Compliance Voorwaarden

Creditsafe Nederland B.V., versie 1.0, 25-04-2024

Creditsafe Compliance Voorwaarden

De volgende aanvullende voorwaarden ("Compliance Voorwaarden") zijn van toepassing indien de Klant toegang zal hebben tot de compliance diensten van Creditsafe ("Compliance Service"). Woorden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden hebben dezelfde betekenis in deze Compliance Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.       Definities:

"Gelieerde ondernemingen" betekent bedrijven die onder gemeenschappelijke eigendom of controle staan van de Klant met toegang tot de Compliance Service, zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst (indien van toepassing).

"Geoorloofd Doel" betekent de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant, inclusief het wettelijke doel van identiteits- of leeftijdsverificatie, fraudepreventie en/of naleving van wetten geïmplementeerd ter voorkoming van witwassen van geld, indien van toepassing.

"Verboden Diensten" betekent diensten voor volwassenenentertainment van welke aard dan ook; bedrijven die zich bezighouden met fysieke terugname van eigendommen door derden; datingdiensten; massageservices; tattoodiensten; bedrijven die vooraf kosten in rekening brengen voor schuld- of hypotheekassistentie (uitgezonderd herfinanciering van een woninglening of diensten aangeboden door advocaten); privédetective- of detectivebureaus (uitgezonderd assistentie bij pre-employment diensten met schriftelijke toestemming); kredietreparatieklinieken of elk type bedrijf betrokken bij kredietreparatie; borgtochtverleners (tenzij gelicencieerd door de provincie waarin zij opereren); nieuwsagentschap of journalist; dienst voor het lokaliseren van activa; rechtshandhavingsinstantie; bedrijf dat informatie zoekt in verband met timeshares; pandjeshuizen; bedrijf dat vermiste kinderen opspoort; abonnementen (tijdschriften, boeken, muziek); genealogisch of erfgenamenonderzoeksbureau; kredietadvies (behalve voor non-profit kredietadviseurs); advocatenkantoren.

"Beveiligingsincident" betekent het daadwerkelijke of redelijkerwijs vermoed misbruik van en/of ongeautoriseerde toegang tot de Compliance Service van de Klant, in het bijzonder, wat resulteert in toegang tot persoonsgegevens (zoals burgerservicenummers of rijbewijsnummers of geboortedata) die kunnen worden gekoppeld aan de naam van een persoon.

2.       Verstrekking van de Compliance Service

2.1.     Toegang tot de Compliance Service kan onderhevig zijn aan (i) de verificatie van de inloggegevens van de Klant of zijn gebruikers naar tevredenheid van Creditsafe (zowel voor zichzelf als namens zijn derde partij dienstverleners en/of Data Providers) en/of (ii) onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden van derden. Voor zover van toepassing zal Creditsafe de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele aanvullende voorwaarden en de Klant een kopie van dergelijke aanvullende voorwaarden verstrekken. De Klant stemt ermee in te allen tijde te voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden bij het gebruik van de Compliance Services.

3.       Gebruik van de Compliance Service

3.1.     In aanvulling op de naleving van de verplichtingen van de Klant en het gedrag zoals vastgesteld in clausule 6 van de Algemene Voorwaarden, zal de Klant:

3.1.1.      alleen gebruik maken van de Compliance Service en Uitvoergegevens binnen het kader van de licentie verleend aan de Klant onder de Overeenkomst;

3.1.2.      geen gebruik maken van de Compliance Service of Uitvoergegevens voor enig doel dat onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen of beledigend of discriminerend is;

3.1.3.      de Compliance Service en de Uitvoergegevens alleen gebruiken voor het Geoorloofde Doel en voor geen ander doel (inclusief, maar niet beperkt tot) voor (i) marketing; (ii) screenings van werknemers; (iii) besluitvorming over kredietbeoordeling; of (iv) wederverkoop of anderszins beschikbaar stellen van de Compliance Service en/of de Uitvoergegevens aan derden

3.1.4.      zal auteursrechtvermeldingen en eigendomslegenden van Creditsafe of zijn Data Providers reproduceren en opnemen zonder deze te wijzigen, te verwijderen of te verbergen zoals deze verschijnen in of op enige rapporten of andere uitvoer gegenereerd door het gebruik van de Compliance Service;

3.1.5.      zal Creditsafe (of een van zijn Data Providers) niet noemen of verwijzen naar de Compliance Services en/of Uitvoergegevens in enige publicatie, nieuwsbericht, advertenties of promotie- of marketingmaterialen, tenzij anders vooraf overeengekomen met Creditsafe;

3.1.6.      zal niet toestaan of toelaten dat een derde partij enige van de voorgaande verplichtingen schendt;

3.1.7.      zal alles in het werk stellen om ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Compliance Service of enige Uitvoergegevens, of deze nu in elektronische vorm of in hardcopy zijn, door enige persoon of entiteit te voorkomen, inclusief het implementeren en documenteren van geschikte beleidslijnen en procedures die de administratieve, fysieke en technische waarborgen omvatten die worden gemeten aan objectieve normen en controles ("Informatiebeveiligingsprogramma van de Klant"). Het Informatiebeveiligingsprogramma van de Klant zal: (1) rekening houden met bekende en redelijkerwijs te verwachten dreigingen en de Klant zal continu nieuwe dreigingen monitoren; en (2) voldoen aan of de beste werkwijze en standaardmethodes in de industrie overtreffen. De Klant zal onmiddellijk eventuele tekortkomingen in het Informatiebeveiligingsprogramma van de Klant verhelpen;

3.1.8.      zal procedures voor gegevensvernietiging handhaven en afdwingen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van alle Uitvoergegevens verkregen via de Compliance Service te beschermen tijdens het verwijderingsproces;

3.1.9.      zal in staat zijn de Compliance Service te ontvangen via mechanische middelen waarbij dezelfde wordt geleverd met gebruik van "secure socket layer", of dergelijke andere middelen van veilige overdracht zoals redelijkerwijs door Creditsafe wordt geacht;

3.1.10.   zal de Compliance Service niet toegankelijk maken en/of gebruiken via mechanische, programmatische, robotische, gescripte of andere geautomatiseerde zoekmiddelen, anders dan via batch- of machine-tot-machine toepassingen goedgekeurd door Creditsafe; en

3.1.11.   zal alle stappen ondernemen om zijn netwerk- en computeromgevingen, of die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Compliance Service, te beschermen tegen blootstelling.

3.2.     De Klant erkent dat Creditsafe en zijn Data Providers onderworpen zijn aan economische sanctiewetten, waaronder maar niet beperkt tot die gehandhaafd door het Office of Foreign Assets Control ("OFAC") van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, Nederland en de Europese Unie. Dienovereenkomstig zal de Klant voldoen aan alle economische sanctiewetten van de Verenigde Staten, Nederland en de Europese Unie. De Klant zal geen toegang tot de Diensten verlenen aan personen die zijn geïdentificeerd op de lijst van Speciaal Aangewezen Staatsburgers van OFAC, of de Geconsolideerde Lijst van Personen, Groepen en Entiteiten onderworpen aan EU-Financiële Sancties. De Klant zal geen actie ondernemen die Creditsafe of zijn Data Providers in een positie van niet-naleving met dergelijke economische sanctiewetten zou plaatsen;

3.3.     De Klant garandeert dat het niet betrokken is bij enige Verboden Dienst en de Informatie niet zal gebruiken ten behoeve van enige Verboden Dienst;

3.4.     De Klant zal Creditsafe en zijn Data Providers verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle claims, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of op enigerlei  wijze verband houden met het gebruik van de Compliance Services of Documentatie door de Klant.           

4.       Beveiligingsincidenten

4.1.     De Klant dient alle Beveiligingsincidenten onverwijld aan Creditsafe te melden en zodanige informatie en assistentie te verstrekken zoals redelijkerwijs door Creditsafe vereist. Voorts dient de Klant te voldoen aan en verantwoordelijk te zijn voor de wettelijke verplichtingen die kunnen voortvloeien uit alle toepasselijke wetgeving, inclusief deze vereist om alle getroffen personen te informeren over het voorvallen van het Beveiligingsincident.

4.2.     De Klant stemt ermee in Creditsafe en haar derde partij dienstverleners en/of Data Providers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elk Beveiligingsincident.

4.3.     De voorgaande bepalingen zijn van toepassing in aanvulling op de Verplichtingen inzake Gegevensbescherming zoals vastgesteld in clausule 5 van de Algemene Voorwaarden.

5.       Toezicht op het Gebruik / Misbruik door de Klant

5.1.     De Klant stemt ermee in dat Creditsafe periodieke audits kan uitvoeren op de activiteiten van de Klant en het gebruik van de Compliance Service en/of Uitvoergegevens om naleving van de toepasselijke wetgeving en deze Overeenkomst te monitoren. Creditsafe onderzoekt verder meldingen die het kan ontvangen van misbruik of misbruik van hetzelfde. De Klant stemt ermee in Creditsafe toe te staan het gebruik van het account van de Klant voor de Compliance Service te beoordelen voor deze doeleinden, en ook om samen te werken en zodanige informatie en documenten te verstrekken als Creditsafe redelijkerwijs kan verzoeken in het onderzoek naar gemeld of vermoed misbruik van de Compliance Service.

5.2.     Overtredingen kunnen leiden tot een schorsing van de toegang van de Klant tot de Compliance Service (zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of remedies die voor Creditsafe beschikbaar zijn). Creditsafe mag al de voorgaande rechten uitoefenen, hetzij voor eigen rekening, hetzij in samenwerking met haar derde partij dienstverleners en/of Data Providers.

5.3.     Creditsafe mag informatie met betrekking tot eventuele uitgevoerde audits op de Klant (inclusief informatie over de aard en omvang van de audit en eventuele auditbevindingen) delen met haar Data Providers.

6.       Verlening van Licentie door de Klant

6.1.     Naast het toezicht op naleving en het onderzoeken van eventueel misbruik of misbruik van de Compliance Service, verleent de Klant aan Creditsafe een niet-exclusieve licentie om gegevens met betrekking tot het gebruik van de Compliance Service door de Klant te gebruiken als volgt:

6.1.1.      om dergelijke gebruiksgegevens te anonimiseren en samen te voegen met vergelijkbare gegevens verzameld van andere klanten;

6.1.2.      om het gebruik en de prestaties van de Compliance Service te analyseren en rapporten met betrekking tot hetzelfde voor te bereiden en te gebruiken.

6.2.     De Klant verleent de voornoemde rechten aan Creditsafe voor eigen uitoefening of om te sublicentiëren aan of uit te oefenen in samenwerking met haar derde partij dienstverleners en/of Data Providers.

7.       Melding van Fouten en Feedback

7.1.     De Klant dient Creditsafe te waarschuwen als de Uitvoergegevens enige onverwachte of schijnbaar onjuiste resultaten geven.

7.2.     Creditsafe zal naar eigen inzicht en in samenwerking met haar derde partij dienstverleners en/of Data Providers, onderzoeken en eventuele noodzakelijke wijzigingen of correcties aanbrengen.

7.3.     Creditsafe verwelkomt feedback van de Klant op de Compliance Service, welke Creditsafe of haar derde partij dienstverleners of Data Providers vrij mogen gebruiken zonder verplichting of aansprakelijkheid jegens de Klant.

8.    Gegevensbehoud

8.1.    De Klant erkent en stemt ermee in dat hij, om te voldoen aan de overheidsvoorschriften inzake het witwassen van geld en andere due diligence-controles, alleen documenten en bewijsstukken zal bewaren die naar het platform van Creditsafe zijn geüpload als onderdeel van een zoekopdracht (“Invoergegevens”), gedurende een periode van 5 jaar na de beëindiging van de relatie of de laatste transactie met de eigen respectievelijke klant of leverancier.

8.2.   Creditsafe bewaart Invoergegevens slechts maximaal 5 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, waarna alle Invoergegevens permanent worden verwijderd.

 

Bijlage 1

De volgende mededeling en disclaimer is van toepassing wanneer de wanneer de Klant de Compliance Services gebruikt om ID-verificatiecontroles uit te voeren en Outputgegevens te genereren (ook bekend voor de doeleinden van deze Bijlage als het “Informatieproduct”) geleverd door Refinitiv

Copyright © 2021, Refinitiv. Alle rechten voorbehouden. De hierboven vermelde Refinitiv entiteit en haar Gelieerde ondernemingen worden hierna aangeduid als "Refinitiv". Het "Informatieproduct" is elke door Refinitiv verstrekte gegeven of dienst. Refinitiv of haar derde leveranciers bezitten en behouden alle rechten, titels en belangen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, databankrechten, handelsgeheimen, knowhow en alle andere intellectuele eigendomsrechten of vormen van bescherming van soortgelijke aard of met een equivalent effect, overal ter wereld, in het Informatieproduct en de gebruiker wordt geen eigendomsbelang daarin of daartoe verleend. Het Informatieproduct vormt vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van Refinitiv of haar derde leveranciers. Weergave, uitvoering, reproductie, verspreiding van, of creatie van afgeleide werken of verbeteringen van het Informatieproduct in enige vorm of wijze is uitdrukkelijk verboden, behalve voor zover uitdrukkelijk hieronder toegestaan, of anders, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Refinitiv. De gebruiker mag het Informatieproduct alleen voor interne doeleinden gebruiken. De gebruiker mag intern slechts een onbeduidende hoeveelheid van de gegevens in het Informatieproduct kopiëren, plakken en verspreiden, op voorwaarde dat: (a) de distributie incidenteel is aan of de zakelijke doeleinden van de gebruiker ondersteunt; (b) de gegevens niet door de gebruiker worden verspreid in verband met informatiehandel of commerciële publicatie (in welke vorm of formaat dan ook), niet gereproduceerd via de pers of massamedia of op het internet; en (c) waar praktisch, Refinitiv of haar derde leveranciers duidelijk als de bron van de gegevens worden aangegeven. Gegevens worden beschouwd als een "onbeduidende hoeveelheid" wanneer dergelijke hoeveelheid (a) geen onafhankelijke commerciële waarde heeft; of (b) niet door de ontvanger kan worden gebruikt als een vervanging voor enig product of dienst (inclusief elke downloadservice) aangeboden door Refinitiv of een substantieel deel daarvan. Voor zover het Informatieproduct enige gegevens van derden bevat zoals vermeld op de pagina Algemene Beperkingen/Mededelingen op https://www.refinitiv.com/en/policies/third-party-provider-terms, zijn de voorwaarden vermeld op deze pagina Algemene Beperkingen/Mededelingen van toepassing op de gebruiker. De gebruiker erkent dat de toegang tot bepaalde elementen van het Informatieproduct kan worden beëindigd of onder bepaalde voorwaarden kan worden gesteld door Refinitiv of op instructie van de derde partij leverancier van die elementen. Bij beëindiging of verloop van deze gebruikerslicentie, worden alle hieronder verleende rechten onmiddellijk beëindigd en zal de gebruiker het gebruik van het Informatieproduct staken en alle kopieën daarvan in zijn bezit of onder zijn controle verwijderen of vernietigen. NOCH REFINITIV NOCH HAAR DERDE LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE VERSTREKKING VAN HET INFORMATIEPRODUCT ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, TIJDIG, COMPLEET OF NAUWKEURIG ZAL ZIJN, NOCH GEVEN ZIJ ENIGE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN HETZELFDE TE VERKRIJGEN ZIJN. HET GEBRUIK VAN HET INFORMATIEPRODUCT EN HET VERTROUWEN DAAROP IS OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. NOCH REFINITIV NOCH HAAR DERDE LEVERANCIERS ZULLEN OP ENIGE WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE GEBRUIKER OF ENIGE ANDERE ENTITEIT OF PERSOON VOOR HUN ONVERMOGEN OM HET INFORMATIEPRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN, WEGLATINGEN, VERTRAGINGEN, COMPUTERVIRUS OF ANDERE GEBREKEN OF CORRUPTIE, SCHADE, CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEDEN OF VERLIEZEN, ONGEACHT DE OORZAAK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET INFORMATIEPRODUCT. HET INFORMATIEPRODUCT WORDT GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" BASIS EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. GEEN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK OF ANDERSZINS WORDEN HIERONDER VERSTREKT. IN GEEN GEVAL ZULLEN REFINITIV OF HAAR DERDE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DIRECTE OF INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT VERBINDING MET HET INFORMATIEPRODUCT, ZELFS INDIEN REFINITIV OF HAAR DERDE LEVERANCIERS OF HUN VERTEGENWOORDIGERS WORDEN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN. VERDER ZULLEN REFINITIV OF HAAR DERDE LEVERANCIERS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DE HERVERDELER.