Het belang van liquiditeit en een goede liquiditeitsprognose

Liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij kunt u denken aan de schulden en openstaande rekeningen van uw bedrijf.

Beschikt uw bedrijf over voldoende liquide middelen om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen? Oftewel, kan uw bedrijf alle kortlopende schulden (tot maximaal een jaar) betalen? Om hier antwoord op te kunnen geven is het belangrijk om een gedegen liquiditeitsprognose (ook wel liquiditeitsbegroting genoemd) te maken en inzicht te krijgen in de liquiditeitsratio’s van uw bedrijf. In dit artikel leest u waarom een goede liquiditeit belangrijk is, hoe u een adequate liquiditeitsprognose maakt en hoe u de liquiditeit van uw bedrijf verbetert.

Chapter 1

Waarom is een liquiditeitsprognose belangrijk?

Een berekening van de liquiditeit is een momentopname. Er kunnen bij een bedrijf namelijk dagelijks orders binnen komen, wat de hoeveelheid geld in kas of op de bankrekening beïnvloedt. Anderzijds, komen er bij een bedrijf ook dagelijks rekeningen binnen, wat invloed heeft op de kortlopende financiële verplichtingen. Hierdoor kunnen liquiditeitsratio’s van dag tot dag fluctueren.

Om een beter inzicht te krijgen in de liquiditeit stellen bedrijven daarom vaak een liquiditeitsprognose op om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode – en dus van de liquide middelen die in de toekomst beschikbaar zijn. Deze prognose is een onmisbaar element van het financieel management van bedrijven, met name voor startende ondernemers.

Ondernemers die hun bedrijf net hebben opgericht hebben vaak weinig financiële reserves en vergeten geregeld financiële verplichtingen zoals de inkomsten belasting bij eenmanszaken, waarbij de omzet van het bedrijf geen netto beschikbaar inkomen is.

Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose krijgt u ook een inzicht in het vrij beschikbaar kapitaal van uw bedrijf. Hierdoor weet u niet alleen welke financiële verplichtingen u heeft en of u hieraan kunt voldoen, maar ook hoeveel kapitaal u overhoudt na het voldoen van deze financiële verplichtingen. Dit overschot aan kapitaal kunt u bijvoorbeeld gebruiken om investeringen te doen, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor de groei van uw bedrijf.

Chapter 1

Hoe maakt u een liquiditeitsprognose?

Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose is het belangrijk om onderscheid te maken tussen drie typen inkomsten en uitgaven: uit bedrijfsactiviteiten, uit investeringen en uit financiering. Vervolgens worden deze typen inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode tegen elkaar afgezet. Waardoor de huidige en de verwachte cashpositie met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor krijgt u duidelijk inzicht in de netto toe- en afname van uw liquide middelen. Naar aanleiding van deze inzichten weet u nu waar en of u moet ingrijpen.

Chapter 1

Waarom is een goed liquiditeit belangrijk?

Een goede liquiditeit is vooral belangrijk voor:

  • Uw eigen onderneming. Het is goed om te weten of u uw rekeningen op korte termijn kunt betalen. Zo niet, dan kunt u op tijd ingrijpen. 
  • Leveranciers. Als u wilt dat leveranciers op rekening leveren, willen deze leveranciers op hun beurt de zekerheid dat u ze op korte termijn kunt betalen.
  • Banken en andere financiële instellingen. Deze instellingen bekijken uw liquiditeit als u een lening aanvraagt om zeker te zijn dat u de rente en aflossing kunt betalen.
  • Beleggers. Zij kijken naar uw liquiditeit om te voorspellen of uw bedrijf dividend kan uitkeren.
Chapter 1

Hoe kunt u uw liquiditeit verbeteren?

Wilt u uw liquiditeit verhogen? Dan heeft u daarvoor een aantal mogelijkheden:

  • Let op de betalingstermijn. Als u de betalingstermijn kunt verlengen van de rekeningen die u zelf moet betalen – en juist kunt verkorten van facturen die u zelf stuurt, heeft u langer geld in kas. U krijgt uw geld immers eerder en hoeft zelf pas later te betalen.
  • Let op debiteurenbeheer. Dit sluit aan op het vorige punt. Communiceer de betaaltermijn die u afspreekt met uw klanten duidelijk. Het is de start van een strak debiteurenbeheer. Stuur direct na de vervaltermijn van een factuur herinneringen en bel met de klant als de betaling langer achterwege blijft. Hoe strakker uw debiteurenbeheer is (en hoe eerder u dus betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt) hoe eerder u betaald krijgt.
  • Factoring. U kunt toekomstige kasstromen (geld waar uw bedrijf recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) te gelde maken. U verkoopt dan bijvoorbeeld uw debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij.

Kortom, liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Doordat de liquiditeitsratio’s dagelijks fluctueren door nieuwe inkomsten en uitgaven, stellen bedrijven vaak een liquiditeitsprognose op om een inschatting te maken van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. 

Dit kan vervolgens gebruikt worden voor bijvoorbeeld investering in de groei van uw bedrijf. U kunt zelf de liquiditeit van uw bedrijf verhogen door te letten op de volgende aspecten: de betalingstermijn, zorg voor een strak debiteurenbeheer en zorg ervoor dat u toekomstige kasstromen te gelde kunt maken.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Jaarrekening lezen voor dummies

Wordt expert in het lezen van jaarrekeningen

Hoe kunt u uw bedrijf slim financieren?

5 financiële kengetallen die impact hebben op uw bedrijf

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.