomst is de Nederlandse tekst bindend.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht.

18.2 Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst moeten, indien zij niet in der minne geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

* Creditsafe Belgium N.V., Zelliksesteenweg 12, 1082 Brussel.

(CSBE.EU.V2.311012.NL)