Betalningsanmärkningar

När får man en betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkning i kreditupplysning

En betalningsanmärkning innebär att en person eller företag inte har betalat sina skulder i tid. Kronofogden fastställer skulden och Creditsafe registrerar det därefter som en betalningsanmärkning i våra register.

Nedan kan du hitta de vanligaste frågorna och allt du behöver veta om betalningsanmärkningar. Creditsafe hämtar dagligen nya uppgifter från Kronofogden och registrerar det i våra kreditupplysningar. När man pratar om betalningsanmärkningar delar man vanligtvis upp anmärkningar i två typer:

A-mål (skatter och avgifter till det offentliga)

Allmänna mål utgörs av betalningskrav från den offentliga sektorn, alltså från stat, kommun, landsting eller myndigheter. Ett allmänt mål uppkommer efter att ett företag eller en privatperson inte betalat i tid. Exempelvis skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel.

E-mål (skulder till privata företag)

Enskilda mål utgörs av betalningskrav från den privata sektorn. Ett enskilt mål uppkommer efter att ett företag eller en privatperson inte betalat sin skuld i tid. Exempelvis hyra, leverantörsskulder, kontokortsskulder eller köpta varor.

betalningsanmärkning företag

Frågor & svar om betalningsanmärkningar

Hur ser jag om jag har en betalningsanmärkning?

För att ta reda på vilken information som finns registrerad på dig och om du har några betalningsanmärkningar finns det tre alternativ:

 • Logga in med Bank-ID och få din kreditupplysning digitalt
  Snabbt, enkelt och kostnadsfritt.

 • Fyll i ett registerutdrag (PDF)
  Skicka in det med din namnteckning till [email protected] eller via post till Creditsafe, Box 320, 401 25 Göteborg. Beställning av registerutdrag måste göras skriftligen och undertecknas. Du kommer få din kreditupplysning skickad till din folkbokföringsadress. Observera att det inte går att ta del av denna information via telefon.
Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

Privatpersoner och enskilda näringsidkare:
En betalningsanmärkning finns kvar i tre år och tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns detta i fem år och tas bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten.

Företag (juridiska personer):

En betalningsanmärkning finns kvar i fem år. När det gäller ansökan om betalningsföreläggande syns detta i två år och tas bort två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

Min betalningsanmärkning är inte borttagen hos alla - varför?

Varje kreditupplysningsföretag gör sin egen bedömning gällande om en betalningsanmärkning är oriktig eller missvisande i kreditupplysningslagens mening. Att ett kreditupplysningsföretag valt att ta bort en anmärkning är därmed ingen garanti för att andra kreditupplysningsföretag kommer att ta bort samma betalningsanmärkning.

I vissa fall kommer inte dementier alla kreditupplysningsföretag tillhanda, vilket också kan vara en orsak till att en betalningsanmärkning finns kvar hos ett kreditupplysningsföretag men inte hos ett annat.

Hur kan jag snabbare upptäcka en identitetsstöld?

I din omfrågekopia under rubriken frågeställare, ser du vilket företag som har sökt fram upplysningen. Om du inte känner igen frågeställaren eller anledningen till själva upplysningen, kontakta frågeställaren snarast. På så sätt tar du snabbt reda på om du är ustatt för ett bedrägeri eller inte. Vanligtvis tar det några dagar för en omfrågekopia att nå dig. För snabbare besked kan man istället välja att få sin kopia digitalt. Creditsafe samarbetar med Kivra som erbjuder kostnadsfri registrering av digital postlåda.

När uppkommer en betalningsanmärkning?

Privatpersoner samt enskilda näringsidkare:
En betalningsanmärkning uppstår när du inte betalat din faktura i tid och efter att en myndighet eller domstol har fastställt skulden, det vill säga vid utslag om betalningsföreläggande (kronofogden) eller tredskodom (domstol).

För företag (juridiska personer):

En betalningsanmärkning för företag uppstår i ett tidigare skede, redan vid en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.
 

Hur ofta registrerar Creditsafe betalningsanmärkningar?

Allmänna mål (skatter & avgifter till det offentliga): Registreras dagligen.

Enskilda mål (skulder till privata fordringsägare): Registreras en gång i veckan.

Vad krävs för att få en uppgift sekretessbelagd?

Du kan under vissa förutsättningar få sekretess på en skuld som ligger för indrivning hos Kronofogden. När en uppgift blir sekretessbelagd innebär det att uppgiften inte längre är offentlig och att Kronofogden inte lämnar ut uppgiften. Creditsafe beslutar aldrig om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte. Detta sker per automatik hos Kronofogden.

Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos Kronofogden om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren
 • Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren
 • Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts

Observera att det inte går att ansöka om sekretess. Om man uppfyllt kriterierna för att få sekretess blir målet sekretessmarkerad när det blir avregistrerat. Målet blir avregistrerat när den avgjorts, vunnit laga kraft och inbetalda medel blir utbetalda.

Jag har fått en felakig betalningsanmärkning registrerad på mig

Om man felaktigt har fått en betalningsanmärkning registrerad på sig kan man kontakta företaget som orsakat betalningsanmärkningen. Företaget kan då dementera anmärkningen till alla kreditupplysningsföretag. Dock krävs det grund för sådan dementi, exempelvis att man betalat sin skuld i tid eller att någon annan varit betalningsskyldig.

För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande utgår vi från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen uppkom. Om du anser att en uppgift i vårt databasregister är missvisande behöver du alltid styrka ditt påstående med underlag. Vi gör en juridisk bedömning av ditt ärende baserat på kreditupplysningslagen och Integritetsskyddsmyndighetens anvisningar om dess tillämpning. Finns det grunder för att rätta uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Exempel på underlag som kan styrka att en uppgift är missvisande är:

 • Betalningsunderlag. Exempelvis kvitto eller transaktionsunderlag från banken. Man ska tydligt kunna se vilket datum betalning skedde, vem som är betalningsmottagaren och vad betalningen avser (referensnummer, OCR). 

  Skicka gärna underlag som kan hjälpa till att koppla betalningen till betalningsanmärkningen, exempelvis betalningsföreläggandekopia från Kronofogden, kopia på utslaget från Kronofogden om dessa uppgifter står på de eller fakturakopia.
 • Underlag på bestridande. Konversation via e-post där det framgår att man har bestritt den faktura som betalningsanmärkningen avser eller kopia på bestridande via brev (svaret ska också bifogas, om man fått något). Vi kontrollerar alltid med borgenären.

  OBS! Samtalslogg eller röstinspelning kan inte användas som underlag.

 • Annat underlag som styrker att uppgiften är missvisande. Exempelvis dom eller beslut från tingsrätten där det står att du aldrig var betalningsskyldig.

Jag vill begära rättelse av uppgift (PDF öppnas)