Kunder & leverantörer - Information till registrerade | Creditsafe
Kunder & leverantörer

Information till registrerade om Creditsafes behandling av personuppgifter som rör kunder och leverantörer


På den här sidan beskrivs hur Creditsafe behandlar personuppgifter för kunder och leverantörer och era kontakter.
Creditsafe i Sverige AB, organisationsnummer 556514-4408, vill med denna information visa hur vi säkerställer att personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Creditsafe har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Att förstå vilka personuppgifter som vi behandlar och hur vi använder det är viktigt eftersom lagstiftningen om dataskydd reglerar hur denna data kan användas och vilka rättigheter du har.

 

Denna sida besvarar följande frågor:

 1. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Creditsafe och för vilka ändamål?
 2. Varifrån kommer personuppgifterna ursprungligen?
 3. Vilken är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?
 4. Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter och var lagras personuppgifterna?
 5. Överförs personuppgifter till mottagare utanför EU eller EES (s k tredje land) eller en internationell organisation?
 6. Hur länge sparar Creditsafe personuppgifterna?
 7. Vilka är mina rättigheter som registrerad? Hur framställer jag klagomål?
 8. Är jag skyldig att dela med mig av eller uppdatera personuppgifter?
 9. Används mina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande?
 10. Används mina personuppgifter för profilering och/eller scoring?
 11. Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR
 12. Vem är ansvarig för personuppgifterna?


Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Creditsafe och för vilka ändamål?

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om kunder och leverantörer: Företagsnamn, juridisk form, företagsadress, företrädare och kontaktpersoner (namn, e-post och telefonnummer) och även uppgifter för fakturering.

Vi lagrar och behandlar personuppgifter när så är nödvändigt:

·         för att förbereda och fullgöra ett avtal (inklusive hantering av kundrelationer);

·         för faktureringsändamål  

·         för att erbjuda dig som kund andra produkter och tjänster som kan vara av ditt intresse, såvida du inte har motsatt dig användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
 

Varifrån kommer personuppgifterna?

Informationen vi behandlar har samlats in antingen direkt från kunden/leverantören via kontaktperson eller via allmänt tillgängliga informationskällor som kommersiella register eller kundens/leverantörens hemsida.

Vilken är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen finns i GDPR, och specifikt i

·          artikel 6.1.b) GDPR, som möjliggör behandling för att ingår och fullgöra ett avtal, och

·          artikel 6.1. f) GDPR, som möjliggör behandling för att skydda våra berättigade intressen, såvida inte den registrerades intresse väger tyngre och förbjuder behandling.

Därutöver kan personuppgifter komma att behandlas av oss även med samtycke från berörda registrerade som grund. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallelsen har inte retroaktiv verkan, men vi kan inte fortsätta att behandla dina personuppgifter. Övriga grunder för tillåten personuppgiftsbehandling (artikel 6.1.b) och 6.1.f)) påverkas inte.


Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter och var lagras personuppgifterna?

Vi delar med oss av personuppgifter till mottagare inom Creditsafekoncernen som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter och skyldigheter, samt till tredje part som behandlar personuppgifterna i egenskap av tjänsteleverantör åt oss och som är bunden av avtal följer dataskyddslagstiftningen, eller till vilken Creditsafe är skyldigt att överföra information till enligt lag, förordning eller myndighets beslut. Vi delar även med oss av personuppgifter till partners som tillhandahåller tredjepartprodukter och –tjänster som säljs av Creditsafe.

Personuppgifterna lagras på Creditsafes servrar inom EU.
 

Överförs personuppgifter till mottagare utanför EU eller EES (s k tredje land) eller en internationell organisation?

Personuppgifter från kund/leverantör kommer att överföras till mottagare i tredje land endast i den mån det är nödvändigt för avtalets fullgörande.


Hur länge sparar Creditsafe personuppgifterna?

Vi lagrar personuppgifterna endast under den tid som är nödvändigt för att uppnå ändamålen angivna ovan och raderar därefter personuppgifterna. Alternativt sker gallring i vart fall i enlighet med relevant lagstadgad tidsangivelse.

Vilka är mina rättigheter som registrerad och hur framställer jag klagomål?

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få information om alla personuppgifter vi har lagrade om dig.

Om du upptäcker inaktuell eller felaktig information om dig själv har du alltid rätt att enligt artikel 16 GDPR få uppgifterna uppdaterade och rättade av oss.

Du kan även, enligt artikel 17 GDPR, ha rätt att få dina personuppgifter raderade förutsatt att vi inte äger rätt eller behörighet att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Slutligen har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter enligt villkoren i artikel 18 GDPR.

Vänligen använd adressen i punkt 1 ovan för begäran om information om de personuppgifter vi lagrar om dig, rättelse, radering och begränsning av behandling.

Du kan även begära att få ut informationen du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller att information ska skickas till tredje part.

Vidare har du rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR. Vänligen se separat information längst ned.

Du kan även kontakta vår tillsynsmyndighet, Datainspektionen.


Är jag skyldig att dela med mig av eller uppdatera personuppgifter?

Du behöver inte ge oss några personuppgifter. Vi har däremot rätt att behandla dina personuppgifter för de ändamål som nämnts ovan (se punkt 2. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Creditsafe och för vilka ändamål? och punkt 4. Vilken är den legala grunden för behandling av personuppgifterna?) så länge vi har ett avtalsförhållande eller ett förkontraktuellt förhållande.


Används mina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande?

Vi använder inga personuppgifter om kund/leverantör för automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 GDPR.


Används mina personuppgifter för profilering och/eller scoring?

Nej.


Rätt att göra invändningar i enlighet med artikel 21 GDPR:

1.             Rätt att göra invändningar i en specifik situation:

Enligt artikel 21.1. GDPR har du när som helst rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter (t ex utöva eller försvara rättsliga anspråk).
 

Vem är ansvarig för personuppgifterna?

Namn och adress till personuppgiftsansvarig:

Creditsafe i Sverige AB
Box 320
401 25 Göteborg

E-post: [email protected]            
Hemsida: www.creditsafe.se         
Telefon: 031-725 50 00


Du når vårt dataskyddsombud här:

Creditsafe i Sverige AB
Att: Dataskyddsombud
Box 320
401 25 Göteborg

E-post: [email protected]