Rating på företag

Rating som hjälper er att bedöma risker

Välgrundade beslut bygger på kvalitativ data. Som världens mest använda leverantör av kredit- och affärsinformation förlitar sig våra kunder på att vi kontinuerligt granskar och förbättrar våra metoder för att prognostisera risk.

Vad förutspår rating för aktiebolag?

Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömning göras med högsta möjliga precision och prognostisera sannolikheten för insolvens inom 12 månader. Creditsafe utgår från följande kriterier för att definiera ett aktiebolag som insolvent:

Rating

Konkurs

Konkursansökan

Tvingad likvidation

Utmätningsförsök

Företagsrekonstruktion

Vilka fördelar har Creditsafes scorekort?

Varje företag får en individuell riskprognos

Tydlig separation mellan bra och dåliga företag

Riskbedömning med högsta möjliga precision

Ratingkommentarer för bättre förståelse

Fler företag får rating

Ger möjlighet att godkänna fler kunder till en lägre risk

Hur kan jag få en ökad inblick över hur ett företags risknivå har kalkylerats?

För att bättre förstå hur ett företags rating beräknas har vi adderat kommentarer. Kommentarerna belyser den viktigaste bakomliggande informationen till det enskilda företags ratingberäkning, samt ger en inblick i hur företagets risknivå har kalkylerats. Varje företag får fem kommentarer som samtliga har en färgindikator beroende på om det är positivt, neutralt eller negativt.

Vi visar både kommentarer som är signifikativa för risken och av Creditsafe utvalda kommentarer så som exempelvis ”Företaget har vakans i styrelsen”.

 

Exempel på kommentarer som visas för aktiebolag:

Företaget har hög kassakvot

Företagets styrelse har kopplingar till insolventa företag

Företaget har nyligen fått en betalningsanmärkning avseende allmänna mål

Rating företag

Vilka parametrar påverkar ratingen?

Creditsafes scoremodeller segmenterar företagen utefter omsättning. De olika modellerna utgår från flera olika parametrar där bedömningen baseras på vilka faktorer som visat sig vara de största riskindikatorerna i respektive segment.

Ratingen är ett prediktivt analysverktyg för att hjälpa våra kunder att bedöma företagets risk. Modellerna är objektiva och bygger på en sammanställning av affärsinformation och annan prestationsindikerande information, däribland bokslutsdata och kreditinformation.

Nedan finner du exempel på parametrar som påverkar ratingen:

Förändringar i form av namn, adress och bransch

Revisorskommentarer

Företrädare

Betalningsanmärkningar och skuldsaldo

Bokslutsuppgifter

Ålder på företaget

Vill du veta mer om vår riskmodell?

Vi hjälper dig ta bättre och mer effektiva kreditbeslut redan idag.

Kontakta oss

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact

Vanliga frågor & svar om rating

Hur ser riskintervallen ut?

Creditsafes scoremodeller har en bedömningsskala på 1-100, uppdelat i fem riskintervall, där varje ökad score (poäng) innebär en minskad risk. Modellens höga prediktiva förmåga göra att företag med låg risk för insolvens kategorieras till hög rating och i sin tur att företag med hög risk får en lägre rating.

Varje företag tilldelas en rating och en individuell riskprognos, det vill säga att varje poäng i ratingskalan motsvaras av ett riskintervall.

Här kan du se hur riskintervallen ser ut:

Intervall Benämning Riskprognos
 80-100 Mycket låg risk < 0,2526 % - 0,0001 %      
 60-79 Låg risk < 0,8658 % - 0,2526 %
 40-59 Medel risk < 2,9231 % - 0,8658 % 
 15-39 Hög risk < 12,3937 % - 2,9231 %
 1-14 Mycket hög risk < 100 % - 12,3937 %

 

Vad är en limit?

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala utestående kreditbeloppet som ett företag kan ha utstående till samtliga leverantörer under ett och samma tillfälle. Limiten beräknas utifrån företagets omsättning och viktar in ratingen.

80-100 – limiten är max 6 % av omsättningen. 

60-79 – limiten är max 5 % av omsättningen 

40-59 – limiten är max 4 % av omsättningen.

15-39 -  limiten är max 0,4 % av omsättningen.

 

Vilken limit erhålls?

» Max limit för aktiebolag: 500 000 KSEK

» Nystartade företag med en score över 40: 25 KSEK

» Företag utan egen omsättning ges ingen limit

» För samtliga företag med score under 15 ges ingen limit

Varför saknar ett företag rating?

Våra scoremodeller kompletteras av ett antal policyregler som inte genererar en rating. Dessa regler gäller exempelvis när ett företag upphör eller utsätts för hög eller svårbedömd risk eller när vi inte kan bedöma företaget med våra generiska modeller. Om företaget saknar en rating ges alltid en förklaring till varför företaget inte kan riskbedömas.

Exempel på parametrar som genererar icke-rating:

» Konkurs/Konkursansökan

» Rekonstruktion

» Utmätning

» Bokslut saknas

» Ej aktivt företag

» Saknas för denna typ av företag (exempelvis ideella föreningar och bankaktiebolag)

» Ingen riskbedömning för detta företag (exempelvis motstridiga uppgifter i upplysningen)

Hur kan jag öka min rating?

Att visa upp företagets ekonomiska stabilitet är viktigare än någonsin. Har du blivit nekad finansiering eller gått miste om ett viktigt avtal? Vill du bygga upp ditt företags rating? Nedan kommer fem tips för att förbättra ditt företags rating:

» Bygg upp det egna kapitalet. Genom att öka din omsättning och ha ett bra eget kapital så ökar soliditeten, vilket påvisar att företaget är starkt.

» Betala i tid. Sena betalningar, betalningsanmärkningar och skuldsaldo kan påverka din rating negativt, så var noga med att sköta dina fakturor och skatteinbetalningar.

» Ha en stark styrelse. Om styrelsemedlemmarna har betalningsanmärkningar eller inte kan sköta sina privata betalningar kommer detta att ha en negativ inverkan på företagets rating.

» Anlita en revisor. Har årsredovisningen ej tillstyrkts eller att det tillstyrks med kommentarer kan det vara negativt för din rating. 

» Bevaka dina kunder och leverantörer. Se till att du själv inte ligger ute med betalningar eller riskerar ett avtal som påverkar det egna företagets kassaflöde. Genom att bevaka dina kunder och leverantörer får du viktig information om t.ex. ratingförändringar, konkursbeslut och betalningsanmärkningar.