Solvabiliteit

Solvabiliteit | Wat is het en hoe bereken je het?

Solvabiliteitsratio’s geven aan of een onderneming voldoende ‘solvabel’ is - en bij een faillissement dus al haar leningen kan terugbetalen.

Wiki

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat. Het gaat dus om de langere termijn verplichtingen. De ratio geeft daarmee aan in welke mate een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen - en van de schuldeisers die dit vermogen hebben verstrekt. Banken vragen naar deze ratio bij de aanvraag van een krediet. Vooral verschaffers van vreemd vermogen vinden dit dus een interessante ratio. Het geeft ze immers inzicht in het risico dat ze lopen als ze een bedrijf kapitaal lenen. 

Wat is het verschil tussen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit?

Als gezegd geeft solvabiliteit aan of een bedrijf op langere termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Twee andere veelgebruikte financiële ratio’s zijn de liquiditeits- en rentabiliteitsratio:

 • Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
 • Rentabiliteit geeft weer hoeveel winst een bedrijf per geïnvesteerde euro maakt. 
 
Hoe berekent u de solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen óf het totaal vermogen. Er zijn dan ook twee manieren om de solvabiliteit te berekenen. De eerste manier wordt het meest gebruikt:

Manier 1: Solvabiliteit =  (Eigen vermogen / Totaal vermogen) x 100%

Manier 2: Solvabiliteit = (Eigen vermogen / Vreemd vermogen) x 100%

Waar vindt u gegevens om de solvabiliteit te berekenen?

U vindt het vreemd vermogen en het eigen vermogen (en daarmee dus ook het totaal vermogen) op de balans van een bedrijf. De balans is onderdeel van de jaarrekening die u kunt opvragen bij de Kamer van Koophandel of bij GraydonCreditsafe.

Wat is een goede solvabiliteit?

Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter, maar een solvabiliteit tussen de 25% en 40% wordt als gezond beschouwd. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende balans.

Debet

Credit

Vaste activa

Eigen vermogen

Gebouw                   €1.200.000

Eigen vermogen               €700.000

Machines                 €300.000

 

Inventaris                 €120.000

 

 

 

Vlottende active

Vreemd vermogen lang

Voorraad                   €80.000

Hypothecaire lening        €800.000

Debiteuren               €100.000

Banklening                        €350.000

 

 

Liquide middelen

Vreemd vermogen kort

Bank                          €150.000

Crediteuren                       €150.000

Kas                             €50.000

 

Totaal                        €2.000.000

Totaal                            €2.000.000

 

 

In dit voorbeeld is het eigen vermogen 700.000 euro en het totale vermogen is 2 miljoen euro. Dan is de solvabiliteit volgens de hiervoor genoemde formule 35%. Feitelijk betekent dit dat 35% van het bedrijf wordt gefinancierd met eigen geld en 65% met vreemd geld - en dat is financieel gezond. Bij de tweede manier om de solvabiliteit te berekenen (eigen vermogen / vreemd vermogen) is de stelregel dat de uitkomst tussen de 50% en 80% moet liggen. 

Let op: Enige nuance is er wel. Als een bedrijf veel kasgeld heeft, kan het iets minder eigen vermogen hebben. Daarnaast is van invloed of bezittingen en voorraden snel verkocht kunnen worden. Bij financiële problemen zijn dat immers manieren om schuldeisers toch terug te betalen.

Waarom is een goede solvabiliteit belangrijk?
 • Zakenpartners. De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt bepaald door solvabiliteit (kunnen schulden op lange termijn worden voldaan), de liquiditeit (kunnen schulden op korte termijn worden voldaan) en integriteit (bestaat de wil om schulden terug te betalen). Solvabiliteit speelt dus een grote rol in de beoordeling van zakenpartners of ze zaken met een bedrijf willen doen.
   
 • Geldverstrekkers. Verschaffers van vreemd vermogen kijken naar het eigen vermogen om in te schatten wat er overblijft bij een faillissement. Hoe lager de solvabiliteit, hoe hoger het risico - en hoe kleiner de kans dus is dat een lening wordt verstrekt.
   
 • Beleggers. Als een bedrijf solvabel is, biedt dat een positief sentiment op de beurs. De meeste beleggers houden immers van stabiliteit. Hierdoor ontstaat bovendien een cirkel: het aandeel wordt populairder, waardoor meer mensen het kopen en het eigen vermogen stijgt. Dat stijgende eigen vermogen zorgt weer voor een verdere verbetering van de solvabiliteit – wat opnieuw positief doorwerkt op de beurs.
Hoe kunt u uw solvabiliteit verbeteren?

Alles draait om de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen. Oorzaken van een slechtere solvabiliteit zijn dan ook vaak het opvangen van verliesjaren met eigen vermogen of het teveel financieren van investeringen met vreemd vermogen. Om de solvabiliteitsratio te verbeteren, is het dus zaak meer eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door:

 • Minder winstuitkering. Door niet teveel van de winst uit te keren of uit het bedrijf te onttrekken, stijgt het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Grotere bedrijven die van financiële problemen (willen) herstellen, keren dan ook vaak geen of minder dividend uit.
   
 • Verbetering werkkapitaal. Goed creditmanagement en een scherp debiteuren- en voorraadbeheer zorgen ervoor dat een bedrijf minder geld hoeft te lenen voor financiering van het werkkapitaal. Er is dus minder vreemd vermogen nodig.

Sparren over solvabiliteit met één van onze consultants?

Ontdek hoe solvabel uw zakenpartners zijn.