Algemene Voorwaarden

Creditsafe Nederland B.V., versie 5.0, 25-04-2024

1.       Overeenkomst

Dit is een Overeenkomst tussen de klant die is geïdentificeerd in de Orderbevestiging (“de Klant”) en Creditsafe Nederland BV (“Creditsafe”), een onderneming opgericht in Nederland onder registratienummer 34288893 met het geregistreerde adres Jan Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag.

1.1.     De door de Klant bestelde Creditsafe Dienst (“Dienst”) zal bestaan uit producten zoals gedetailleerd in de Orderbevestiging.

1.2.     Deze Overeenkomst bestaat uit:

1.2.1.  de door Creditsafe gegeven orderbevestiging met betrekking tot de Service (de “Orderbevestiging”);

1.2.2.  deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”); en

1.2.3.  voor zover van toepassing de volgende aanvullende voorwaarden:

1.2.3.1.  de compliance voorwaarden ingeval de Klant gebruik zou maken van de compliance diensten (“Compliance Voorwaarden”);

en vormt de gehele overeenkomst tussen de Klant en Creditsafe met betrekking tot de Service.

1.3.     Door de Orderbevestiging te ondertekenen of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst accepteert de Klant de inhoud van deze Overeenkomst. Tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden waarbij (i) de voorwaarden van de Orderbevestiging in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang en (ii) waar de voorwaarden in de Compliance Voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden van de Orderbevestiging/Algemene Voorwaarden, hebben de Compliance Voorwaarden voorrang.

ENKEL VOOR TESTKLANTEN

De website van Creditsafe op www.creditsafe.com/nl (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) kan de Klant de mogelijkheid bieden om het volgende aan te vragen:

1.3.1.  een gratis kredietrapport met betrekking tot een aangewezen bedrijf;

1.3.2.  een gratis demonstratie van de standaardwebsite-service van Creditsafe; en/of

1.3.3.  een tijdgebonden proef om toegang te krijgen tot de standaardwebsite-service of API van Creditsafe

(collectief de “Test” genoemd). Het gratis kredietrapport en/of enige andere inhoud en materialen die door de Klant worden geraadpleegd of aan hem worden verstrekt naar aanleiding van de Test, worden aangeduid als de “Testinhoud”.

1.4.     Clausules 1.5 tot 1.12 zijn alleen van toepassing op Klanten die een Test aanvragen.

1.5.     Door een aanvraag in te dienen, garandeert de Klant dat het een zakelijke klant is en stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Wanneer een individu namens een Klant een aanvraag indient, garandeert hij/zij dat hij/zij bevoegd is om de Klant aan deze Overeenkomst te binden.

1.6.     Door deze Algemene Voorwaarden elektronisch te accepteren of door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Testinhoud, accepteert de Klant die de Test aanvraagt de inhoud van deze Overeenkomst en gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan met Creditsafe voor de levering van een Test.

1.7.     Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Test en/of Testinhoud en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder eventuele voorwaarden die de Klant zou kunnen trachten op te leggen.

1.8.     Clausules 1.2, 1.3, 1.4, 3, 6.6, 6.7, 8.1.1, 13 en 14 van deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op Klanten die een Test aanvragen.

1.9.     Behoudens de clausules die niet van toepassing zijn op Klanten die een Test aanvragen (die zijn opgesomd in Clausule 1.10), moet elke verwijzing naar de “Dienst” in deze Overeenkomst worden gelezen als verwijzend naar de Test en/of Testinhoud (zoals van toepassing) alleen voor die Klanten die een Test aanvragen.

1.10.   Onder voorbehoud van clausule 8.1, indien de Klant toegang krijgt tot de diensten van Creditsafe of de Testinhoud via de Test, zal deze beperkt zijn tot een vaste periode van drie (3) maanden waarna de toegang van de Klant zal beëindigen.

2.       Duur van de Overeenkomst

2.1.     Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum die is ingevuld op de Orderbevestiging en blijft van kracht voor een periode van 12 maanden, tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging of als de Klant een Klant is die een Test aanvraagt.

2.2.     De Klant kan gedurende de periode van deze Overeenkomst worden gecontacteerd over nieuwe ontwikkelingen en producten.

2.3. Creditsafe garandeert niet dat het gebruik van de Dienst door de Klant ononderbroken of foutloos zal zijn en is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief het internet, en de Klant erkent dat de Service onderworpen kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen inherent aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. Creditsafe draagt geen aansprakelijkheid (op welke grond dan ook) jegens de Klant als gevolg van of gerelateerd aan dergelijke gebeurtenissen.

2.4. Deze Overeenkomst geeft de Klant het recht om toegang te krijgen tot, en de Dienst te behouden voor, de in deze Overeenkomst gespecificeerde doeleinden en alleen voor de duur van de Overeenkomst. De rechten om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, de Dienst vervallen automatisch bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. Er zullen geen inschrijvingen of credits worden verlengd of overgedragen bij een vernieuwing, behalve indien dit schriftelijk werd bevestigd door Creditsafe. Er zal geen terugbetaling door Creditsafe worden gedaan met betrekking tot ongebruikte rechten of credits.

3.     Kosten en Betaling

3.1. Als tegenprestatie voor het leveren van de Dienst door Creditsafe, stemt de Klant ermee in het bedrag te betalen dat is gespecificeerd in de Orderbevestiging en/of de daarbij uitgegeven factuur (“de Factuur”) op de daarin gespecificeerde tijden en data. Ter verduidelijking, alle betalingen dienen binnen de 21 dagen na de factuurdatum te worden gedaan, tenzij dit anders werd vermeld in de Orderbevestiging of waar de partijen zijn overeengekomen dat betaling zal geschieden via automatische incasso.

3.2. Onder voorbehoud van clausule 3.7, indien de Klant het op de Orderbevestiging en/of factuur gespecificeerde bedrag niet op de overeengekomen tijden en data betaalt, zal het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar worden.

3.3. In het geval dat de Dienst wordt opgeschort in overeenstemming met clausule 8, is Creditsafe niet verplicht om:

3.3.1.  De Dienst opnieuw ter beschikking te stellen en/of:

3.3.2.  de Klant te vergoeden voor enige periode van opschorting vanaf het moment van betalingsverzuim tot ontvangst van betaling.

3.4. Als de Klant nalaat enig aan Creditsafe verschuldigd bedrag volgens de Overeenkomst te betalen, zal de Klant van rechtswege in gebreke zijn en zullen alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar worden. De Klant zal gehouden zijn tot betaling van intresten aan Creditsafe over alle openstaande bedragen en dit vanaf de vervaldatum voor betaling tegen het jaarlijkse tarief van 2% boven de wettelijke handelsrente, tot aan de datum van betaling, hetzij voor of na een vonnis.

3.5. Indien de Klant failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, of als een besluit tot ontbinding of liquidatie van de onderneming van de Klant wordt aangenomen, of als de Klant in verzuim is met betrekking tot een van zijn verplichtingen hieronder, dan zal in elk van deze gevallen het hoofdbedrag van het aan Creditsafe verschuldigde bedrag onder deze Overeenkomst en eventueel daarop opgebouwde intrest onmiddellijk opeisbaar zijn en betaalbaar zonder aanmaning, protest of kennisgeving van welke aard dan ook.

3.6. Creditsafe behoudt zich het recht voor om de redelijke kosten in te vorderen voor het buitengerechtelijk verkrijgen van betaling. Dergelijke kosten voor het verkrijgen van betaling bedragen 15% van de hoofdsom. Indien en voor zover er een situatie is waarin het genoemde percentage voor de berekening van deze kosten voor het verkrijgen van betaling niet kan worden toegepast, worden deze kosten berekend in overeenstemming met de bestaande wetgeving en regelgeving, en in het bijzonder de bepalingen van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en in overeenstemming met de jurisprudentie.

3.7. De Klant stemt ermee in Creditsafe volledig te vrijwaren voor alle kosten van derden die worden gemaakt bij het nastreven van betaling.

3.8. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande bepalingen van deze clausule 3, wanneer de Klant en Creditsafe overeenkomen dat de Klant het in de Orderbevestiging gespecificeerde bedrag zal betalen via automatische incasso, dan:        

3.8.1.  zal Creditsafe redelijke inspanningen leveren om telefonisch contact op te nemen met de Klant om het mandaat voor automatische incasso te voltooien (wat voor alle duidelijkheid inhoudt dat de Klant zijn bankgegevens en toestemming voor eventuele automatische incassobetalingen verstrekt).

3.8.2.  Indien de Klant en Creditsafe het mandaat voor automatische incassobetaling niet binnen twee werkdagen na de factuurdatum (“de Factuurdatum”) kunnen voltooien, dan wordt betaling van het volledige bedrag van het in de Orderbevestiging gespecificeerde bedrag opeisbaar binnen 21 dagen na de Factuurdatum. In het geval dat de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde 21 dagen betaalt, wordt het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar en zijn de clausules 3.3 tot 3.6 van deze Overeenkomst volledig van kracht.

3.8.3.  Wanneer Creditsafe een betaling via automatische incasso tracht te ontvangen en de betaling om welke reden dan ook mislukt, wordt betaling van het volledige bedrag van het in de Orderbevestiging gespecificeerde bedrag onmiddellijk opeisbaar en zijn de clausules 3.3 tot 3.6 van deze Overeenkomst van toepassing. De Klant accepteert dat hij in dat geval aansprakelijk is voor eventuele bankkosten die Creditsafe maakt als gevolg van een mislukte poging tot automatische incasso.

3.8.4.  Voor alle duidelijkheid, de bepalingen van deze clausule 3.7 zijn alleen van toepassing op Klanten die betalen via automatische incasso.

3.9.     De Klant erkent en stemt ermee in dat:

3.9.1.      Creditsafe betalingsinformatie kan verzamelen met betrekking tot de Klant en diens betaling van de facturen van Creditsafe, die door Creditsafe zal worden gebruikt als onderdeel van haar producten/diensten;

3.9.2.      elke laattijdige betaling door de Klant van de facturen van Creditsafe een nadelige invloed kan hebben op de kredietwaardigheid van de Klant; en

3.9.3.      Aanvullende Diensten: De Klant kan verzoeken, en Creditsafe kan naar eigen goeddunken overeenkomen, (tegen extra kosten) om aanvullende (i) Creditsafe-diensten en/of (ii) rapporten buiten de gebruikslimieten die zijn vastgesteld in de Orderbevestiging ("Aanvullende Diensten") te leveren. Creditsafe heeft het recht om op elk moment na plaatsing van de bestelling van de Klant voor de Aanvullende Diensten de kosten voor eventuele Aanvullende Diensten te factureren en deze facturen zijn betaalbaar (zonder aftrek of verrekening) binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen met Creditsafe.

3.10  Inflatoire economische, politieke of organisatorische ontwikkelingen geven Creditsafe het recht om de prijzen van de producten of diensten te verhogen ten tijde van (vroegtijdige) verlenging van de Overeenkomst met een maximum van de CBS Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transportindex.

Dergelijke ontwikkelingen geven Creditsafe ook het recht om zijn prijzen jaarlijks te verhogen tijdens de looptijd van een Overeenkomst met een maximum van de CBS Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transportindex.

4.       Creditsafe’s Eigendomsrechten

4.1.     Voor het doel van deze Overeenkomst:

a)         "Dataleverancier” betreft een derde leverancier van Creditsafe wiens diensten, gegevens, informatie, software of ander materiaal als onderdeel van de Service wordt geleverd.

b)         “Documentatie” betekent de documenten (indien van toepassing) die van tijd tot tijd door Creditsafe aan de Klant ter beschikking worden gesteld en die een beschrijving van de Diensten en de gebruikersinstructies voor de Dienst uiteenzetten;

c)         “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent patenten, rechten op uitvindingen, auteursrechten en aanverwante rechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten in get-up, goodwill en het recht om te klagen wegens misleiding, rechten op ontwerpen, databankrechten, rechten om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow) te gebruiken en te beschermen en alle andere intellectuele eigendomsrechten in elk geval, of deze nu geregistreerd zijn of niet, en inclusief alle aanvragen en rechten om aanvragen in te dienen voor en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen van en rechten om prioriteit te claimen van dergelijke rechten en alle vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst bestaan in enig deel van de wereld; en

d)         “Uitvoergegevens” betekent de gegevens of informatie in welke vorm dan ook verstrekt door Creditsafe tijdens het leveren van de Dienst.

4.2     Behalve zoals hierin uitdrukkelijk werd voorzien, verleent het leveren van of toegang tot de Service Documentatie en/of Uitvoergegevens de Klant geen databankrechten of rechten op het auteursrecht, handelsmerken of enige andere Intellectuele Eigendomsrechten van Creditsafe of een derde partij.

4.3     De Service Documentatie en Uitvoergegevens zijn beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Service Documentatie en Uitvoergegevens zijn eigendom van Creditsafe of, waar relevant, haar derde onderaannemers of de Dataleveranciers (of hun licentiegevers).

4.4     Het is de Klant niet toegestaan, en zij zal geen derde partij toestaan, om enig element van de Service Documentatie of Uitvoergegevens te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te reverse-engineeren, te demonteren, te ontwikkelen, enig afgeleid werk te creëren, te decompileren of anderszins in te grijpen zonder de schriftelijke toestemming van Creditsafe. Creditsafe kan stappen ondernemen om de identificatie van haar Service Documentatie en/of Uitvoergegevens te assisteren.

4.5   De Klant moet passende stappen en adequate maatregelen nemen om misbruik en/of ongeautoriseerde toegang tot de Service Documentatie en Uitvoergegevens te voorkomen.

5      Gegevensbescherming

Voor het doel van deze Overeenkomst:

(a)     "Gegevensbeschermingswetgeving" betekent alle van tijd tot tijd geldende gegevensbeschermings- en privacywetgeving en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op een partij, inclusief (voor zover van toepassing) (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG"); (ii) de Nederlandse Uitvoeringswet AVG; en (iii) elke opvolgende wetgeving van een van de voorgaande samen met en elke rechterlijke of administratieve interpretatie van een van de bovenstaande, enige richtlijnen, gedragscodes, goedgekeurde gedragscodes of goedgekeurde certificeringsmechanismen uitgegeven door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het afdwingen van naleving van de Gegevensbeschermingswetgeving van tijd tot tijd;

(b)     "datacontroller", "persoonsgegevens" en "verwerking" hebben de definities die zijn opgenomen in de Gegevensbeschermingswetgeving;

(c)     "SCC" betekent, voor zover van toepassing:

a. de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten tussen EU- en niet-EU-landen zoals uiteengezet in de Bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van de Commissie (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door Creditsafe) of dergelijke alternatieve clausules die van tijd tot tijd door de Europese Commissie kunnen worden goedgekeurd ("EU SCC");

5.1   Deze clausule stelt het kader vast voor het delen van persoonsgegevens tussen de partijen als onafhankelijke gegevensbeheerders.

5.2   De Klant is verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen door gebruik van de Diensten en het handhaven van naleving van de Gegevensbeschermingswetgeving in verband met dergelijke gegevens. De Klant zorgt ervoor dat alle toepasselijke rechten van betrokkenen beschikbaar zijn voor toepasselijke individuen.

5.3   De Klant erkent dat toegang tot persoonsgegevens via het gebruik van de Diensten alleen is toegestaan waar de Klant een wettelijke basis heeft voor dergelijke toegang en de Klant garandeert dat het alleen persoonsgegevens zal aanvragen waar de Klant een wettelijke basis voor heeft.

5.4   De Klant stemt ermee in dat het alleen toegang tot en gebruik van de Diensten zal hebben voor het doel van kredietcontrole, prospectie, direct marketing, ken-uw-klant controles, compliance, gegevensverificatie en -verbetering, schuldenaarsopsporing en andere wettige zakelijke due diligence doeleinden.

5.5   De Klant erkent dat het zijn plicht is om het bestaan van zijn wettelijke basis voor verwerking vast te leggen en aan te tonen.

5.6   Wanneer de Klant de monitoringservice gebruikt, zal Creditsafe de Klant per e-mail informeren wanneer er een relevante wijziging is in de gemonitorde gegevens. De Klant zal de monitoringservice voor gemonitorde gegevens stopzetten wanneer de Klant ophoudt een wettelijke basis voor verwerking van die gegevens te hebben.

5.7   Wanneer de Klant Creditsafe voorziet van gegevens of informatie die persoonsgegevens bevat om Creditsafe in staat te stellen de Dienst te leveren, garandeert de Klant dat het een wettelijke basis heeft om dit te doen en dat het heeft voldaan aan de transparantievereisten uiteengezet in Artikelen 13 en 14 van de AVG, zoals van toepassing.

5.8   Onder voorbehoud van clausule 6.2, in het geval dat een van de persoonsgegevens die door Creditsafe als onderdeel van de Dienst beschikbaar worden gesteld, wordt overgedragen aan een Klant (of een groepsmaatschappij of filiaal van een Klant (“Groepsmaatschappij”) indien en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de voorwaarden van deze Overeenkomst) gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) in een land of gebied dat geen adequaatheidsbesluit heeft gekregen overeenkomstig de EU-AVG (zoals van toepassing) (een “Derde Land”) op grond van deze Overeenkomst, zijn de SCC van toepassing op dergelijke overdrachten, voor zover van toepassing. Voor het doel van de EU SCC is de gegevensexporteur Creditsafe en de gegevensimporteur de Klant (of haar Groepsmaatschappij) gevestigd in het Derde Land. Ter verduidelijking, eventuele SCC die van toepassing zijn op grond van deze clausule 5.8 zullen automatisch ophouden van toepassing te zijn in het geval dat het Derde Land waarin de Klant (of haar Groepsmaatschappij) is gevestigd, een adequaatheidsbesluit krijgt overeenkomstig de EU-AVG (zoals van toepassing). De Klant zal te allen tijde ook voldoen aan eventuele toepasselijke lokale wetten in de relevante jurisdictie. Voorafgaand aan de overdracht van enige persoonsgegevens door Creditsafe aan een Groepsmaatschappij gevestigd buiten de EER in een land of gebied dat geen adequaatheidsbesluit heeft gekregen overeenkomstig de EU-AVG (zoals van toepassing) (indien en uitsluitend voor zover een dergelijke overdracht uitdrukkelijk is toegestaan door Creditsafe in overeenstemming met clausule 6.2), erkent en stemt de Klant ermee in dat een dergelijke Groepsmaatschappij verplicht zal zijn om rechtstreeks SCC aan te gaan met Creditsafe voordat zij toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst (en de daarin opgenomen gegevens). Als zodanig zal de Klant geen Groepsmaatschappij gevestigd in een Derde Land voorzien van gegevens verkregen uit de Dienst of op enige andere wijze de Groepsmaatschappij toestaan om toegang te krijgen tot de Dienst (of de daarin opgenomen gegevens) op enige wijze of met enige middelen voordat een dergelijke Groepsmaatschappij de SCC rechtstreeks met Creditsafe heeft aangegaan in de hierboven beschreven vorm (en voordat een kopie van dergelijke ondertekende SCC aan Creditsafe is verstrekt). Verder garandeert de Klant dat het de naleving van een dergelijke Groepsmaatschappij met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst zal bewerkstelligen.

5.9       In het geval van een conflict of onduidelijkheid tussen enige bepalingen van deze Overeenkomst en de SCC, zullen de bepalingen van de SCC voorrang hebben.

5.10    De partijen komen overeen dat indien:

5.10.1        de Gegevensbeschermingswetgeving zodanig verandert dat Creditsafe van mening is dat enige bepalingen van deze Clausule 5 (inclusief de SCC) niet langer adequaat zijn voor de doeleinden van het regelen van wettige gegevensdelingsoefeningen (inclusief voor alle duidelijkheid eventuele latere wijzigingen aangebracht aan de Gegevensbeschermingswetgeving en/of de SCC); en/of

5.10.2        de SCC worden gewijzigd, vervangen en/of opgevolgd door enige nieuwe standaardcontractbepalingen goedgekeurd door een bevoegde autoriteit

dan mag Creditsafe de voorwaarden van deze Clausule 5 aanpassen, bijwerken of vervangen zoals het redelijkerwijs noodzakelijk acht in het licht van dergelijke veranderingen.

6        Verplichtingen en Gedragingen van de Klant

6.1     De Klant zal:

6.1.1 Creditsafe voorzien van alle informatie, dan wel bijstand bieden om deze te verkrijgen, waarover partijen zijn overeengekomen dat de Klant deze zal verstrekken om Creditsafe in staat te stellen zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie die aan Creditsafe wordt verstrekt, volledig, nauwkeurig en in het overeengekomen formaat is;

6.1.2 niets doen om de reputatie van Creditsafe te schaden;

6.1.3 zich houden aan alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst en de daarin opgenomen gegevens, inclusief volledige naleving van alle aspecten van de Gegevensbeschermingswetgeving, wetgeving inzake anti-omkoping en anti-corruptie;

6.1.4 niet proberen te kopiëren, aan te passen, te dupliceren, afgeleide werken te creëren van, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te verzenden of te distribueren, in welke vorm of media dan ook of met welke middelen dan ook, het geheel of een gedeelte van de Diensten. De Klant zal niet proberen om de Diensten te reverse-compileren, te demonteren, reverse-engineeren of op andere wijze te herleiden tot een voor mensen waarneembare vorm, het geheel of een gedeelte van de Diensten. De klant zal zich geen toegang verschaffen tot het geheel of een gedeelte van de Diensten met als doel een product of dienst te bouwen die concurreert met de Diensten, noch zal de Klant de Diensten gebruiken om diensten aan derden te leveren. Het gebruik van enig geautomatiseerd systeem of software om gegevens van de Site, de Applicatie of de Diensten te extraheren ("scherm schrapen") is uitdrukkelijk verboden;

6.1.5 Creditsafe onmiddellijk op de hoogte stellen van enige vermoed of daadwerkelijke schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

6.1.6 toegang tot de Dienst beperken tot die werknemers die deze als onderdeel van hun officiële taken moeten kennen;

6.1.7 ervoor zorgen dat geen van zijn werknemers (i) enige Uitvoergegevens verkrijgt en/of gebruikt voor persoonlijke redenen of (ii) enige Uitvoergegevens overdraagt aan enige partij, behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst;

6.1.8 alle Gebruikers-ID's en gerelateerde wachtwoorden of andere beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst vertrouwelijk houden en het delen van Gebruikers-ID's verbieden. “Gebruikers-ID” betekent de abonnementen die door de Klant zijn gekocht en die werknemers van de Klant het recht geven om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en documentatie in overeenstemming met deze Overeenkomst; en

6.1.9 onmiddellijk de Gebruikers-ID van elke werknemer deactiveren die geen noodzaak meer heeft om te weten of voor beëindigde werknemers op of voor de datum van beëindiging.

De aan de Klant beschikbaar gestelde Dienst is een niet-overdraagbare licentie en wordt uitsluitend verstrekt voor intern gebruik van de Klant binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen door de partijen schriftelijk (inclusief zonder beperking met betrekking tot enig gebruik van de Dienst door een groepsmaatschappij of filiaal van de Klant). De Klant mag de Dienst niet verkopen, overdragen, sublicentiëren, distribueren, commercieel exploiteren of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan of gebruiken voor het voordeel van een derde partij. De Klant mag de Dienst niet opnemen in enig product of dienst dat de Klant verkoopt.

6.2   Gedurende deze Overeenkomst stemt de Klant ermee in geen poging te doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Dienst of deze te wijzigen.

6.3   De Klant mag alleen zulke kopieën van de Dienst nemen als redelijkerwijs vereist zijn voor het gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst.

6.4   Tenzij anders vermeld in de Orderbevestiging is het gebruik van de Dienst die onder de voorwaarden van deze overeenkomst wordt geleverd beperkt tot één aangewezen gebruiker en mag deze niet door een andere persoon dan de aangewezen gebruiker worden gebruikt. Het gebruik van de Dienst door meer dan één individu, tegelijkertijd of anderszins, vereist het verstrekken van aanvullende licenties.

6.5   Als de Klant consumentenrapporteringsdiensten (Consumer Service) ontvangt, verbindt en garandeert de Klant dat het de Consumer Service alleen zal gebruiken om zoekopdrachten uit te voeren waarvoor het vooraf toestemming heeft verkregen van het betreffende individu en zal hij de Consumer Service niet gebruiken voor enige opsporing van schulden, incasso- of privédetectiveactiviteiten. De Consumer Service is ook onderhevig aan Aanvullende Voorwaarden en de Klant stemt ermee in om aan dergelijke voorwaarden te voldoen.

6.6   Als de Klant prospectie- of marketinginformatie ontvangt (Prospecting Data), zal de Klant de licentie om de Prospecting Data alleen voor interne marketingdoeleinden gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor het bepalen op welke wettelijke basis hij de Prospecting Data zal gebruiken volgens de Gegevensbeschermingswetgeving en voor naleving van alle wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot dergelijke Prospecting Data, inclusief de Nederlandse Telecommunicatiewet.

6.7   Het is de Klant niet toegestaan om Prospecting Data te gebruiken die een niet-mailingindicator (“NMI”) van de Kamer van Koophandel heeft voor direct-marketingactiviteiten (commerciële en liefdadigheidsdoeleinden), zoals fysieke post en deur-aan-deurbezoeken. De meest actuele informatie over de NMI is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel op https://www.kvk.nl/english/report-a-change/protecting-your-data-with-the-non-mailing-indicator/ en deze kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Kamer van Koophandel, hoewel de daadwerkelijke informatie op deze website bindend is tussen de partijen. In geval van schending van de voornoemde verplichting(en) heeft Creditsafe het recht om de levering van deze Prospecting Data aan de Klant met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht van Creditsafe om schadevergoeding te vorderen.

7      Garanties en Aansprakelijkheidsbeperking

7.1   De Dienst is niet bedoeld als enige basis voor besluitvorming en is gebaseerd op gegevens die door derden worden verstrekt, waarvan de nauwkeurigheid niet door Creditsafe kan worden gegarandeerd. Hoewel Creditsafe altijd streeft naar het onderhouden van een kwalitatieve, volledig operationele dienst, worden de Dienst, Uitvoergegevens en diensten van derden desondanks geleverd op een "as is" basis, zoals beschikbaar, zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet.

7.2   Creditsafe noch haar Data Providers geven de Klant in het bijzonder enige garantie of zekerheid over de inhoud van de Dienst en/of de Uitvoergegevens. Hoewel Creditsafe streeft naar het onderhouden van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de Dienst en de Uitvoergegevens, kunnen de daarin opgenomen informatie onjuist of verouderd zijn. Daarom is elk gebruik van de Dienst en/of Uitvoergegevens op eigen risico van de Klant.

7.3   Onder voorbehoud van clausule 7.5 zijn Creditsafe en zijn Data Suppliers niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade. Creditsafe en zijn Data Providers zijn niet aansprakelijk voor de volgende soorten financiële verliezen (zowel direct als indirect): verlies van winst, winstderving, verlies van activiteiten of goodwill naast de volgende soorten verwachte of incidentele verliezen: verlies van verwachte besparingen, toename van dubieuze debiteuren en het niet verminderen van dubieuze debiteuren.

7.4   Indien een zaak aanleiding geeft tot een geldige vordering tegen Creditsafe, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat voor de Dienst is betaald onder deze Overeenkomst in het jaar waarin de vordering ontstaat.

7.5   Niets in deze clausule 7 of enige andere bepaling van deze Overeenkomst zal trachten aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of voor schending van enige toepasselijke verplichting onder Titel 7.1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.6   Elke partij bij deze Overeenkomst garandeert dat zij alle noodzakelijke licenties, toestemmingen, vergunningen en overeenkomsten heeft verkregen en zal blijven houden die vereist zijn voor haar om haar verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en voor de verlening van rechten aan de andere partij onder deze Overeenkomst.

8        Beëindiging

8.1     Creditsafe kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien:

8.1.1 de Klant nalaat een niet-geprotesteerd verschuldigd bedrag onder deze Overeenkomst op de vervaldag voor betaling te voldoen en in gebreke blijft, niet minder dan 14 dagen nadat hij schriftelijk is verzocht om dergelijke betaling te verrichten; of

8.1.2 de Klant een materiële schending van zijn andere verplichtingen onder deze Overeenkomst begaat en, indien herstelbaar, nalaat die schending binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving die vereist is om zodanig te herstellen;

8.1.3 de Klant niet in staat is zijn schulden te betalen of insolvent wordt of onderworpen is aan een bevel of een resolutie voor zijn liquidatie, administratie, ontbinding of opheffing (anders dan voor doeleinden van een solvabele fusie of reorganisatie), of een administratieve of andere ontvanger, manager, trustee, curator, beheerder of soortgelijke functionaris aangesteld kreeg over een (al dan niet substantieel) deel van zijn activa, of zich engageerde tot een regeling met zijn schuldeisers in het algemeen, of is onderworpen aan enige analoge gebeurtenis of procedure in enige toepasselijke jurisdictie (voor zover dergelijke actie is toegestaan door toepasselijke wetten).

8.2     Niettegenstaande haar recht om de Overeenkomst te beëindigen, kan Creditsafe bij redelijk vermoeden dat de Klant enige bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving, de toegang tot de Dienst opschorten.

8.3     Creditsafe kan een deel van of alle Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien een overeenkomst tussen Creditsafe en een Data Leverancier die Creditsafe het recht verleent de Diensten te verstrekken, verloopt of om enige reden wordt beëindigd.

8.4     Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst:

8.4.1 Eindigen alle rechten en licenties die onder deze Overeenkomst zijn verleend, inclusief het recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, onmiddellijk;

8.4.2 Dienst de Klant alle onderdelen van de Dienst (inclusief alle gegevens of rapporten die via de Dienst zijn verkregen) die door de Klant in enige vorm worden bewaard te verwijderen, en mag hij geen verder gebruik maken van de Dienst (of de gegevens die uit het gebruik van de Dienst zijn verkregen);

8.4.3 Dient de Klant onmiddellijk alle uitstaande en onbetaalde facturen van Creditsafe te voldoen;

8.4.4 Blijven de opgebouwde rechten, remedies, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen op het moment van afloop of beëindiging onaangetast, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot elke schending van deze Overeenkomst die bestond op of voor de datum van beëindiging of afloop; en

8.4.5 Blijven Clausules 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 12 integraal voortduren.

9        Vrijwaring

9.1     De Klant stemt ermee in Creditsafe, haar moederondernemingen, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeurs en werknemers te vrijwaren voor alle claims of eisen gemaakt door derden; én om Creditsafe, haar moederondernemingen, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeurs en werknemers schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, schade, inclusief redelijke juridische kosten, ingevolge het gebruik van de Dienst door de Klant in strijd met deze Overeenkomst.

10    Overdracht

10.1    Creditsafe kan zowel het voordeel als de last van deze Overeenkomst overdragen.

10.2    De Klant mag geen rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen of overzetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creditsafe.

11    Overmacht

11.1    Creditsafe is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Overeenkomst indien een dergelijke niet-nakoming wordt veroorzaakt door het optreden van enige onvoorziene omstandigheid of omstandigheden buiten de redelijke controle van Creditsafe, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatie-uitval, stroomstoringen, brand, overstroming, of oorlog.

12    Vertrouwelijkheid

12.1    In deze clausule 12 betekent de term "Vertrouwelijke Informatie" informatie in enige vorm van vertrouwelijke of eigendomsaard die door de ene partij aan de andere wordt onthuld en die als vertrouwelijk is gemarkeerd; of wordt geïdentificeerd als vertrouwelijk op het moment van onthulling; of zou worden beschouwd door een redelijk zakenpersoon als vertrouwelijk, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de bedrijfsvoering van de onthullende partij, haar klanten, werknemers, leveranciers, softwareproducten, knowhow, processen en zakelijke bedoelingen. "Vertrouwelijke Informatie" omvat ook de Dienst en de Uitvoergegevens die toebehoren aan Creditsafe en/of haar Data Providers.

12.2    Elke partij verbindt zich ertoe dat zij op geen enkel moment enige Vertrouwelijke Informatie aan enige persoon zal onthullen, behalve zoals toegestaan door clausule 12.2.

12.3    Elke partij kan de vertrouwelijke informatie van de andere partij onthullen:

12.3.1    Aan haar werknemers, directeurs, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie moeten kennen voor het uitvoeren van de verplichtingen van de partij onder deze overeenkomst. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, directeurs, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie van de andere partij onthult, zich houden aan deze clausule 12; en

12.3.2    zoals vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of enige overheids- of regelgevende instantie.

12.4  Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.

13      Ledger 3D

13.1  In het geval dat de Klant de Dienst ontvangt via Creditsafe’s interactieve risicobeheertool "3D Ledger", zal de Klant Creditsafe voorzien van informatie met betrekking tot zijn debiteurenadministratie ("de 'Betaalgegevens'").

13.2  De Klant verleent hierbij aan Creditsafe een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie om de Betaalgegevens op te nemen in producten en diensten die Creditsafe beschikbaar zal stellen aan haar klanten.

14      Internationale Kredietrapporten

14.1  Bedrijfskredietrapporten die details verstrekken over bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd, worden verstrekt op basis van beschikbaarheid en de landen waaruit rapporten beschikbaar zijn, kunnen variëren gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

14.2  Bedrijfskredietrapporten die details verstrekken over bedrijven buiten Nederland worden geleverd binnen de specifieke tijdframes die zijn gedetailleerd op de Creditsafe-website.

15      Diversen

15.1  Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden geschrapt en blijven de overige bepalingen afdwingbaar.

15.2  Behalve voor rechten van (i) betrokkenen zoals uiteengezet in de SCC; en/of (ii) enige Data Leverancier (in elk geval voor zover van toepassing), bevestigen de partijen hun intentie om geen rechten op derden te verlenen door middel van deze Overeenkomst en dienovereenkomstig zijn de Contracten niet van toepassing op deze Overeenkomst.

15.3  De voorwaarden van deze Overeenkomst, de levering van de Dienst, de relatie tussen de Klant en Creditsafe en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het onderwerp of de vorming ervan, worden beheerst door de wetten van Nederland. De Klant stemt onherroepelijk in om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Den Haag om elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de vorming ervan.

15.4  Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Overeenkomst door Creditsafe zal niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht. De Dienst is onderhevig aan beschikbaarheid.

15.5  Mocht enige gegevens van derden niet beschikbaar zijn voor Creditsafe, dan heeft Creditsafe het recht om een vergelijkbare dienst van een andere derde partij leverancier te verkrijgen.

15.6  Creditsafe mag eenzijdig elke term van deze Overeenkomst wijzigen om te voldoen aan enige toepasselijke wetgeving, inclusief eventuele overeenkomsten met de Kamer van Koophandel met betrekking tot de levering van de Diensten.

15.7  De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en dooft alle eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Elke partij erkent dat zij bij het aangaan van de Overeenkomst niet vertrouwt op, en geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot, enige verklaring, vertegenwoordiging, garantie of toezegging (hetzij onschuldig of nalatig gemaakt) die niet is opgenomen in de Overeenkomst. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen aanspraak zal maken op onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatig gemaakte onjuiste verklaring op basis van enige verklaring in de Overeenkomst.

16      Media Solutions

16.1  Creditsafe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de inhoud die wordt geproduceerd door de mediabronnen. Mocht enige inhoud van de Media Solutions-service inbreuk maken op een wet of recht van een derde partij, dan heeft Creditsafe het recht om het inbreukmakende materiaal te verwijderen zonder de toestemming van de Klant te verkrijgen. Creditsafe heeft het recht om alle stappen te ondernemen die zij noodzakelijk acht om een einde te maken aan dergelijke inbreuk. Creditsafe is niet aansprakelijk voor nalatigheid of misbruik van de Media Solutions-service of inhoud van derden door de Klant. Indien toegang tot websites betaling vereist, is de klant verantwoordelijk voor het betalen daarvan.

 

Uitvoer van de Overeenkomst

Voor en in naam van de Klant ondertekend

 

……………………………………

 

Creditsafe Nederland B.V., versie 5.0, 25-04-2024