Internationale incasso

Internationale incasso

Een klant die niet betaalt is vervelend. Wanneer uw klant in het buitenland gevestigd is, hebt u nog minder vat op het betaalgedrag. In deze wiki leest u meer over internationale incasso.

Wiki

Betalen buitenlandse debiteuren goed?

Het betaalmoraal van debiteuren is per cultuur verschillend. Gaat een land strikt om met incassotrajecten, dan zal dit ten goede komen aan het betaalgedrag van de debiteuren, en vice versa. Bovendien spelen verjaringstermijnen van facturen en de economie van een land een belangrijke rol bij het betaalgedrag van internationale klanten.

Neem daarom zeker voorzorgsmaatregelen alvorens u de internationale toer opgaat.

Succes boeken met internationale incasso

Internationale incasso kan u helpen om uw geld te recupereren in het buitenland. Om succesvol te zijn, is snelheid van handelen cruciaal. Dankzij een lokale tussenpersoon wordt de afstand tussen u en uw klant in ieder geval heel wat kleiner.

Uw vertegenwoordiger ter plaatse spreekt bovendien de taal en is perfect op de hoogte van de wetten, de gewoonten en de gebruiken in zijn land. Het is dus veel efficiënter om op lokaal niveau te werken. Alleen dankzij een gerichte en doeltreffende communicatie zal de debiteur ook daadwerkelijk geneigd zijn om te betalen. Lokale incassobureaus gebruiken overigens dezelfde middelen om uw klant tot betaling aan te zetten als hier in Nederland: schriftelijke en telefonische aanmaningen, steeds met oog voor uw relatie met de klant.

Internationale incassobureaus maken in veel gevallen gebruik van een online systeem. Dit maakt het mogelijk om op afstand het hele incassoproces te volgen, van de start tot de effectieve betaling. Zo’n online systeem geeft u ook zicht op de evolutie en het rendement van uw buitenlandse incassoportefeuille.

Welke stappen tot uw debiteur betaalt?

Los van het wettelijke kader dat elk land heeft, volgt internationale incasso ongeveer altijd hetzelfde patroon.

Stap 1. Onderhandeling om tot een minnelijke schikking te komen

Een minnelijke fase blijft essentieel. Hoe moeilijk de onderhandelingen ook verlopen, het zal altijd goedkoper zijn dan een complexe, gerechtelijke procedure opstarten. Buitenlandse incassoprocedures duren dan ook vaak iets langer dan nationale procedures.

Stap 2. Mogelijke gerechtelijke procedure

Als de minnelijke aanpak niets oplevert, kan een gerechtelijke procedure de volgende stap zijn. Bekijk eerst grondig of het wel de moeite waard is.

Stap 3. Resultaat (of niet)

Er zijn twee mogelijkheden: de gerechtelijke procedure is succesvol en u recupereert uw geld of u komt er tijdens de juridische procedure achter dat het bedrijf insolvabel is. De kans is dan klein dat u uw geld nog zult incasseren. 

Juridische fase

Wanneer u een gerechtelijke procedure wilt inspannen tegen een debiteur die in het buitenland gevestigd is, dan wordt u geconfronteerd met problemen van het internationaal recht. Meer in het bijzonder botst u op vragen rond het internationaal procesrecht:

  • Bij welke rechter kunt u een proces inspannen?
  • Hoe gebeurt de betekenis van het vonnis?

Internationale incasso zit ingewikkelder in elkaar als u toch tot een gerechtelijke procedure moet overgaan. Een vertegenwoordiger die ter plaatse uw belangen verdedigt, is dan geen overbodige luxe.

Europees betalingsbevel

Voor grensoverschrijdende vorderingen binnen Europa kan de schuldeiser ook terugvallen op het Europees betalingsbevel. Hierbij kan hij in eigen land een procedure opstarten. De gedwongen uitvoering van het vonnis om tot betaling te komen, wordt dan automatisch volgens de lokale regels in het buitenland opgestart. Dit zonder dat het nog moet worden bekrachtigd door een lokale rechtbank. Deze procedure geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn en niet worden betwist. Met één enkele uitzondering: ze geldt niet voor Denemarken.

Voorzorgsmaatregelen

Hoe groter de afstand tot uw afnemer, hoe hoger het risico. Het mag duidelijk zijn dat u minder vat hebt op internationale wanbetalers. Daarom is het belangrijk om uw klantacceptatie goed te onderbouwen, zowel voor Nederlandse als voor internationale klanten.

Cijfers van het CBS laten zien dat de exportcijfers in Nederland nog altijd blijven stijgen. De exportwaarde van goederen is 30 procent hoger in 2022 ten opzichte van 2021. De stijging is een reactie op de stijgende prijzen in Nederland, met name van brandstoffen, mineralen en voedingsmiddelen. Nederlandse bedrijven worden dus steeds afhankelijker van export, maar de manier waarop bedrijven te werk gaan, is op zijn minst zorgwekkend. Verblind door extra omzet, kennen leveranciers gul krediet toe, zonder zich vooraf grondig te informeren. Daardoor hebben ze geen zicht op de risico’s en zullen ze hopeloos te laat komen als ze maatregelen moeten treffen om schade door wanbetaling te beperken. Op die manier hollen ze hun eigen fundamenten uit en dreigt hun moeizaam opgebouwde constructie finaal weer in elkaar te stuiken

Wie in het buitenland wil scoren, moet stevig in zijn schoenen staan en zich terdege voorbereiden. De financiële toestand, het betaalgedrag en de betrouwbaarheid van een bedrijf nagaan, zou een automatisme moeten zijn, of het nu om een Nederlandse of een buitenlandse klant gaat. Daarnaast komt het erop aan om kort op de bal te spelen en snel te reageren als een internationale klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Sparren over internationale incasso met één van onze consultants?

Ontdek wat internationale informatierapporten voor uw bedrijf kunnen betekenen.