Kredietscorekaarten België

De vernieuwde Belgische scorekaarten

Met een nog betere voorspelbaarheid komt minder risico

Welkom op de toegewijde pagina voor de nieuwe Belgische scorekaart

Via deze pagina willen wij u een goed overzicht geven van de nodige wijzigingen, updates, verklarende content, scorekaartgidsen, aankomende webinars, etc. Wij willen er zeker van zijn dat u volledig mee bent met de vernieuwde scorekaarten.

Vernieuwde Belgische Scorekaarten

Naarmate de lokale en de wereldeconomie verschuiven, zullen zowel de factoren die een bedrijfsfaillissement beïnvloeden als de factoren die wijzen op een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert, veranderen. Om met deze veranderingen rekening te houden, moeten de scorekaarten voortdurend worden verbeterd.

Onze kredietscores hebben altijd al voorspeld hoe groot de kans is dat een bedrijf failliet gaat. Onze vernieuwde scorekaarten zullen een nog grotere voorspelbaarheid brengen door de opname van nieuwe data, verdere segmentatie en algoritmeverbeteringen. Dat betekent dat we nog meer insolventies zullen kunnen voorspellen, zodat u nog minder risico loopt wanneer u 'op krediet werkt' met andere Belgische bedrijven.

De voordelen van de nieuwe kredietscorekaarten

Verhoogde voorspelbaarheid

Onze scores meten, met vertrouwen, de waarschijnlijkheid dat een bedrijf failliet gaat tot 12 maanden van tevoren.

Geanalyseerde aanvullende bedrijfsdata

Duizenden databronnen van bedrijven worden gecombineerd en geëvalueerd om een onmiddellijke en transparante kredietscore voor elk bedrijf te verkrijgen.

Meer zakelijke opportuniteiten

Door de slagkracht van de kredietscorekaart te vergroten, kan uw onderneming profiteren van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot meer commerciële opportuniteiten zonder dat het kredietrisico toeneemt.

Een betere beoordeling van bedrijven met beperkte informatie of data

Wij kunnen bedrijven op basis van beperkte informatie nauwkeuriger beoordelen, zodat u met vertrouwen kunt beslissen of u zaken met hen wilt doen.

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Geen twee ondernemingen zijn identiek, maar de meeste vertonen gelijkaardige tekenen van insolventie binnen de populatie

Om het onderscheidend vermogen van de kredietscorekaart te vergroten, wordt de populatie gesegmenteerd. 

Het doel van segmentatie is om een set van subpopulaties te definiëren die, wanneer ze individueel en gecombineerd gemodelleerd worden, het kredietrisico beter zullen rangschikken dan een enkel model op de totale populatie in elk land.

Creditsafe is er trots op 's werelds grootste database van zakelijke kredietinformatie te beheren, die voortdurend groeit naarmate we meer bedrijfsdata verzamelen. Dit heeft ons in staat gesteld om de populaties van veel landen in meer verschillende groepen in te delen, waardoor we meer voorspellende modellen kunnen produceren. 

Een grotere nauwkeurigheid van de voorspelbaarheid met verbeterde bedrijfssegmentaties

Wat zijn de factoren die de kredietwaardigheid van een onderneming beïnvloeden?

Uit meer dan 8.000 bronnen wereldwijd identificeren wij zorgvuldig de factoren die een sterke correlatie hebben met bedrijfsfaillissementen.

Van kleine lokale bedrijven tot grote multinationals, de factoren die het uiteindelijke faillissement van een bedrijf beïnvloeden of aangeven verschillen per bedrijfsgrootte en industrie. Om de voorspelbaarheid en stabiliteit van onze kredietscore te vergroten, segmenteert Creditsafe alle bedrijven binnen een populatie op basis van beschikbare informatie, grootte en type bedrijf (zoals hierboven vermeld). 

Binnen elke kredietscorekaart varieert het belang dat elke factor op de kredietscore heeft naar gelang de statistische relevantie ervan in relatie tot een bedrijfsfaillissement binnen een periode van 12 maanden.

Hieronder tonen wij enkele van de elementen die worden gebruikt om de kredietscore voor de nieuwste scorekaarten te berekenen.

Officiële publicaties

Adreswijzigingen

Bestuurderswissels

Bedrijfstakken

Gedeponeerde jaarrekeningen

Gelinkte bedrijven

Bedrijfsgrootte

Bedrijfstypes

Een overzicht van de beschikbare content en aankondigingen

Documenten

Webinars

FAQ's

Andere aankondigingen

De algemene Belgische scorekaart gids
Uitvoerige Technische Samenvatting
De "How-To" Handleiding Belgische scorekaart

Nog niets te melden...

Waarom verandert Creditsafe haar scorekaarten?

Het is volkomen normaal dat kredietinformatiebureaus hun scorekaarten herzien en aanpassen aan veranderende economische omstandigheden, beschikbare data en bedrijfsinformatie. Wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn, moeten wij van de gelegenheid gebruik maken om deze gegevens te benutten en de voorspelbaarheid verder te verbeteren.

Wij moeten ook waakzaam zijn bij het volgen van markttendensen en ervoor zorgen dat onze voorspellingsmodellen de huidige ontwikkelingen weerspiegelen. Door de voortdurende veranderingen in het economische, sociale en politieke klimaat zullen sommige indicatoren die nu een faling voorspellen, in de komende jaren waarschijnlijk veranderen.

Creditsafe verbetert voortdurend haar scorekaarten om de huidige risicofactoren te weerspiegelen die binnen de lokale economieën zijn ontstaan. Door de hele bedrijfspopulatie te beoordelen, hebben we de indicatoren die algemeen gelden voor commerciële stabiliteit, en wat voorspellend is voor een bedrijf dat in moeilijkheden raakt, verfijnd en bevestigd.

Hoe weet ik of de nieuwe scorekaart geschikt is voor mijn business?

De Creditsafe scorekaarten zijn gebouwd om de gehele bedrijfspopulatie van het land in kwestie te beoordelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die eigendom zijn van Creditsafe, alsook gedeeltelijk van derden.

Onze beoordeling van deze data levert een kredietscore op die de waarschijnlijkheid van een bedrijfsfaillissement in de komende 12 maanden weergeeft. Daarnaast is de Limietoplossing ontworpen om een aanbevolen maximum kredietbedrag te bieden aan dit bedrijf, gebaseerd op talrijke financiële indicatoren. 

Onze scorekaarten zijn ontworpen om elk bedrijf aan te vullen, maar wij bieden ook analytische diensten op maat aan. Natuurlijk hebben alle bedrijven unieke bedrijfsmodellen, strategieën en doelstellingen. Om bedrijven te helpen meer duidelijkheid te krijgen over hun commerciële landschap en kansen, heeft ons wereldwijd vooraanstaande analytische team opdracht gekregen een aantal analytische modellen op maat te bouwen voor bedrijven in vele landen.

Voor meer informatie over onze diensten op maat kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Moet ik iets aan mijn systeem veranderen als jullie de veranderingen doorvoeren?

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen in uw Creditsafe account, app of API wanneer de nieuwe scorekaart wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd.

Worden alle bedrijven gescoord met hetzelfde algoritme?

Nee, afhankelijk van het soort bedrijf, de grootte en het land, wordt het algoritme aangepast.

Wat is de 'Probability of Default', of probabiliteit tot wanbetaling of faling (PoD)?

De Probability of Default (PD of PoD) is een wiskundige berekening die aangeeft hoe groot de kans is dat een onderneming failliet gaat of insolvent wordt binnen 12 maanden na de datum van aanvraag van een bepaald krediet.

De scorekaart van Creditsafe geeft een score tussen 1 en 100 voor respectievelijk het hoogste en het laagste risico. Deze schaal werd opgesteld aan de hand van de probability of default (PoD) uitkomst.


De PoD is een eenvoudige en representatieve manier voor bedrijven om kredietaanvragen te accepteren, te wijzigen of zelfs af te wijzen. Deze probabiliteit kan worden toegepast op een groot aantal scenario's voor risicobeheer en kredietanalyse. De PoD hangt niet alleen af van de kenmerken van de debiteur, maar ook van zijn economische omgeving.

Wij berekenen de PoD voor elke onderneming afzonderlijk op basis van hun combinatie van karakteristieken. Om de PoD in één oogopslag leesbaar te maken, zetten wij deze om in een eenvoudige score, die varieert van 1 (hoogste risico) tot 100 (laagste risico).

Waarom is de Probability of Default belangrijk?

De PoD zal u uiteindelijk precies vertellen hoe stabiel een bedrijf is en, nog belangrijker, wat het bijbehorende kredietrisico is om ermee zaken te doen.

De Creditsafe scorekaart geeft een score tussen 1 en 100 voor het hoogste en respectievelijk het laagste risico. Deze schaal wordt gemaakt op basis van de uitkomst van de PoD, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger de Creditsafe-kredietscore, hoe lager het PoD-percentage en vice versa.

De ontwikkeling van het nieuwe model en de nieuwe PoD tabel betekent dat het onjuist zou zijn om scores op een 'like-for-like' basis te vergelijken. De onderliggende statistieken zijn veranderd, het scoremodel is veranderd en als gevolg daarvan is de betekenis van de scores van 1 tot 100 veranderd. Dit kan ertoe leiden dat een onderneming op de schaal van 1 tot 100 een lagere score krijgt dan vroeger, maar dat het daaraan verbonden risico dat deze onderneming in gebreke blijft of failliet gaat, lager is.

De score van een bedrijf kan dus dalen van 70 naar 60, maar tegelijkertijd kan de kredietlimiet stijgen omdat de bijbehorende risico's voor het bedrijf lager zijn. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat alle bedrijfsscores zullen dalen, aangezien sommige bedrijven een hogere score zullen krijgen dan voorheen. Wanneer echter een daling van de score wordt vastgesteld, moet worden verwezen naar de wijzigingen in de POD's.

Wat voorspelt de score?

De scorekaart van Creditsafe berekent de probabiliteit dat een bedrijf failliet zal gaan in de komende 12 maanden. De berekening wordt omgezet in een gemakkelijk te begrijpen score tussen 1 (hoogste risico) en 100 (laagste risico). Wij beschouwen een bedrijf met een score van minder dan 30 als een hoog risico en dus als niet-kredietwaardig, terwijl een bedrijf met een score van meer dan 51 een lager risico op faillissement heeft.

Creditsafe beschouwt de volgende criteria als de definitie van faling:

  • Opening faillissement met verschoonbaarheid
  • Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid
  • Opening faillissement
  • Sluiting faillissement met verschoonbaarheid
  • Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid
  • Sluiting faillissement
  • Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)
  • Gerechtelijke ontbinding of nietigheid
Waarom is mijn kredietscore (en limiet) en die van mijn klanten en leveranciers veranderd?

Bij Creditsafe hebben we het geluk te beschikken over een uitgebreide en steeds groeiende database met actuele bedrijfsinformatie. Bij het uitbreiden en vergroten van de schat aan data die we bezitten, moeten we evalueren of deze nieuwe gegevens informatie bevatten die indicatief zijn voor de stabiliteit of toekomstige insolventie van bedrijven. Ook moeten wij opnieuw valideren of eerdere indicatoren in de bestaande data nog steeds kloppen. In beide gevallen is het waarschijnlijk dat aanvullingen en aanpassingen op de scorekaart nodig zijn om een hoge voorspelbaarheid te garanderen.

Wanneer een nieuwe scorekaart wordt aangepast, zullen er dus onvermijdelijk enige verschuivingen optreden in de zakelijke kredietscore en de aanbevolen kredietlimieten. We mogen ook niet vergeten dat de Probability of Default een belangrijk en dwingend element is geworden in de bijgewerkte scorekaart, wat voor veel bedrijven in een nieuwe score-indicatie resulteert.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe scorekaart?

Er zijn een aantal verschillen tussen de oude en de nieuwe scorekaart. Alle wijzigingen zijn aangebracht om de nauwkeurigheid van de scores te verbeteren, zodat ze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het risico dat aan een onderneming verbonden is.

Het is van cruciaal belang dat onze scorekaart de probabiliteit tot faling van een bedrijf nauwkeurig berekent op basis van de huidige marktomstandigheden. Daarom heeft Creditsafe bij de ontwikkeling van de nieuwe scorekaart gebruik gemaakt van de meest actuele bedrijfsinformatie die beschikbaar is. Als de economie en de marktomstandigheden van jaar tot jaar veranderen, moeten de berekeningen achter de score natuurlijk worden aangepast om een accurate voorspelling te kunnen garanderen.

Dankzij een diepgaandere segmentatie van de ondernemingen hebben we een meer representatieve spreiding van de bedrijven over de verschillende risicoklassen bereikt. Bedrijven die in onze Belgische scorekaart als laag risico worden geclassificeerd, hebben over het algemeen een lagere probabiliteit tot faling dan de vorige scorekaart. Evenzo heeft het hoog risicosegment van de populatie, met een score van minder dan 30,over het algemeen een iets hogere probabiliteit tot faling. Deze methode is ingevoerd om een reëel beeld te geven van scenario's met een hoog risico en om te vermijden dat uw onderneming verstikt wordt door groei opportuniteiten af te wijzen.

Raadpleeg onze 'Probability of Default' tabel voor een volledige weergave van het risico over de verschillende scores.

Hoe vaak verandert Creditsafe van scorekaart? Wanneer verandert dit de volgende keer?

Bij Creditsafe worden de scorekaarten niet volgens een schema of een vaste periode bijgewerkt.

In plaats daarvan worden de Creditsafe scorekaarten voortdurend gemonitord om inzicht te krijgen in de prestaties van de scorekaarten in de loop van de tijd. Als nieuwe economische veranderingen en trends zich voordoen, veroorzaken deze onvermijdelijk kleine verschuivingen in welke factoren het meest indicatief zijn voor het falen en de stabiliteit van een bedrijf. Onze scorekaartmonitoring stelt ons in staat deze verschuivingen te meten, en te bepalen of de voorspelbaarheid van onze scores boven een aanvaardbare drempel blijft.

Als en wanneer de voorspelbaarheid van een scorekaart begint te degraderen, maken we er een prioriteit van om de data die we hebben, de variabelen die we meten en de wegingen die we aan elke variabele toekennen, te herwaarderen. Met de ontwikkeling van de nog robuustere scorekaarten van Creditsafe hebben wij ons vermogen versterkt om de voorspelbaarheid van variabelen in de tijd grondig te beoordelen en het model zo nodig aan te passen aan economische veranderingen.

Wat gebeurt er wanneer u de nieuwe Belgische scorekaart lanceert?

U hoeft GEEN wijzigingen aan te brengen in uw Creditsafe account, app of API wanneer de nieuwe scorekaart wordt gelanceerd. Alle wijzigingen worden automatisch doorgevoerd.

We zullen de Score Wijziging Alerts binnen Risk Tracker en Monitoring uitschakelen op de dag van de lancering om te voorkomen dat er een storend aantal alerts naar klanten worden gemaild. U kunt evenwel de dag na de lancering van de scorekaart een lijst met portefeuillewijzigingen, inclusief scorewijzigingen, exporteren vanuit uw Monitoring-account.

Waarom zijn er nieuwe scoreklassen?

De reden hiervoor is dat we een zekere uniformiteit willen creëren, gebaseerd op de internationale rating, in alle Creditsafe entiteiten waar een nieuwe scorekaart is gelanceerd.

In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld varieert de internationale D-rating tussen hun lokale 29-39 score. Insgelijks hebben we een risiconiveau van ongeveer 3% rond de drempel tussen C en D in alle nieuwe scorekaarten die sinds 2018 zijn ontwikkeld.

Anderzijds begrijpen wij de impact die vertrouwen kan hebben op de groei van een onderneming. Of het nu gaat om het vertrouwen om nieuwe opportuniteiten te benutten of om het vertrouwen om opportuniteiten af te wijzen die uw bedrijf op lange termijn kunnen schaden. Daarom willen wij er enerzijds voor zorgen dat er meer ruimte komt voor commerciële mogelijkheden. En, natuurlijk, willen wij u een nog nauwkeurigere voorspelling van kredietrisico's aanleveren.

Nog niets te melden...

Documenten
Webinars
FAQ's
Andere aankondigingen