Cashflow

Cashflow

Op deze wikipagina leggen we uit waarom cashflow (of in het Nederlands: kasstroom) zo belangrijk is voor elke onderneming. U leest hier wat het precies is, hoe u het kunt berekenen, wat de oorzaken en gevolgen van een goede of slechte kasstroom zijn en waarom banken en analisten vaak een andere definitie hanteren.

Wiki

Wat is cashflow?

Uw cashflow is een goed meetinstrument om uw financiële positie op de voet te volgen. Ook banken bestuderen de ontwikkeling van uw kasstroom, bijvoorbeeld bij de beoordeling van uw kredietaanvraag. Maar wat is nu die cashflow en hoe kan u die zelf berekenen? De eerste en logische definitie van cashflow is geldstroom of kasstroom. In deze betekenis is de cashflow het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (een maand, een jaar).

Hoe berekent u de cashflow?

Om een juist beeld van uw kasstroom te krijgen, moet u naar alle elementen kijken die de geldcirculatie binnen uw onderneming bepalen. In elke onderneming zijn er inkomende en uitgaande geldstromen. Het saldo of verschil tussen deze twee geldstromen, levert de uiteindelijke kasstroom of cashflow op.

Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom

Er moet dus zowel rekening worden gehouden met de gewone exploitatiestroom (inkomsten uit de verkoop van uw product, uitgaven voor de aankoop van grond- en hulpstoffen, de betaling van lonen, etc.) als met elementen buiten de normale bedrijfsactiviteit. Wat dit laatste betreft, kunt u bijvoorbeeld denken aan de financiële geldstroom (inkomsten uit beleggingen, kapitaalaflossingen en belastingen, opname van cash, etc.). Dit onderscheid is belangrijk om tot een totaalbeeld te komen van alle geldstromen in een onderneming.

Wat zijn de gevolgen van een positieve of negatieve cashflow?

Cashflow berekenen is een eerste stap. De opvolging en bijsturing de tweede. Stel dat uw cashflow verschillende maanden positief was. Echter in de laatste maand stelt u vast dat er een tekort is aan financiële middelen om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Dan kunt u dankzij een grondig onderzoek naar de in- en uitgaande geldstroom de oorzaak hiervan achterhalen.

Een negatieve cashflow betekent simpelweg dat er meer geld de onderneming uitgaat dan dat er binnenkomt, en dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Het is niet anders dan bij een gezin dat meer uitgeeft dan het binnenkrijgt. Dat zorgt ervoor dat er geleend moet worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. En geld lenen kost niet alleen geld, het is sinds de financiële crisis ook moeilijker geworden. Soms is een negatieve cashflow niet te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer u een grote investering moet doen die u uiteindelijk meer cash oplevert. Maar als de cashflow te lang negatief is, dan ontstaat een negatieve spiraal en is het moeilijk om daar nog uit te komen. Tip: Betrek uw hele organisatie als u te kampen heeft met cashflowproblemen. Vaak zijn medewerkers te weinig bewust van het belang van de kasstroom. Elke afdeling kan haar steentje bijdragen.

Bij een positieve cashflow is het omgekeerde aan de hand: er komt meer geld binnen dan eruit gaat. U kunt aan al uw verplichtingen voldoen. Sommige ondernemingen maken van een positieve cashflow zelfs gebruik om hun leveranciers contant te betalen en in ruil daarvoor eisen ze dan een extra korting. Op die manier winnen ze weer extra rendement en ontstaat er een positieve spiraal.

Met andere woorden: cashflow is de smeerolie van een bedrijf. En als daar niet genoeg van aanwezig is, begint de motor te sputteren.

Lees ook: 5 tips om uw cashflow te verbeteren

Oorzaken van een negatieve cashflow?

Bij een langdurige negatieve cashflow dient u goed te kijken naar de oorzaken. Uw continuïteit is simpelweg in gevaar dus u dient snel bij te sturen. Om te onderzoeken wat aan de basis ligt van uw negatieve kasstroom dient u een aantal zaken kritisch onder de loep te nemen.

  • Hoe ontwikkelt uw afzet (volume) zich en wat is uw prijsstrategie? Verkoopt u minder en/of verkoopt u tegen te lage prijzen?
  • Wat is de doorlooptijd van voorraad tot eindproduct en betaalde factuur? Als die doorlooptijd te veel oploopt, dan gebruikt u steeds meer middelen voor de voorraadfinanciering. En dat gaat dan weer verloren voor andere financieringsdoeleinden. Een goed meetmiddel voor uw doorlooptijd is de Cash Conversion Cycle (CCC). 
  • Vergelijk het betalingskrediet dat u aan uw klanten geeft met het leverancierskrediet. Evalueer uw financieringsmethodes: financiert u langlopende activa zoals bedrijfsgebouwen met kortlopende middelen (bijvoorbeeld kaskrediet), dan is uw financieringsstructuur in de basis niet correct.
Door deze delen van uw geldstromen te onderzoeken, achterhaalt u waar u op moet ingrijpen. Zo blijft u in control over uw cash.
Een andere definitie en berekening: winst na belastingen en afschrijvingen

Vaak wordt er nog een andere definitie gehanteerd voor cashflow: de winst na belastingen en afschrijvingen. Dit wordt ook wel de vrije kasstroom of EBIT (Engels: earnings before interest and tax) genoemd.

Cashflow = winst na belastingen en afschrijvingen

In de financiële analyse van banken en in jaarverslagen gebruikt men cashflow in deze betekenis. Dit zorgt wel voor verwarring omdat cashflow hier niets te maken heeft met de eigenlijke geldstroom.

Winst is immers het saldo van opbrengsten en kosten en die vallen niet steeds samen met ontvangsten en uitgaven. Een verstuurde verkoopfactuur wordt in de boeken namelijk al bij de opbrengsten gerekend en draagt dus bij aan de winst. Maar zolang de factuur niet betaald is, draagt het natuurlijk niet bij aan de kasstroom en is het geld simpelweg niet in bezit om uitgaven te doen. Het omgekeerde geldt ook als er gekocht wordt met leverancierskrediet. En afschrijvingen zijn kosten die in de boekhouding te vinden zijn, maar waar geen uitgave van geld aan te pas komt.

Hoewel de term cashflow hier dus een ongelukkige keuze is, wordt die tweede definitie toch veel gebruikt. Vooral dan door externe waarnemers zoals aandeelhouders en banken. In deze betekenis geeft de cashflow immers weer hoeveel geldmiddelen er in een bepaalde periode door een onderneming “verdiend” werden. Deze middelen kunnen onder meer gebruikt worden voor de financiering van investeringen, de terugbetaling van schulden en winstuitkeringen.

Cashflow als graadmeter voor solvabiliteit

Banken en andere externe waarnemers hanteren meestal de tweede definitie van cashflow als één van de instrumenten om de solvabiliteit van een onderneming te beoordelen.

Solvabiliteit = de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan

In dit opzicht is cashflow beter geschikt om de resultaten van verschillende ondernemingen te vergelijken. Hier kijkt men verder dan alleen de winst.

Onderneming A kan er immers een andere afschrijvingspolitiek op nahouden dan onderneming B. Zo kan onderneming A sneller afschrijven om in de beginjaren de winst te drukken en minder belastingen te moeten betalen. Door voor alle ondernemingen deze afschrijvingen bij de winst na belastingen op te tellen, werkt men dit effect weg en ontstaat er een meetinstrument dat een vergelijking tussen ondernemingen uit dezelfde sector mogelijk maakt. De cashflow wordt eveneens gebruikt door beursanalisten om zich een idee te vormen over de huidige koers en het groeipotentieel van een aandeel.

Conclusie

Cashflow is in wezen niets anders dan het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven. En net zoals bij een gezin, moet u ervoor zorgen dat er niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Als dat langdurig het geval is, is de cashflow negatief en dan kan er een neerwaartse spiraal ontstaan. Het komt er in de praktijk dus op neer dat u uw geldstromen goed in kaart brengt en plant (cashflow forecasting).

Banken en analisten hanteren echter vaak een andere definitie van cashflow. Die heeft in wezen niets te maken met de geldstromen, maar schept wel duidelijkheid over de algemene solvabiliteit. Deze definitie hanteren zij onder andere bij het beoordelen van uw kredietaanvragen.

Het is dus zowel voor uw stakeholders als voor de algemene gezondheid van uw organisatie van belang dat u er een positieve cashflow op nahoudt. Als dat in verschillende periodes niet het geval is, moet u aan de oorzaken van de negatieve kasstroom werken. Dat kan bijvoorbeeld door de prijzen te verhogen en door meer of sneller te verkopen (kijk naar de Cash Conversion Cycle). Tijdig ingrijpen is de algemene boodschap, want cashflow is en blijft de smeerolie van elke onderneming.

Download ons whitepaper "Jaarrekening lezen voor Dummies"

Wilt u nog meer weten over cashflow? Bijvoorbeeld hoe u cashflow kunt berekenen op basis van een jaarrekening? Of hoe u de cashflow van uw klanten kunt beoordelen? Lees dan het whitepaper: Jaarrekening lezen voor Dummies

Sparren over cashflow met één van onze consultants?

Of benieuwd naar uw eigen kredietrapport?