Rentabiliteit

Rentabiliteit

Rentabiliteitsratio’s geven aan of een onderneming voldoende ‘rendabel’ is - en op het vermogen dus voldoende winst maakt. In deze wiki leest u wat rentabiliteit is, hoe u het berekent en waarom het een belangrijk ratio is.

Wiki

Wat is rentabiliteit?

Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden: het inkomen en het vermogen waarmee dit inkomen is verdiend. Voor de continuïteit van een bedrijf moet de winst op lange termijn voldoende zijn om vermogensverschaffers en aandeelhouders uitkeringen (zoals dividend) te doen. Deze ratio wordt daarom vaak door aandeelhouders onder de loep genomen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?
  • Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
  • Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
  • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt.
Hoe berekent u de rentabiliteit?

U kunt de rentabiliteit van een onderneming op drie manieren berekenen: rentabiliteit van het totale vermogen (RTV), rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) en rentabiliteit van het vreemde vermogen (RVV). De formules zijn achtereenvolgend:

  • RTV = (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100%
  • REV = (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%
  • RVV = (betaalde interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen) x 100%

Let op dat bij een eenmanszaak, vof of commanditaire vennootschap, voor een nauwkeurige berekening, het inkomen van de ondernemer van de winst moet worden gehaald. Dit bedrag gaat immers naar de ondernemer en telt dus niet mee in de rentabiliteit.

Waar vindt u gegevens om de rentabiliteit te berekenen?

U vindt de gegevens voor het berekenen van de rentabiliteit in de winst- en verliesrekening en op de balans van een bedrijf. De balans is onderdeel van de jaarrekening die u kunt opvragen bij de Kamer van Koophandel of bij GraydonCreditsafe. Het gemiddelde eigen, vreemde of totale vermogen berekent u door de het vermogen aan het begin en aan het eind van het jaar bij elkaar op te tellen en door twee te delen.

Wat is een goede rentabiliteit?

De uitdaging is een zo laag mogelijke RVV te bereiken (hoe goedkoper vreemd vermogen wordt aangetrokken, hoe beter) en een zo hoog mogelijke REV (wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor aandeelhouders). 

Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of slecht is, hangt vooral af van hoe deze relateert aan vergelijkbare bedrijven. Als het ene bedrijf bijvoorbeeld een rentabiliteit heeft van 2% en het andere bedrijf van 9%, doet het tweede bedrijf het beter, omdat het voor elke geïnvesteerde euro 9 cent winst maakt (en het eerste bedrijf slechts 2 cent). Het tweede bedrijf zal dus waarschijnlijk ook meer dividend uitkeren. Wat een goed percentage is, hangt af van de branche en markt. Gemiddeld kunt u uitgaan van 5% tot 10%. In 2020 was de rentabiliteit echt gedaald naar gemiddeld 3,9%. 

Waarom is een goede rentabiliteit belangrijk?

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid - en winstgevendheid is belangrijk om te groeien, te investeren en om financiële tegenvallers op te vangen. Vooral vermogensverschaffers (banken en aandeelhouders) vinden het dan ook een belangrijke ratio. Hoe hoger de rentabiliteit, hoe ‘rendabeler’ ook hun investering meestal wordt, omdat hun risico afneemt en de kans op een hoger dividend toeneemt.

Of u goed of slecht scoort, kunt u onder andere ontdekken door op basis van kredietinformatie te vergelijken (benchmarken) met uw concurrenten. Blijkt uw rentabiliteit relatief laag, dan kunt u de volgende acties ondernemen om deze te verhogen:

  • Trek vreemd vermogen aan, zodat u de rentabiliteit van uw eigen vermogen kunt verbeteren (het ‘hefboomeffect’ of ‘financial leverage’). Dit werkt echter alleen als iedere euro totaal vermogen meer oplevert dan een euro aan vreemd vermogen kost. Hierbij kijkt u dus of uw RTV hoger is dan uw RVV. 
  • Verlaag uw kosten, want dan kunt u met hetzelfde aantal euro's meer doen. Breng uw leveranciers eens in kaart. Kunt u slimmer inkopen? Of kunt u iets doen met uw huisvestings-, verkoop- en algemene kosten?
  • Verhoog uw omzet. Kunt u bijvoorbeeld iets doen met de prijsstelling van uw producten?
  • Verbeter de omloopsnelheid van uw werkkapitaal. Hoe efficiënter u uw beschikbare vermogen gebruikt, hoe beter.
Meer over rentabiliteit en hoe u dit kunt verbeteren, leest u in deze blog.

Sparren over rentabiliteit met één van onze consultants?

Ontdek hoe rendabel uw zakenpartners zijn.