Rating och Scoring i kreditupplysningar | Creditsafe
Rating och Scoring

Vad betyder Rating och Scoring?

Rating och Scoring i vår kreditupplysning

Med hjälp av våra tillförlitliga ratingmodeller kan riskbedömning göras med högsta möjliga precision. Creditsafe Rating (företag) och Scoring (person) är statistiska riskbedömningar i vårt kreditvärderingssystem. Rating beräknas på samtliga företag i Sverige och scoring på alla personer över 18 år.

Ratingen är ett prediktivt analysverktyg för att hjälpa våra kunder att bedöma företagets risk. Modellerna är objektiva och bygger på en sammanställning av affärsinformation och annan prestationsindikerande information, däribland bokslutsdata och kreditinformation.

Både rating och scoring erbjuder en bred tillämpning i kredit- och marknadssammanhang, som till exempel vid kreditgivning, prospektsökning eller vid upphandling. Riskbedömningen är till för att underlätta och effektivisera kreditprocessen samt minimera kreditförluster. Då kreditinformation är en färskvara uppdateras rating som scoring dagligen. Modellerna utvärderas löpande för att följa konjukturförändringar.

En vanlig fråga är om kreditbetyget påverkas av antalet omfrågningar på dig som privatperson?

Svaret är nej. Creditsafe sänker inte ditt kreditbetyg baserat på hur många företag som hämtat en kreditupplysning på dig. Din kreditbedömning baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser. Antalet kreditupplysningsförfrågningar påverkar därmed varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen.

Rating och scoring - kreditinformation

Fler vanliga frågor och svar

Vad beräknar Creditsafes rating?

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Desto högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 0 till 100, uppdelad i fem intervaller.

Varför har mitt företag fått en lägre rating?

Ratingen uppdateras dagligen och baseras på flertalet parametrar. Varför ditt företag har fått en lägre rating kan därmed bero på flera orsaker och det är svårt att säga exakt vad som avgjort i det specifika fallet. Exempel på vanliga anledningar är nytillkomna anmärkningar, skulder, nya bokslutssiffror eller ändrad inkomst hos någon av styrelsemedlemmarna.

Kontakta vår support på 031-725 50 50 så kan vi göra en upplysning på ditt företag och se vilka förändringar som nyligen inträffat samt vad som har påverkat just din rating.

Vad beräknar Creditsafes scoring?

Creditsafes Scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga. Scoringen beräknas genom våra egna framtagna scoringmodeller och vi tillämpar en skala från 1 – 100 i fyra olika intervaller, där varje intervall baseras på sannolikheten för att en privatperson kommer att betala.

Vilken information baseras ratingen på?

Vi använder oss av ett stort antal olika parametrar för att säkerställa kvaliteten i våra ratingmodeller. Creditsafe använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Varje modell använder de parametrar med störst förklaringsvärde, det vill säga hur bra de kan förutspå insolvens.

Exempel på information:

 • Anmärkningar
 • Utmätningsförsök
 • Ålder på bolaget
 • Konsolideringsgrad
 • Kassalikviditet
 • Omsättning
 • Eget kapital
 • Styrelseinformation
 • Storleken på bolaget
 • F-skatt
Vad kan jag göra för att höja ratingen?

Ratingen är inget Creditsafe beräknar manuellt, det sker per automatik genom flertalet generiska scoremodeller. Det som kan höja ratingen är bland annat stabila bokslutssiffror och att företaget åldras, men vi kan aldrig på förhand förutspå om den kommer höjas eller inte.

Vilken information baseras scoringen på?

Betalningsförmågan bedöms utifrån den information som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt anmärkningar. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga. Utifrån denna analys används statistiska verktyg för att rangordna och fastställa vilka av parametrarna som ska användas i våra modeller, det vill säga vilka parametrar som har det största förklaringsvärdet.

Våra scoringmodeller baseras på:

 • Inkomst och tillgångar
 • Sociala variabler
 • Betalningsanmärkningar