Rättelse av uppgift

Anser du att en uppgift hos Creditsafe är felaktig?

Information för dig som vill begära rättelse

Anser du att en betalningsanmärkning i våra register är felaktig eller missvisande kan du begära rättelse. Vid den juridiska bedömningen utgår vi alltid från hur situationen såg ut när anmärkningen uppkom.


Om en felaktig uppgift kommer från Kronofogden,
rekommenderar vi att du vänder dig dit för att få uppgiften rättad genom Kronofogdens rättelseenhet. Kronofogden skickar därefter information till alla kreditupplysningsföretag.

Om det är ett inkassoföretag
som har orsakat en felaktig betalningsanmärkning, är de skyldiga att meddela felet till samtliga kreditupplysningsföretag, varefter vi rättar.

Om du vill begära rättelse hos oss på Creditsafe, fyll i vårt dokument för rättelse. För att ett kreditupplysningsföretag ska kunna rätta en betalningsanmärkning krävs att vi får ta del av underlag som styrker att din betalningsanmärkningen är oriktig eller missvisande. Bifoga handlingar som styrker ditt påstående (exempelvis att du betalt i tid) och en tydlig redogörelse av ditt ärende.

Skicka begäran av rättelse via e-post

[email protected]

Skicka begäran av rättelse via post

Creditsafe, Box 320, 401 25 Göteborg

Dokument för att begära rättelse

Ladda ner och fylll i denna PDF.

Frågor & svar om rättelser

Vad krävs för att få en uppgift rättad?

För samtliga betalningsanmärkningar gäller att du har agerat i tid. För ansökan om betalningsföreläggande (juridisk person) ska du ha betalat eller bestritt innan ansökan gavs till Kronofogden. För utslag ska du ha betalat/bestridit före utslag har meddelats. För Tredskodom ska du ha betalat före tredskodom meddelats.

Observera att anmärkningen inte kan tas bort om du har betalat skulden efter att:

- Ansökan inkom till Kronofogden
- Kronofogden har meddelat om utslag
- Tingsrätten har meddelat tredskodom

Hur begär jag rättelse hos Kronofogden?

Vid allmänna mål (dvs. betalningskrav från stat, kommun, landsting eller myndigheter) är vår rekommendation att rättelse alltid begärs hos Kronofogdens Rättelseenhet. Det finns ett antal kreditupplysningsföretag i Sverige där alla har en egen utredningsavdelning. Genom att vända dig direkt till Kronofogden så gör Kronofogden en rättelse i sitt register, vilket sedan skickas till samtliga kreditupplysningsföretag. Det är en särskild lagstiftning som avgör om Kronofogden får ändra eller ta bort uppgifterna. Lagen säger att Kronofogden ska hjälpa dig när uppgifterna är missvisande i fråga om din vilja eller förmåga att betala dina skulder.

Det är en särskild lagstiftning som avgör om Kronofogden får ändra eller ta bort uppgifterna. Lagen säger att Kronofogden ska hjälpa dig när uppgifterna är missvisande i fråga om din vilja eller förmåga att betala dina skulder.

Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogden.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med rättelsen?

Om du inte är nöjd med ett beslut om rättelse som Creditsafe har tagit kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är vår tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten gör då en bedömning om ditt klagomål ska föranleda en särskild granskning.

Vilka underlag behöver jag skicka in?
  • Kvitto på betalning: Det ska framgå vad betalningen avser och till vem betalningen är gjord
  • Dementi: Underlag från borgenär med kontaktuppgifter
  • Kopia på bestridan: Det ska framgå när bestridan gjordes, till vem samt orsak
  • Annat underlag: Redogörelse/underlag som kan styrka felaktigheten
  • Vid allmänt mål: Beslut om nedsättning till 0 kronor
Mitt utslag har blivit undanröjt. Tar Creditsafe bort anmärkningen?

Nej, inte enbart av den anledningen. Att uppgiften är undanröjd innebär endast att den inte kan verkställas, inte att den är felaktig. För att uppgiften ska tas bort ska det framgå av tingsrättens dom att du inte hade någon skuld till fordringsägaren när tredskodomen/utslaget meddelades eller att du inte var betalningsskyldig överhuvudtaget.

Vid förlikning ska det framgå av domen, även om det är ovanligt, att du inte varit betalningsskyldig när betalningsanmärkningen uppstod.