Wanneer is iemand een wanbetaler?

In de praktijk zijn de meningen verschillend over wanneer iemand een wanbetaler is. Een eenduidig antwoord is er niet.

Een interessante vraag, wanneer mogen we iemand ‘officieel’ een wanbetaler noemen? Een goede uitkomst voor een juiste definitie is vaak het woordenboek. Volgens de dikke van Dale is een wanbetaler (m/v) een ‘slechte betaler’. Het Koenen woordenboek voegt daar ‘niet-betaler’ aan toe. 

Chapter 1

Wat is een wanbetaler?

Een niet-betaler is een wanbetaler, daar kan ik me helemaal in vinden. Maar wanneer is een persoon of bedrijf eigenlijk een slechte betaler? Is een slechte betaler iemand die de betalingsafspraak overschrijdt? Zo ja, na welke termijn spreken we dan van een wanbetaler? Is iemand die één dag te laat betaald al een wanbetaler? Menig ondernemer spreekt hier nog van een goede klant en zeker niet van een wanbetaler. Twee? Drie? Negentig dagen te laat? De grens lijkt af te hangen van de persoonlijke perceptie van de schuldeiser. 

Zorgverzekeraars stellen hier een duidelijke grens, als er na 6 maanden nog niet betaald is, wordt men door de verzekeraar aangemeld als wanbetaler bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Een consequentie is overigens dat men een hogere premie moet betalen. We zouden dus kunnen stellen dat de term wanbetaler gebruikt kan worden voor klanten met een betalingsachterstand variërend van één dag tot zes maanden. Alleen is deze bandbreedte naar mijn mening te ruim.

Chapter 1

Niet kunnen of niet willen

Er zijn ook mensen die expres wangedrag vertonen. Kunnen we deze groep ook als wanbetalers aanmerken? Want iemand die moedwillig te laat betaald is een wanbetaler, toch? Hier is wat voor te zeggen, maar wat als de overschrijding zich beperkt tot een structurele 1 á 2 dagen te laat? Ook al klopt het dat iemand zijn betalingsafspraken niet nakomt, lijkt het woord wanbetaler een heftig woord in dit geval.

Natuurlijk zijn er ook klanten die niet kunnen betalen omdat ze het geld niet hebben. Ook hier zien we weer een verscheidenheid aan potentiële kandidaten voor de titel ‘wanbetaler’. Iemand die echt niet kan betalen maar wel ter goeder trouw is, zelf actie neemt en naar oplossingen zoekt kan een wanbetaler zijn. Maar stel dat die zelfde persoon al 10 jaar netjes op tijd heeft betaald? Om een dergelijke klant meteen als wanbetaler te classificeren lijkt ook niet eerlijk gezien de betalingsgeschiedenis.

Chapter 1

Recidive wanbetalers

Er zijn ook klanten die zich nooit aan de betalingstermijn houden. De meeste debiteurenbeheerders kennen deze klanten bij naam en toenaam. Deze klanten staan onder verscherpt toezicht, schrikken niet van een aanmaning en betalen vaak alleen onder hoge druk. Ik voel er wel wat voor om deze categorie als wanbetaler aan te merken. Maar welke termijn hanteren we?

Wettelijk is er het een en ander geregeld over de termijn waarbinnen de factuur betaald moet worden. De wetgever spreekt over een termijn die ‘niet onredelijk’ mag zijn. Maar ja, wat de een onredelijk vindt… Helaas werkt dit dus niet in de praktijk.

Chapter 1

Geen eenduidigheid

Het blijft een kwestie van perceptie is. Het begrip ‘slecht’ is te ruim om hier echt uitspraak over te doen. Er zal waarschijnlijk nooit eenduidigheid komen over wat precies een wanbetaler is. Alles afwegend zou een wanbetaler een persoon zijn die, of bedrijf zijn dat:

A: de rekening helemaal niet betaald.
B: de rekening net zo lang laat liggen totdat u er kosten voor gaat rekenen.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Trends in risicomanagement

De laatste trends rondom risicomanagement voor bedrijven

Debiteurenrisico verkleinen met 4 instrumenten

Verklein uw debiteurenrisico met deze 4 instrumenten

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.