Egen marknadsföring

Information till registrerade om Creditsafes behandling av personuppgifter i marknadsföring


Information till registrerade gällande egen marknadsföring


På den här sidan beskrivs hur Creditsafe behandlar dina personuppgifter för marknadsföring
. Creditsafe i Sverige AB, organisationsnummer 556514-4408, vill med denna information visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Creditsafe har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Att förstå vilka personuppgifter som vi behandlar och hur vi använder det är viktigt eftersom lagstiftningen om dataskydd reglerar hur denna data kan användas och vilka rättigheter du har.


Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Creditsafe och för vilka ändamål?

Creditsafe samlar in och behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål och olika typer av informationsgivning av våra produkter och tjänster. Vi sparar även din information för att kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss.  

Vi samlar in kontaktuppgifter om dig i egenskap av företrädare för ett företag. Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, till exempel när du fyller i formulär på webbplatsen eller när du kontaktar oss på annat sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress och telefonnummer.

Särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 GDPR (t ex nationalitet, etniskt ursprung, uppgifter om hälsa eller om politiska åsikter) behandlas inte.

Personuppgifterna kan komma att sparas och behandlas i Creditsafes kundhanteringssystem för prospekterings- och kundhanteringsändamål.


Varifrån kommer personuppgifterna?

Informationen kommer från publika källor och från tredjepartsleverantörer som har införskaffat informationen från er inom ramen för sin verksamhet. Vi samlar även in personuppgifter via vår webbplats, till exempel när ni skickar begäran om information, beställer en kostnadsfri kreditupplysning eller kontaktar oss i övrigt.

Vidare samlar vi in användarinformation från vår webbplats via cookies och leverantörer av analys. Mer information är tillgänglig i vår integritetspolicy och cookiepolicy.

 

Vilken är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Creditsafe stöder sin personuppgiftsbehandlingbehandling på berättigat intresse som rättslig grund. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen finns i GDPR, och specifikt i artikel 6.1. f) GDPR, som möjliggör behandling för att skydda ansvarigs eller tredje parts berättigade intressen, såvida inte den registrerades intresse väger tyngre och förbjuder behandlingen. Vi hänvisar särskilt till berättigat intresse som grund när ett företag har tillgängliggjort sina kontaktuppgifter och att det är till nytta för alla företag att marknadsföring underlättas, i enlighet med skäl 47 i GDPR.

Företag som inte vill få marknadsföring har möjlighet att inte dela med sig av sina uppgifter till register för marknadsföring, invända mot direktmarknadsföring enligt GDPR, och/eller spärra sig mot direktreklam hos Bolagsverket. Creditsafe hörsammar och efterföljer sådana åtgärder.


Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter och var lagras personuppgifterna?

Creditsafe kan komma att dela med oss av personuppgifter till våra leverantörer, till exempel till IT-leverantörer eller samarbetspartners för marknadsföringsaktiviteter såsom utskick av nyhetsbrev. Samtliga sådana leverantörer har ingått avtal med oss, för att kraven på dataskydd ska vara säkerställda. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Personuppgifter kan även komma överföras till företag inom Creditsafekoncernen för marknadsföringsändamål, t ex rörande internationella prospekt.

Personuppgifter lagras på Creditsafes servrar i EU.

Överförs personuppgifter till mottagare utanför EU eller EES (s k tredje land) eller en internationell organisation?

I de fall personuppgifter tillhandahålls avtalsparter eller koncernföretag utanför EU eller EES, s k tredje land, sker detta i enlighet med reglerna i GDPR om mottagare i länder med adekvat skyddsnivå (art. 45 GDPR) eller till mottagare som ingått avtal om EU:s standardiserade dataskyddsbestämmelser (art. 46.2.c GDPR).


Hur länge sparar Creditsafe personuppgifterna?

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person lagrar vi dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vilka är mina rättigheter som registrerad och hur framställer jag klagomål?

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få information om alla personuppgifter vi har lagrade om dig.

Om du upptäcker inaktuell eller felaktig information om dig själv har du alltid rätt att enligt artikel 16 GDPR få uppgifterna uppdaterade och rättade av oss. Du kan även, enligt artikel 17 GDPR, ha rätt att få dina personuppgifter raderade förutsatt att vi inte äger rätt eller behörighet att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Slutligen har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren i artikel 18 GDPR.

Vänligen använd adressen i punkt 1 ovan för begäran om information om de personuppgifter vi lagrar om dig, rättelse, radering och begränsning av behandling.

Vidare har du även rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR. Vänligen se separat information längst ned.

Du kan även kontakta vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen.


Är jag skyldig att dela med mig av eller uppdatera information?

Du behöver inte dela med dig av information till oss på vår förfrågan.


Används mina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande?

Vi utför inget automatiskt beslutsfattande i enlighet med artikel 22 GDPR.


Används mina personuppgifter för profilering och/eller scoring?

Inte för de ändamål som omfattas av den här informationen. Vänligen läs “Information från Creditsafe om affärsinformation” för mer information om vår profilering/scoring.

 

Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR:

1.  Rätt att göra invändningar i en specifik situation:

Enligt artikel 21.1. GDPR har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter (t ex utöva eller försvara rättsliga anspråk).

2.  Rätt att göra invändningar mot marknadsföring:

Enligt artikel 21.2. GDPR, har du även möjlighet att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I så fall kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för reklam.

En invändning kräver ingen särskild form och ska skickas direkt till adressen nedan.
 

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Namn och adress till personuppgiftsansvarig:

Creditsafe i Sverige AB
Box 320
401 25 Göteborg

E-post: [email protected]            
Hemsida: www.creditsafe.se         
Telefon: 031-725 50 00


Du når vårt dataskyddsombud här:

Creditsafe i Sverige AB
Att: Dataskyddsombud
Box 320
401 25 Göteborg

E-post: [email protected]