Visselblåsning

Creditsafes visselblåsarfunktion

Creditsafe strävar efter att driva företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är därför viktigt att allvarliga oegentligheter uppmärksammas och utreds.

Visselblåsning

Enklast rapporterar du överträdelser och allvarliga missförhållanden (anonymt eller med namn) via vårt visselblåsarformulär på denna sida. Vänligen läs nedan information innan du påbörjar en anmälan.

BAKGRUND

Sedan december 2021 gäller "Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden". Bakgrunden är EU:s visselblåsardirektiv som reglerar skydd för den som slår larm om missförhållanden av allmänintresse i arbetslivet. För att skyddas av lagen ska den information som rapporteras angå allmänheten och informationen ska ha ett allmänintresse.
 

RAPPORTERINGSKANALER

För att göra det enkelt att lämna information om missförhållanden av olika slag, till exempel sådant som strider mot gällande lagstiftning, etik och moral eller våra policys, erbjuder Creditsafe följande rapporteringskanaler:

 • Webbformulär. Hittas längst ner på sidan.
 • Fysisk post. Skicka din anmälan till Creditsafe, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg. Märk kuvertet med ”Visselblåsning".
 • Samtal. Ring vår växel på 031-725 50 00 och be i första hand att få komma i kontakt med HR.

Om missförhållandet gäller HR, märk även kuvertet med ”Bolagsjurist” eller ”VD”. Detsamma gäller vid inkommande samtal. Använd inte webbformuläret då detta hanteras av HR-funktionen.

ANONYMITET

Du som anmäler har alltid rätt att vara anonym. För att garantera din anonymitet bör du i första hand skicka in anmälan via post. Notera dock att en anonym anmälan har sina begränsningar. Du kommer inte kunna bli kontaktad för kompletterande frågor som kan vara avgörande för utredningen, inte heller få bekräftelse eller återkoppling. Anonymitet kan även göra det svårare att genomföra en adekvat utredning.
 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den som väljer att inkludera sina personuppgifter i sin anmälan medger samtycke till behandling av personuppgifter. Creditsafe behandlar den rapporterande partens personuppgifter för att kunna ta emot rapporten, ha kontakt med samt lämna återkoppling. Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för personuppgiftsbehandlingen. För mer information, läs vår Integritetspolicy.
 

VEM KAN GÖRA EN ANMÄLAN?

Den som rapporterar ska ha varit med om eller upptäckt missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang. Visselblåsaren ska tillhöra någon av följande personkategorier:

 • Arbetstagare och arbetssökande
 • Praktikanter och volontärer
 • Personer som står till förfogande för att utföra arbete
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • Den som slutat vara verksam kan anmäla missförhållanden som uppmärksammats under tiden som verksam
   

VAD KAN DU RAPPORTERA?

Missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempelvis kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter om exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor kopplade till enstaka individer.  

Följande bedöms inte vara en grund för en anmälan:

 • Ogrundade rykten, hörsägen och skvaller
 • Personliga klagomål
 • Anspråk som endast rör den rapporterande personens eget arbets-, anställnings- eller samarbetsförhållande
 • Påståenden som rör endast relationer med hierarkiska överordnade eller kollegor
   

VAD SKA RAPPORTEN INNEHÅLLA?

För att gå vidare med en anmälan är det tillräckligt att du fått kännedom om situationer, fakta och omständigheter som rimligen kan leda till att en oegentlighet eller en olaglig handling har inträffat. Du behöver inte tillhandahålla bevis för missförhållandena, det måste dock finnas objektiva omständigheter eller underlag som gör att det är rimligt att anta att informationen är riktig.

 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Var har det ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Om du har dokument, bilder eller annat underlag kan du skicka med det.
   

HANTERING  

Din rapport hanteras av personer som är bundna av åtaganden kring sekretess och tystnadsplikt kring identitetsuppgifter. Observera att, om din rapport mynnar ut i en polisanmälan eller annan rättslig åtgärd kan uppgifterna i rapporten och eventuella personuppgifter lämnas ut till utredande rättsliga myndigheter.
 

ÅTERKOPPLING

Under förutsättning att den rapporterande parten lämnat sina kontaktuppgifter ska den som rapporterar in ett missförhållande som av visselblåsarfunktionen bedöms vara ett visselblåsarärende, få en bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader.Webbformulär för visselblåsning


Fortsätt utforska Creditsafe

Creditsafe används av företag av alla storlekar för att göra säkrare affärer, öka försäljningen och minska riskexponeringen.