Algemene Voorwaarden

Creditsafe Nederland B.V., versie 2.1, 27-01-2023

1.       Overeenkomst

1.1.    Dit is een Overeenkomst tussen de klant die is vermeld in de Orderbevestiging (de “Klant”) en Creditsafe Nederland B.V. (“Creditsafe”) een vennootschap naar Nederlands recht geregistreerd onder nummer 34288893, statutair gevestigd te Jan. Pietersz. Coenstraat 10, 2595 WP Den Haag.

1.2.    De dienst van Creditsafe (“Dienst”) die is aangeschaft door de Klant bestaat uit producten die in de Orderbevestiging zijn beschreven, en kan het volgende omvatten:

1.2.1.   Krediet(informatie)rapporten over bedrijven en “Check&Decide” (welke informatie verschaffen over en een beoordeling geeft van de kredietwaardigheid van derden via internet); en/of

1.2.2.   Levering van marketing- en prospect gegevens via het internet; en/of 

1.2.3.   Diensten die in samenwerking met derden worden geleverd (met inbegrip van de verstrekking van rapporten over consumenten en Creditsafe Protect), waarvoor mogelijk aanvullende voorwaarden gelden.

1.3.    Deze Overeenkomst bestaat uit de door Creditsafe afgegeven orderbevestiging (de “Orderbevestiging”) en de algemene voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn beschreven, en bevat alle afspraken en vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Creditsafe met betrekking tot de Dienst.

1.4.    Door ondertekening van de Orderbevestiging, of door toegang tot of gebruik van de Dienst, aanvaardt de klant de inhoud van deze Overeenkomst.  Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is vermeld, hebben in het geval de voorwaarden van de Orderbevestiging strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden voorrang.


ALLEEN VOOR KLANTEN MET EEN PROEFACCOUNT

1.5.    Op de website van Creditsafe op www.creditsafe.com/nl (zoals van tijd tot tijd gewijzigd kan worden) kan de Klant de mogelijkheid worden geboden om het volgende aan te vragen:

1.5.1.   een gratis Krediet(informatie)rapport over een bedrijf met betrekking tot een specifieke onderneming; en/of

1.5.2.   een gratis demonstratie van de standaard websiteservice van Creditsafe; en/of

1.5.3.   een proefversie met beperkte geldigheidsduur van de standaard websiteservice of API van Creditsafe, (gezamenlijk, de “Proefaccount”). Het gratis Krediet(informatie)rapport en/of andere inhoud en materialen waar de Klant op basis van de Proefaccount toegang tot krijgt of aan de Klant worden verstrekt, worden aangeduid als de “Proefaccount Inhoud”.

1.6.    Artikel 1.5 tot en met 1.12 zijn alleen van toepassing op Klanten die een Proefaccount aanvragen.

1.7.    Door een aanvraag te doen garandeert de Klant dat zij een zakelijke klant is, en stemt ermee in om door deze Overeenkomst gebonden te worden. Indien een persoon namens een Klant een aanvraag indient, garandeert deze persoon dat hij/zij bevoegd is om de Klant aan deze Overeenkomst te binden.

1.1.    Door elektronisch akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, of door toegang te krijgen tot de Proefaccount Inhoud of te gebruiken, aanvaardt de Klant die de Proefaccount aanvraagt de inhoud van deze Overeenkomst, en gaat een juridisch bindende overeenkomst met Creditsafe aan voor de levering van een Proefaccount.

1.2.    Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Proefaccount en/of Proefaccount Inhoud, en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden die de Klant mogelijk wil opleggen.

1.3.    Artikelen 1.2, 1.3, 1.4, 3, 5.7, 5.8, 7.1.1, 13, 14 en 15 zijn niet van toepassing op Klanten die een Proefaccount aanvragen.

1.4.    Behalve de artikelen die niet van toepassing zijn op Klanten die een Proefaccount aanvragen (die vermeld zijn in artikel 1.10), moet elke verwijzing naar de “Dienst” in deze Overeenkomst worden gelezen als een verwijzing naar de Proefaccount en/of de Proefaccount Inhoud (indien van toepassing) voor de Klanten die een Proefaccount aanvragen.

1.5.    Behoudens artikel 7.1 is de toegang van de Klant via de Proefaccount tot de diensten van Creditsafe of de Proefaccount Inhoud beperkt tot de tussen Creditsafe en de Klant overeengekomen duur maar met een maximum van drie (3) maanden, waarna de Klant geen toegang meer heeft.


2.        Offerte en Overeenkomst

2.1.    Door Creditsafe uitgegeven offertes zijn geldig voor een periode van maximaal 30 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders vermeld. Creditsafe is alleen aan een offerte gebonden indien deze door de Klant binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2.2.    Deze Overeenkomst wordt van kracht op de datum die vermeld is op de Orderbevestiging, en geldt voor een periode van 12 maanden, tenzij in de Orderbevestiging anders is aangegeven of als de Klant een Klant is die een Proefaccount aanvraagt.

2.3.    Tijdens de duur van de Overeenkomst kan contact worden opgenomen met de Klant met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en producten, en de klant gaat er mee akkoord dat hiervoor contact met hem wordt opgenomen.

2.4.    Creditsafe kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd updates, wijzigingen, modificaties en aanpassingen van de Dienst of een onderdelen van de Dienst maken en/of toepassen (“Wijzigingen”). Creditsafe neemt redelijke stappen om de Klant van deze Wijzigingen op de hoogte te stellen met een waarschuwing zo lang mogelijk van tevoren.

2.5.    Creditsafe garandeert niet dat het gebruik van de Dienst door de Klant ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, en is niet verantwoordelijk voor vertragingen, leveringsproblemen of enig ander verlies of schade als gevolg van de doorgifte van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief internet, en de Klant erkent dat de Dienst mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatievoorzieningen. Creditsafe is in geen enkel geval aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van of in verband met dergelijke gebeurtenissen.

2.6.    Deze Overeenkomst geeft de Klant het recht op toegang tot en behouden van de Dienst voor de doeleinden die in deze Overeenkomst worden beschreven en uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst. De rechten op toegang tot en gebruik van de Dienst vervallen automatisch bij beëindiging of aflopen van deze Overeenkomst. Abonnementen, rechten of tegoeden kunnen bij verlenging niet worden meegenomen, tenzij Creditsafe hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Creditsafe is met betrekking tot ongebruikte rechten of tegoeden geen restitutie (in geld) verschuldigd.

3.        Kosten en Betaling

3.1.    Met het oog op de levering van de Dienst door Creditsafe, stemt de Klant ermee in om het bedrag te betalen dat vermeld is in Orderbevestiging en/of de bijbehorende factuur (de “Factuur”) op de daarin vermelde tijdstippen en data.  Voor de duidelijkheid: alle betalingen moeten binnen 21 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen door Creditsafe, tenzij in de Orderbevestiging anders vermeld is.

3.2.    Alle prijzen waarnaar deze Overeenkomst wordt verwezen, zijn exclusief BTW of andere soortgelijke omzetbelastingen. Deze belastingen zijn samen met de bedragen waarop ze betrekking hebben verschuldigd.

3.3.    In het geval dat de Dienst overeenkomstig artikel 7 wordt opgeschort, is Creditsafe niet verplicht om:

3.3.1.   Opnieuw toegang te geven tot de Dienst; en/of

3.3.2.   De Klant te vergoeden voor een periode van opschorting vanaf het moment van de betalingsachterstand tot ontvangst van betaling.

3.4.    Indien de Klant een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim en worden alle uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is over deze bedragen rente verschuldigd aan Creditsafe vanaf de vervaldatum voor de betaling tegen een jaarlijkse rente van 2% boven de wettelijke handelsrente, die op dagbasis wordt berekend totdat de betaling is gedaan, hetzij vóór of na een vonnis.

3.5.    Als de Klant failliet verklaard wordt of aan de Klant surseance van betaling wordt verleend, of een besluit wordt genomen tot ontbinding of liquidatie van het bedrijf van de Klant, of als de Klant in verzuim is met betrekking tot een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, wordt in elk van deze gevallen de hoofdsom van het aan Creditsafe op grond van deze Overeenkomst uitstaande bedrag en eventuele hierop opgebouwde rente onmiddellijk opeisbaar, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of nadere kennisgeving vereist is.

3.6.    Creditsafe behoudt zich het recht voor om buiten rechte redelijke kosten voor het innen van de betaling te vorderen. Deze kosten voor het innen van de betaling bedragen 15% van de hoofdsom. Indien en voor zover sprake is van een situatie waarin het voormelde percentage voor de berekening van deze kosten voor het innen van de betaling niet kan worden toegepast, worden deze kosten berekend in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder met de bepalingen van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, en in overeenstemming met de jurisprudentie.

3.7.    De Klant stemt ermee in om Creditsafe volledig schadeloos te stellen voor alle kosten van derden die gemaakt worden voor het innen van de betaling.

3.8.    De Klant erkent en stemt ermee in dat:

3.8.1.   Creditsafe betalingsinformatie kan verzamelen met betrekking tot de Klant en haar betaling van de facturen van Creditsafe, die door Creditsafe gebruikt zal worden als onderdeel van haar producten/diensten; en

3.8.2.   niet-tijdige betaling door de Klant van de facturen van Creditsafe negatieve gevolgen kan hebben voor de krediet ratings van de Klant.

3.9.    De Klant kan verzoeken, en Creditsafe kan (naar eigen goeddunken) ermee instemmen om (tegen een meerprijs) het volgende te leveren: aanvullende (i) diensten van Creditsafe; en/of (ii) rapporten buiten de gebruikslimieten zoals in de Orderbevestiging omschreven ("Aanvullende Diensten"). Creditsafe heeft het recht om de kosten voor eventuele Aanvullende Diensten te factureren op elk moment na het plaatsen van de bestelling voor de Aanvullende Diensten door de Klant, en facturen moeten (zonder aftrek of verrekening) binnen 21 dagen na de factuurdatum zijn betaald, tenzij met Creditsafe anders overeengekomen.

4.        Intellectuele Eigendomsrechten van Creditsafe

In dit artikel 4 wordt onder de term “Intellectuele Eigendomsrechten” verstaan octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht en verwante rechten, merken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten in verband met  look-and-feel (get-up), goodwill en het recht om een vordering in te stellen wegens misbruik van rechten, rechten in ontwerpen, databankrechten, rechten op het gebruik en bescherming van de vertrouwelijkheid ervan, vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow) en alle andere al dan niet geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle aanvragen en rechten om dergelijke rechten aan te vragen en te verkrijgen, verlengingen of hernieuwingen van en rechten om aanspraak te maken op voorrang op dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld van kracht zijn of zullen blijven.

4.1.    Behoudens zoals in deze Overeenkomst uitdrukkelijk bepaald, verleent toegang tot de Dienst de Klant geen databankrechten of auteursrechten, rechten op merken of andere Intellectuele Eigendomsrechten van Creditsafe of van een derde.

4.2    De Dienst wordt beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Dienst, zijn eigendom van Creditsafe, of, indien van toepassing, van haar onderaannemers of leveranciers.

4.3    Het is de Klant niet toegestaan, en de Klant zal derden niet toestaan, om de Dienst of de via de Dienst verkregen informatie aan te passen, te wijzigen, veranderen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of anderszins te verstoren zonder schriftelijke toestemming van Creditsafe. Creditsafe kan maatregelen nemen om de identificatie van haar Dienst te vergemakkelijken.

4.4    Gegevensbescherming

4.4.1 Voor het doel van deze Overeenkomst:

(a)        Wetgeving Gegevensbescherming” betekent alle wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is en op een partij van toepassing is, met inbegrip van (voor zover van toepassing) (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ("AVG"); (ii) de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, en (iii) eventuele latere aanpassingen van de voorgaande wet- en regelgeving, en alle gerechtelijke of administratieve interpretatie hiervan, en leidraden, richtsnoeren, praktijkcodes, goedgekeurde gedragscodes of goedgekeurde certificatiemechanismen die uitgegeven zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens, of een andere toezichthouder die van tijd tot tijd verantwoordelijk kan zijn voor het afdwingen van de naleving van Wetgeving Gegevensbescherming;

(b)        "verwerkingsverantwoordelijke”, “persoonsgegevens" en ”verwerking” hebben de definities die hieraan in de Wetgeving Gegevensbescherming wordt gegeven.

(c)        "SCC” (Standard Contractual Clauses) betekent de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor gegevensdoorgiften tussen EU- en niet-EU-landen, zoals beschreven in de Bijlage bij het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2021/914 (zoals deze van tijd tot tijd door Creditsafe kunnen worden bijgewerkt), of alternatieve bepalingen die door de Europese Commissie van tijd tot tijd kunnen worden goedgekeurd.

4.4.2 Dit artikel 4 beschrijft het kader voor het delen van persoonsgegevens tussen partijen als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

4.4.3 De Klant is verantwoordelijk voor het vaststellen van de wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen door het gebruik van de Dienst en om de Wetgeving Gegevensbescherming in verband met deze gegevens na te leven. De Klant zorgt ervoor dat de betreffende personen gebruik kunnen maken van de toepasselijke rechten van betrokkenen.

4.4.4 De Klant erkent dat toegang tot persoonsgegevens via het gebruik van de Dienst alleen toegestaan is indien de Klant een wettelijke grondslag heeft om dit te doen, en de Klant garandeert dat zij alleen zal vragen om persoonsgegevens indien de Klant een wettelijke grondslag heeft om dit te doen.

4.4.5 De Klant stemt ermee in dat zij alleen toegang zal verkrijgen tot en gebruik zal maken van de Dienst ten behoeve van krediet(waardigheid)controle, prospecting, direct marketing, know your customer controles, compliance, gegevensverificatie en verrijking, en andere rechtmatige zakelijke doeleinden in verband due dilligence.

4.4.6 De Klant erkent dat het haar plicht is om het bestaan van haar wettelijke grondslag voor verwerking vast te leggen en aan te tonen.

4.4.7 Indien de Klant gebruik maakt van de monitoring dienst, stelt Creditsafe de Klant per e-mail op de hoogte wanneer er sprake is van een relevante wijziging in de gemonitorde gegevens.  De Klant stopt met de monitoring dienst voor de gemonitorde gegevens wanneer de Klant geen wettelijke grondslag meer heeft voor de verwerking van die gegevens. Indien de Klant de compliance monitoring dienst voor gemonitorde gegevens afneemt, is zij verplicht om afzonderlijke voorwaarden voor gegevensbescherming aan te gaan die dan gelden voor de dienst, die, voor alle duidelijkheid, alleen van toepassing zijn op die dienst.

4.4.8 Indien de Klant Creditsafe gegevens of informatie verstrekt die persoonsgegevens bevat(ten) die Creditsafe in staat stellen om de Dienst verlenen, garandeert de Klant dat zij een wettelijke grondslag heeft om dit te doen en dat zij heeft voldaan aan de vereisten voor transparantie zoals omschreven in artikel 13 en 14 van de AVG, zoals van toepassing.

4.4.9 Altijd onder voorbehoud artikel 5.2, in het geval de door Creditsafe beschikbaar gestelde gegevens als onderdeel van de Dienst worden doorgegeven aan de Klant (of een groepsmaatschappij of gelieerde onderneming van een Klant) (een “Groepsmaatschappij”), uitsluitend in overeen-stemming met artikel 5.2) die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) in een land of gebied dat overeenkomstig de AVG  geen passend beschermingsniveau biedt (een “Derde Land”) zijn in voorkomende gevallen op deze doorgiften de SCC van toepassing. Voor het doel van de SCC, is de gegevensexporteur (i) Safe Information Group NV; en ii) Creditsafe, en is de gegevensimporteur i) Creditsafe; en ii) de Klant (of haar Groepsmaatschappij) die in het Derde Land gevestigd is. Voor de duidelijkheid: de SCC die op grond van dit artikel 4.4.9 van toepassing zijn, eindigen automatisch in het geval het Derde Land waarin de Klant (of, al naar gelang het geval, haar groepsmaatschappij of gelieerde onderneming) gevestigd is, overeenkomstig de AVG de status van passend beschermingsniveau krijgt toegekend. De Klant dient ook te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke lokale wetten in het betreffende rechtsgebied.

         Voorafgaand aan de doorgifte van persoonsgegevens aan een Groepsmaatschappij die buiten de EER gevestigd is in een land of grondgebied en aan wie niet de status van passende gegevensbescherming overeenkomstig de AVG is toegekend (die altijd onder voorbehoud is van voorafgaande goedkeuring van Creditsafe en overeenstemming met artikel 5.2), erkent en stemt de Klant ermee in dat deze Groepsmaatschappij verplicht is om direct met Creditsafe de SCC af te sluiten voordat de Dienst (en de hierin opgenomen gegevens) geopend en/of gebruikt wordt. Derhalve verstrekt de Klant geen uit de Dienst verkregen gegevens aan een in een Derde Land gevestigde Groepsmaatschappij, en staat de Groepsmaatschappij niet op een andere manier toe om toegang te verkrijgen tot de Dienst (of de gegevens die hierin zijn opgenomen), op welke wijze en met welke middelen dan ook, voordat deze Groepsmaatschappij naar behoren direct met Creditsafe de SCC heeft afgesloten in de hierboven beschreven vorm (en voordat een exemplaar van deze ondertekende SCC aan Creditsafe is verstrekt).  Voorts garandeert de Klant dat zij zorg zal dragen voor de naleving door deze Groepsmaatschappij van deze algemene voorwaarden.

4.4.10 In het geval van strijdigheid of onduidelijkheid van de voorwaarden van deze Overeenkomst en de SCC, hebben de SCC voorrang.

4.4.11 Partijen komen overeen dat indien:

(a)  de Wetgeving Gegevensbescherming zodanig verandert dat Creditsafe de bepalingen van dit artikel 4.4 (met inbegrip van de SCC) niet langer als toereikend beschouwd voor het rechtmatig delen van gegevens; en/of

(b)  de SCC worden gewijzigd, vervangen en/of achterhaald door nieuwe modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door een bevoegde autoriteit,

Creditsafe dan de voorwaarden van dit artikel 4.4 kan aanpassen, bijwerken of vervangen zoals zij dit in het licht van deze veranderingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

5.      Verplichtingen en Gedrag van de Klant

5.1   De Klant zal:

5.1.1.   Creditsafe voorzien van alle informatie of bijstand waarvan partijen overeengekomen zijn dat Klant deze zal bieden om ervoor te zorgen dat Creditsafe haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan nakomen, en getroost zich alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze aan Creditsafe verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en in de afgesproken format is;

5.1.2.   niets doen dat de reputatie van Creditsafe schaadt;

5.1.3.   zich houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst en de daarin opgenomen gegevens, met inbegrip van volledige naleving van alle aspecten van de Wetgeving Gegevensbescherming;

5.1.4.   niet proberen om de Dienst of een deel hiervan te kopiëren, modificeren, dupliceren, afgeleide werken hiervan te maken, framen, spiegelen, opnieuw te publiceren, downloaden, weergeven, verzenden of te verspreiden in welke vorm, media, of op welke wijze dan ook. De Klant probeert niet om de Dienst of een deel daarvan te onderwerpen aan reverse-compiling of reverse-engineering, te disassembleren of andere manier te reduceren tot een door mensen waarneembare vorm. De Klant zal geen toegang verkrijgen tot de Dienst of een deel daarvan om met de Dienst een concurrerend(e) product of dienst te bouwen noch mag de Klant de Dienst gebruiken om diensten aan derden te leveren. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of software om gegevens te extraheren uit de website van Creditsafe, de toepassing(en) van Creditsafe of de Dienst (“screenscraping”) is uitdrukkelijk verboden.       

5.2.    De Dienst die aan de Klant beschikbaar wordt gesteld is een niet-overdraagbare licentie, en wordt uitsluitend aangeboden voor het eigen interne gebruik van de Klant binnen Nederland, tenzij door de partijen schriftelijk anders is overeengekomen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de Dienst door een groepsmaatschappij of gelieerde onderneming van de Klant). De Klant mag de Dienst of een deel daarvan niet verkopen, overdragen, (sub-)licenseren, verspreiden, commercieel exploiteren of anderszins ter beschikking stellen van, of gebruiken ten voordele van, een derde. De Klant mag de Dienst niet opnemen in een door de Klant verkocht(e) product of dienst.

5.3.    De Klant stemt ermee in om tijdens de looptijd van deze Overeenkomst geen ongeoorloofde toegang tot de Dienst proberen te verkrijgen of deze te wijzigen.

5.4.    De Klant maakt alleen kopieën van de Dienst indien dit redelijkerwijs vereist is voor het gebruik van de Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst.

5.5.    De Klant stemt ermee in dat zij verantwoordelijk is voor het vertrouwelijk houden van haar wachtwoord en accountgegevens.

5.6.    Tenzij in de Orderbevestiging anders vermeld, is het gebruik van de Dienst die wordt geleverd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst beperkt tot één aangewezen gebruiker, en mag de Dienst niet worden gebruikt door een andere persoon dan de aangewezen gebruiker. Voor het gebruik van de Dienst door meer dan één persoon, gelijktijdig of anderszins, is vereist dat er aanvullende licenties verstrekt worden.

5.7.    Als de klant rapporten over consumenten (“Consumentendienst”) ontvangt, verbindt de Klant zich ertoe en garandeert dat zij de Consumentendienst alleen gebruikt om zoekopdrachten uit te voeren waarvoor zij voorafgaande toestemming van de betreffende persoon heeft verkregen, en dat zij de Consumentendienst niet zal gebruiken voor activiteiten in verband met traceren, schuldinning/incasso, particuliere opsporing of privé onderzoek. Op de Consumentendienst zijn tevens aanvullende voorwaarden van toepassing, en de Klant stemt ermee in om zich aan deze voorwaarden te houden.

5.8.    Als de Klant prospect- of marketinginformatie ontvangt (“Prospect Data”), mag de klant de Prospect Data alleen voor interne marketingdoeleinden gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te bepalen op welke wettelijke grondslag zij de Prospect Data gebruikt in overeenstemming met de Wetgeving Gegevensbescherming en voor naleving van alle eisen op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot deze Prospect Data, met inbegrip van de Telecommunicatiewet.

5.9.    Het is de Klant niet toegestaan om Prospect Data te gebruiken die een non-mailing-indicator (“NMI”) van de Kamer van Koophandel hebben voor direct marketing activiteiten (voor commerciële en charitatieve doeleinden), zoals fysieke post en huis-aan-huis-bezoek. De meest actuele informatie over de NMI is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/non-mailing-indicator/ . Deze informatie kan door de Kamer van Koophandel tussentijds gewijzigd worden, maar de actuele informatie op deze website is bindend is tussen de partijen. In geval van een schending van de voornoemde verplichting(en) heeft Creditsafe het recht om de levering van Prospect Data aan de Klant met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht van Creditsafe om  schadevergoeding te vorderen.

6.        Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid

6.1.    De Dienst is niet bedoeld om gebruikt te worden als enige basis voor welke besluitvorming dan ook, en is gebaseerd op gegevens die door derden worden verstrekt en waarvan Creditsafe de juistheid niet kan garanderen. Hoewel Creditsafe er altijd naar streeft om een hoogwaardige, volledige operationele Dienst te behouden, worden de Dienst en diensten van derden desondanks aangeboden “as is”, op basis van beschikbaarheid, zonder enige vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.

6.2.    De Dienst is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien gegevens van derden voor Creditsafe niet meer beschikbaar worden, heeft Creditsafe het recht om een soortgelijke dienst van een andere (externe) leverancier te verkrijgen.

6.3.    In het bijzonder geeft Creditsafe geen garantie of zekerheid over de inhoud van de Dienst aan de Klant. Hoewel Creditsafe zich inspant om de accuraatheid en de kwaliteit van de Dienst te handhaven, kan de daarin opgenomen informatie incorrect of verouderd zijn. Daarom is elk gebruik van de Dienst op eigen risico van de Klant.

6.4.    Onder voorbehoud van artikel 6.6 is Creditsafe niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Creditsafe is niet aansprakelijk voor de volgende soorten (directe of indirecte) financiële verliezen: (i) winstderving, (ii) inkomstenderving, (iii) zakelijke verliezen of verlies van goodwill, naast de volgende soorten verwachte of incidentele verliezen: iv) verlies van verwachte besparingen, (v) toename van dubieuze vorderingen en (vi) niet verminderen van dubieuze vorderingen.

6.5.    Als een situatie aanleiding geeft tot een geldige vordering op Creditsafe, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som die betaald is voor de Dienst die onder deze Overeenkomst is verstrekt in het jaar waarin de claim is ontstaan.

6.6.    Niets in dit artikel 6 of een andere bepaling van deze Overeenkomst leidt tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude of bedrog, of een andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

6.7.    Elk van beide partijen bij deze Overeenkomst garandeert dat zij alle benodigde licenties, toestemmingen, vergunningen en overeenkomsten heeft verkregen en zal handhaven om te voldoen aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en voor het verlenen van rechten aan de andere partij onder deze Overeenkomst.

7.        Beëindiging

7.1.    Creditsafe heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de Klant als:

7.1.1. de Klant een onbetwist bedrag dat op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is op de vervaldatum niet betaald heeft, en ten minste 14 dagen na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft; of

7.1.2. er sprake is van een tekortkoming in nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst aan de zijde van de Klant en (indien herstel mogelijk is) deze tekortkoming in de nakoming niet binnen 14 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling, waarin vereist wordt om deze tekortkoming te herstellen, hersteld heeft; of

7.1.3. de Klant niet in staat is om haar schulden te betalen, of insolvent wordt, of indien een bevel is uitgevaardigd of een besluit is genomen voor liquidatie, surseance van betaling, opheffing of ontbinding van de Klant (anders dan voor het doel van een solvente fusie of reorganisatie), of een curator of andere bewindvoerder, beheerder, vereffenaar, bestuurder of soortgelijke functionaris heeft die benoemd is voor alle of een wezenlijk deel van haar activa, of een regeling of akkoord voorstelt of aangaat met haar schuldeisers in het algemeen, of in een toepasselijk rechtsgebied het onderwerp is van een soortgelijke gebeurtenis of procedure (voor zover een dergelijke actie door toepasselijk recht is toegestaan).

7.2.    Niettegenstaande het recht van Creditsafe om de Overeenkomst te beëindigen, kan Creditsafe, indien zij redelijkerwijs van mening is dat de Klant een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden, de toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving opschorten.

7.3.    Na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst:

7.3.1.   eindigen alle rechten en licenties die uit hoofde van deze Overeenkomst zijn verleend, met inbegrip van het recht op toegang tot en gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang; en

7.3.2.   moet de Klant de Dienst en alle delen daarvan verwijderen (met inbegrip van gegevens of rapporten die via de Dienst zijn verkregen) die in het bezit zijn van de Klant, in welke format dan ook, en mag de Klant geen gebruik meer maken van de Dienst (of de gegevens die verkregen zijn uit het gebruik van de Dienst); en

7.3.3.   moet de Klant onmiddellijk alle uitstaande en onbetaalde facturen van Creditsafe aan Creditsafe betalen;

7.3.4.   blijven de opgebouwde rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen bij het aflopen of beëindigen van de Overeenkomst ongewijzigd, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te vorderen in verband met een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Klant die op of vóór de datum van beëindiging of afloop reeds bestond.

7.3.5.   blijven de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 onverminderd van toepassing.


8.        Vrijwaring

8.1.    De Klant stemt ermee in om Creditsafe, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren en werknemers te vrijwaren voor verliezen, kosten, schade, claims en vorderingen, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die gemaakt of ingesteld worden door een derde, of door Creditsafe of haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren of werknemers geleden of gemaakt worden in verband met de schending van deze Overeenkomst door de Klant.

9.        Overdracht

9.1.    Creditsafe mag de rechten en plichten van deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij zonder dat daarvoor toestemming is vereist van de Klant. 


10.    Wijziging van de Overeenkomst

10.1 Creditsafe is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de Diensten levert (en de Klant de Diensten kan ontvangen of benaderen), te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van Diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van de Klant, uitsluitend ter beoordeling van Creditsafe, zal Creditsafe de Klant zes (6) maanden voordat een dergelijke verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven informeren. Als de Klant niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van partijen gerechtigd om, binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat Creditsafe de Klant heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor het betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de Diensten zal hebben te gelden als instemming van de Klant met de veranderingen.

10.2 In uitzondering op artikel 16.3 zullen alle geschillen die verband houden met de beoordeling door Creditsafe van ‘een direct substantieel en negatief effect op de bedrijfsvoering van de Klant’, worden voorgelegd aan een nader door partijen overeen te komen onafhankelijke deskundige.

11.     Overmacht

11.1. Creditsafe is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst indien deze niet-nakoming is veroorzaakt door het optreden van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden waarover Creditsafe redelijkerwijs geen controle heeft. Naast de interpretatie van overmacht in het recht (artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek) en de jurisprudentie omvat dit, zonder beperking, internetuitval, communicatiestoringen, oorlog, terroristische aanslagen, epidemieën, pandemieën, brand, overstroming, natuurrampen of wetswijzigingen.

11.2. Creditsafe kan zich op overmacht beroepen indien de omstandigheden die de nakoming, of verdere nakoming, verhinderen zich voordoen nadat Creditsafe haar verplichtingen had moeten nakomen.

12.     Geheimhouding

In dit artikel 12 betekent “Vertrouwelijke Informatie”  informatie, in welke vorm dan ook, van vertrouwelijke  aard, die door de ene partij aan de andere bekendgemaakt wordt, en als vertrouwelijk is aangemerkt; of op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk wordt aangemerkt; of waarvan redelijkerwijs aangenomen mag worden dat deze als vertrouwelijk moet worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot het bedrijf, de klanten, werknemers, leveranciers, software, producten, knowhow, processen en zakelijke bedoelingen van de openbaarmakende partij.

12.1. Elke partij verbindt zich ertoe op geen enkel moment Vertrouwelijke Informatie te verstrekken aan welke persoon dan ook, behalve zoals toegestaan door artikel 11.2.

12.2. Elke partij mag de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:

12.2.1.   Aan haar werknemers, directeuren,vertegenwoordigers of adviseurs die deze informatie nodig hebben om de verplichtingen van de partij uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Elke partij zorgt ervoor dat haar werknemers, directeuren, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaakt, dit artikel 11 naleven;

12.2.2.   En zoals vereist kan zijn op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie of toezichthouder.

12.3. Geen van beide partijen mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij gebruiken voor een ander doel van om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen.

13     3D Ledger

13.1 In het geval de Klant de Dienst ontvangt via de interactieve tool voor risicobeheer van Creditsafe “3D Ledger”, voorziet de Klant Creditsafe van informatie met betrekking tot het grootboek van haar debiteuren (de “Betaalervaringen”).

13.2 De Klant verleent Creditsafe hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie om de Betaalervaringen op te nemen in de producten en diensten die Creditsafe en aan haar gelieerde ondernemingen aan hun klanten beschikbaar zullen stellen.

14       Internationale Krediet(informatie)rapporten

14.1 Krediet(informatie)rapporten die gegevens verstrekken over bedrijven die buiten Nederland zijn gevestigd, worden verstrekt op basis van beschikbaarheid, en de landen waarvan de rapporten beschikbaar zijn, kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst veranderen.

14.2   Krediet(informatie)rapporten die gegevens verstrekken over bedrijven buiten Nederland worden geleverd binnen de specifieke termijnen die op de website van Creditsafe worden vermeld.

15      Media Solutions

15.1   Creditsafe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de inhoud die door de media (bronnen) wordt geproduceerd. Indien wordt bepaald dat een van de diensten of inhoud van de Media Solutions inbreuk maakt op een wet of een recht van een derde, heeft Creditsafe het recht om het inbreukmakende materiaal te verwijderen zonder toestemming van de Klant te verkrijgen.  Creditsafe heeft het recht om alle maatregelen te nemen die zijn nodig acht om een einde te maken aan deze inbreuk. Creditsafe is niet aansprakelijkheid voor nalatigheid of misbruik door de Klant van de Media Solutions of inhoud van derden. Indien voor toegang tot websites betaald moet worden, is de Klant verantwoordelijk voor deze betalingen.    

16       Diversen

16.1. Als een bepaling van deze Overeenkomst als ongeldig,  niet-afdwingbaar of nietig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen van kracht.

16.2. Met uitzondering van de rechten van betrokkenen zoals vermeld in de SCC (voor zover van toepassing), bevestigen partijen hun intentie om krachtens deze Overeenkomst geen rechten aan derden te verlenen.

16.3. De voorwaarden van deze Overeenkomst en de levering van de Dienst, en de relatie tussen de Klant en Creditsafe worden beheerst door Nederlands recht. De Klant stemt er onherroepelijk mee in om zich te onderwerpen aan de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechters in Den Haag.

16.4. Het door Creditsafe niet uitoefenen of afdwingen van een recht of een bepaling van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van dit recht.

16.5.       Creditsafe kan elke voorwaarde van deze Overeenkomst eenzijdig wijzigen om te voldoen aan alle wetgeving die van toepassing is op de levering van de Dienst.